Pediatrik Nazal Polipler

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Tazegül A., Alpay H.

Çocuklarda nazal polipler nadir görülmekte ve etiolojisi tam olarak bilinmemektedir. Çalışmaya, kliniğimizde 1997 ile 2005 yılları arasında nasal polip tanısı alan ve cerrahi tedavi uygulanan, yaşları 6-17 yıl arasında (ortalama 11.2 yıl) değişen 23 olgu (17 erkek, 6 kız) alındı. Olguların dosyaları semptom ve bulgular, polipin lokalizasyonu ve tipi, radyolojik özellikleri, uygulanan cerrahi yaklaşımlar, takip süresi ve rekürrens açısından retrospektif olarak gözden geçirildi. Hastalarda en sık rastlanılan semptom burun tıkanıklığı (%91.3) idi. Bunu sırasıyla burun akıntısı (%56.5), postnazal akıntı (%52.1), horlama (%47) ve yüzde ağrı (%26) takip ediyordu. Muayenede hastaların 10’unda ((%43) bilateral, 7’sinde (%30.4) unilateral nazal polip ve 6’sında (%26) ise koanal (beşinde antrokonal, birinde sfenokoanal) polip saptandı. Paranazal sinüs tomografisinde 8 olguda tüm sinüslerde; 8 olguda etmoid ve maksiller sinüste; 6 olguda maksiller sinüste; bir olguda ise sfenoid sinüs patoloji saptandı. Olguların birine sfenoid sinüs ostiumunun genişletilmesi ve polipin kaynaklandığı mukozanın çıkarılması ameliyatı, ikisine Caldwell-Luc ameliyatı, üçüne endoskopik cerrahi ile birlikte Caldwell-Luc ameliyatı, dördüne intranazal polipektomi ve 13’üne ise endoskopik cerrahi yapıldı. Komplikasyon olarak bir hastada postoperatif kanama görüldü. Poliplerin histopatolojik değerlendirilmesinde ikisine (%8.6) stromal atipi ile karakterize polip, üçüne (%13) allerjik polip ve 18’ine (%78.2) ise inflamatuar polip tanısı konuldu. Olguların postoperatif takip süresi 2 ay ile 48 ay (ortalama 15 ay) arasında değişiyordu. Üç olguda rekürrens görüldü. İnflamatuar polipler, pediatrik yaş grubundaki nazal poliplerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Pediatrik nazal polipler için cerrahi etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P257

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale