Boyun Kitleleri: 417 Olgunun Analizi

Meriç F., Topçu İ., Yıldırım M., Oktay M., Meriç K.

Amaç: Kliniğimizde boyun kitlesi nedeniyle takip edilmiş ve cerrahi uygulanmış olan hastaların tanısal dağılımını saptamak ayrıca bu olguların klinik, histopatolojik ve tedavi özelliklerini tartışmak. Gereç-yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında, 1992-2004 yılları arasında boyun kitlesi nedeniyle takip edilmiş ve tanı/tedavi amacıyla cerrahi uygulanmış 415 olgu retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Yaşları 5-77 arasında değişen 415 olgu çalışmaya dahil edildi. Boyun kitlelerinin 189’u (%45.3) inflamatuar, 183’ü (%43.8) neoplastik, 45’i (%10.8) konjenital orjinli idi. Neoplastik kitlelerin 74’ü (%40.4) benign, 109’u (%59.6) malign karakterde idi. Yaş ortalaması inflamatuar kitlelerde 29.2, neoplastik kitlelerde 42.7, konjenital kitlelerde ise 12,4 idi. Benign kitleli hastalarda yaş ortalaması 37.1 iken malign kitleli hastalarda yaş ortalaması 48.4 idi. Kadın hastaların boyun kitlelerinin %65.8’i bening karekterde, % 18’i malign karakterde idi. Erkek hastalarda ise %65.8 bening, %34.2 oranda malign karakterli kitle mevcuttu. Sonuç: Yurdumuzda boyun kitleli hastalarda enflamatuar nedenler en sık sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızdaki sonuçlar da bu bilgiyi desteklemektedir.Fakat bu gruptaki bazı hastalıkların insidansında farklılıklar gözlenmiştir. Özellikle tüberküloz insidansındaki belirgin yükseklik son yıllarda bu hastalıkta artış saptanan benzer çalışmaları destekler niteliktedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P184

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale