Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Post Travmatik Fasial Paralizilerde Cerrahi Tedavi
 

Post Travmatik Fasial Paralizilerde Cerrahi Tedavi

Katılmış H., Öztürkcan S., Özdemir İ., Özturan Ş., Adadan I., Erkan Z.

GİRİŞ: Fasial sinir paralizilerinin etyolojisinde travma Bell’s paralizisinden sonra en önemli yeri tutmaktadır. Tedavisinde çeşitli yaklaşımlar vardır, bu yaklaşımlar arasında cerrahi tedavi özel bir yer tutmaktadır. Kliniğimizde cerrahi olarak tedavi ettiğimiz hastalar literatür eşliğinde sunulmuştur. METOD: Kliniğimizde 1993-2005 yılları arasında travmatik fasial paralizi tanısıyla opere edilen toplam 21 hastaya ait klinik veriler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. SONUÇ: Hastaların 18’i erkek, 3’i kadın olup yaş ortalaması 32.5’dir. Hastaların 16’sında temporal kemik travmasına bağlı fraktür mevcuttu. Diğer 5 olguda ise fasial sinirin ekstratemporal kısmında hasar mevcuttu. Orta fossa yaklaşımı ile Temporal kemik fraktürülü olguların 12’sine sadece fasiyal sinir dekompresyonu, diğer 4 olguya da ek olarak uç uca anastomoz veya greft ile onarım yapılmıştır. Ekstratemporal fasial sinir yaralanması bulunan 4 hastaya ise greftle onarım veya primer sütürasyon yapılmıştır. Preoperatif olarak 6 hasta Hause-Brackman (HB) evre IV (%66) ve 3 hasta evre V (%33) iken postoperatif olarak 8 olguda (% 89) evre III ve altına düşmüştür. Yalnızca 1 hastada iyileşme evre IV’te kalmıştır (%11). TARTIŞMA: Tedavinin konservatif mi yada cerrahi tedavi mi olacağı ve cerrahi yaklaşım şekli fasial sinirdeki dejenerasyonun miktarı ve lezyonun yeri göz önünde bulundurularak belirlenir. Ayrıca cerrahi yaklaşım şeklide hastanın işitme durumu da göz önünde bulundurulur. HB’a göre hastaların postop durumları incelendiğinde cerrahinin fasial sinirin fonksiyonlarında oluşturduğu düzelmenin belirgin olduğu görüldü. Orta fossa yaklaşımı tercih ettiğimiz total işitme kaybı bulunan 2 hastamızı da HB Evre III’e kadar düzelttik. Gerek preop gerekse operasyon sırasında hasta nöroşirurjenlerle birlikte multidisipliner yaklaşım içerisinde değerlendirilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P289

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale