Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tinnitus Ve Çinko Eksikliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması
 

Tinnitus Ve Çinko Eksikliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Poyrazoğlu E., Aladağ İ., Güven M., Çekin E., Ahmet E.

İnsanlar için çinkonun önemi uzun süredir bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, tinnituslu hastalarda serum çinko seviyeleri ve odiometrik performansları arasında ilişkiyi araştırmaktır. Çınlama şikayeti olan, yaşları 27-69 (ortalama 49.6) 49 hasta çalışmaya dahil edildi. Otuz üç sağlıklı gönüllü ile kontrol grubu oluşturuldu. Her iki grupta kan örnekleri alınarak serumda çinko değerleri atomik absorbsiyon spektrofotometri ile ölçüldü. Çinko eksikliği kontrol grubundaki ortalama değerin bir standart deviasyon eksiği olarak kabul edildi. Normal işitme 0-20 db işitme eşikleri arasındaki değerler kabul edildi. 22 Hastada serumda çinko eksikliği tespit edildi. Tinnituslu hasta grubu ve kontrol grubu arasında serum çinko değerleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Ayrıca işitme kaybı olan ve işitme kaybı olmayan hastaların serum çinko değerleri kontroller ile karşılaştırıldığında önemli derecede düşüktü. Bilateral tinnituslu hastalarda serum çinko değerleri unilateral tinnituslu hastalara göre önemli derecede düşüktü (p=0,001). Bu bulgular tinnitusun etiolojisinde çinkonun önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P167

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale