Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Juguler Bulbusun Alışılmadık Yerleşimi İle Odyovestibüler Semptomlar Arasındaki İlişkinin Bir Analizi
 

Juguler Bulbusun Alışılmadık Yerleşimi İle Odyovestibüler Semptomlar Arasındaki İlişkinin Bir Analizi

Yetişer S., Akçam T., Karahatay S., Karapınar U.

Amaç: Olgu sunumları juguler bulbusun anormal yerleşiminin bazı odyolojik ve vestibüler semptomlara yol açabileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, juguler bulbusun radyolojik bulguları ile odyovestibüler bulgular arasındaki ilişkiyi analiz etmek ve Meniere benzeri problemlerde muhtemel rolünü ortaya çıkarmaktır. Metod: Bu prospektif çalışmada, bilgisayarlı tomografide anormal yerleşimli JB olan 56 hasta seçilmiştir. Hastalar juguler bulbusun yerleşimine göre 3 gruba ayrılarak incelenmişlerdir( Grup-I:Lateral, Grup-II:İntermediate, Grup III: Medial). Hastalara saf ses odyometrisi ve vestibüler testler( Dix-Hallpike manevrası, fistül testi, vestibülospinal testler, ENG) uygulanmıştır. Bulgular: Grup-II2deki 2 hastada JB kohlear akuaduktusa bası yapmakta idi. Grup-III’den 25 hastanın 17’sinde vestibüler akuaduktus obstruksiyonunu gösteren ait radyolojik bulgular mevcuttu. 19 hastada sensöryonöral, 4 hastada ise iletim tipi işitme kaybı mevcuttu. Grup-I’deki hastaların tamamı ve grup-II’deki hastaların 9’unda stimulasyona normal kalorik cevap alındı. Grup-III’den 19 hastanın 12’sinde kanal parezisi oranı %22-80 arasında elde edildi. Sonuç: Çalışmamızda YJB ve semptomatik olgulardaki vestibüler problemler arasında yüksek korelasyon saptanmıştır. Klasik vertigo atağı olmayan YJB’lu hastalarda vestibüler sistemin subklinik tutulumu ENG kayıtları ile gösterilmiştir. Bu bulgular, yüksek juguler bulbusun Meniere benzeri şikayetler için presdispozan bir faktör olabileceğini göstermektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P238

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale