Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Uzun Süre İntranazal Kortikosteroid Kullanımının Nazal Bakteriyel Flora Üzerine Etkileri
 

Uzun Süre İntranazal Kortikosteroid Kullanımının Nazal Bakteriyel Flora Üzerine Etkileri

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Yıldız M., Alpay H., Kizirgil A.

Alerjik rinitli hastaların tedavisinde intranazal steroidler en sık kullanılan ilaçlardan biridir. Bu çalışma, uzun süre topikal intranazal steroid kullanımının nazal bakteriyel flora üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Çalışma ilk kez allerjik rinit tanısı almış, 3 ay süresince günde tek seferde her iki burun deliğine 200 mcg dozunda topikal intranazal steroid kullanan 54 (21 erkek, 33 kadınl) hastada yapıldı. Orta meatus örnekleri, topikal nazal steroid kullanımına başlanmadan hemen önce ve nazal steroid tedavisinin 3. ayının sonunda alındı. Tüm olguların tedavi öncesi ve sonrası toplam 216 orta meatus kültürü değerlendirildi. Sağ ve sol orta meatustan alınan kültür örneklerinde, tedavi öncesinde toplam 249, tedavi sonrasında ise toplam 256 aerop bakteri izole edildi. Tedavi öncesi alınan kültürlerden 4’ünde (%3.7), tedavi sonrası alınan kültürlerin ise 3’ünde (% 2.7) üreme olmadığı görüldü. Tedavi öncesi ve tedavi sonrasında alınan sürüntü örneği kültürlerinde en sık izole edilen aerop bakteriler Coagulase-negative staphylococc, Diphtheroid spp. ve Streptococcus pneumoniae idi. Tedavi öncesine göre tedavi sonrasında 54 hastanın 13’ünde (%24) tek taraf middle meatus kültürlerinde farklı bakterilerin ürediği saptandı. Farklı olarak en sık sırası ile S aureus (4/13), Difteroid spp (4/13), S pneumoniae (2/13), Streptococcus spp. (2/13), Klepsiella spp. (2/13), Coagulase (-) staphylococci (1/13), Neisseria spp.(1/13), Proteus spp. (1/13) ve Candida spp. (1/13) ürediği görüldü. Tedavi sonrasında nazal florada farklı patojenler kolonize olmalarına rağmen bu hastalarımızın hiçbirinde sekonder enfeksiyon belirti ve bulgularına rastlamadık. Sonuç olarak, intranazal steroid kullanımının kısmen nazal mikrobiyal florayı etkilediği fakat bunun klinik olarak hastada enfeksiyona eğilimi artırmadığı söylenebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P256

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale