Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Rinosinüzitte Fungal Dna'nın Analizi (Ön Çalışma)
 

Kronik Rinosinüzitte Fungal Dna'nın Analizi (Ön Çalışma)

Aydın N., Başak S., Eyigör H., Eyigör M., Günel C., Gültekin B.

Amaç: Kronik rinosinüzitin (KRS) etyolojisinde fungusların önemli bir rol oynadığı yönündeki görüşler giderek yaygınlaşmaktadır. Bununla birlikte fungusların saptanmasında kullanılan konvensiyonel kültür sonuçları duyarlı ve güvenilir değildir.Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) 10 yada daha az fungal DNA’yı saptayabilen en duyarlı değerlendirme yöntemidir. Bu çalışmanın amacı KRS’te fungal etkenin saptanmasında konvensiyonel kültür yöntemi ve PZR’ın karşılaştırılmasıdır. Çalışma dizaynı: Polipli ve/veya polipsiz KRS lerde yapılan prospektif çalışma Metod: En az 6 aydır varolan KRS semptomu olan, paranazal sinus tomografisinde KRS bulguları olan ve endoskopik sinus cerrahisini kabul eden 8 hasta çalışmaya alındı. Doku spesmeni intraoperatif olarak steril konteynerlere yerleştirilerek hızlı bir şekilde mikoloji laboaratuvarına gönderildi. Tüm örnekler SDA besiyerine ekildi. Doku biyopsilerinden N&M tissue ekstraksiyon kiti ile DNA ekstraksiyonu yapıldı. ITS3 ve ITS4 primerleri kullanılarak PZR uygulandı. Elektroforez yapılarak sonuçlar Bio1D jel dökümentasyon programı kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar: Çalışmaya alınan hastaların 4’ü kadın , 4’ü erkekti. Yaş ortalaması 42.7 ±9.1 di. Çalışmaya alınan tüm hastaların konvensiyonel kültür sonucu fungus izole edilmedi. İki hastada PZR yöntemi ile fungal DNA saptandı.. Tartışma: KRS fungal etkenin saptanmasındaki zorluktan dolayı insidansı ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Ancak güvenilir bir yöntem olan PZR ile bu konu önümüzdeki yıllarda açıklığa kavuşabilecektir. References: 1.Scheuller MC, Murr AH, goldberg AN, Mhatre AN, Lalwani AK. Quantitative analysis of fungal DNA in chronic rhinosinusitis. Laryngoscope, 114:467-471,2004. 2.Weschta m, Rimek D, Formanekk m, Polzehl d, Riechelmann. Local Production of aspergillus fumigatus specific ımmunoglobulin E in nasal polyps. Laryngoscope, 113:1798-1802,2003

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P294

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale