Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Alerjik Rinitte Bir Tanı Yöntemi Olarak İmpresyon Sitolojisi
 

Alerjik Rinitte Bir Tanı Yöntemi Olarak İmpresyon Sitolojisi

Başak S., Eyigör H., Döğer F., Kozacı D.

Giriş: Oftalmolojide yaygın biçimde kullanılan impresyon sitolojisine (İS), alerjik rinit tanısında nadiren başvurulmaktadır. İS invaziv olmayan, kolayca tekrarlanabilen bir tekniktir ve nazal mukozanın patolojilerinin değerlendirilmesinde yararlı olduğu bildirilmiştir. Biz bu çalışmada İS’yi alerjik rinit tanısının yanı sıra, uyguladığımız antialerjik tedavinin takibinde de kullandık. Ayrıca tedavi öncesi ve sonrası nazal mukoza biyopsi sonuçlarını İS sonuçları ile kıyaslayarak bu yöntemin tanı değerini araştırdık. Gereç ve Yöntem: Alerjik rinitli 30 hastadan tedaviye başlamadan önce hem İS örnekleri hem de nazal biyopsi örnekleri alındı. İS ve nazal biyopsi örnekleri ışık mikroskobu ile değerlendirilerek derecelendirildi. Tedaviden sonra İS ve biyopsi örnekleri tekrarlanarak sonuçlar karşılaştırıldı. Sonuçlar: Biyopsi örnekleri ve İS arasında hem tedavi öncesi (r=0.72, P=0.000), hem de tedavi sonrası (r=0.66, P=0.000) uyum gözlendi. Biyopsi skorları tedavi ile anlamlı bir biçimde düşmüştü (Z=-4.11, P=0.000). İS sonuçları da tedavi ile anlamlı biçimde azalmıştı (z=-3.50, P=0.0005). Sonuç: İS hızlı, kolay uygulanabilen, ağrısız ve ucuz bir tekniktir. Nazal doku biyopsi sonuçları ile büyük uyum göstermektedir. Bu özellikleri ile alerjik rinitin tanı ve tedavisini takibinde güvenle kullanılabilir

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P232

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale