Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İdiopatik Ani Sensorinöral İşitmeKaybı İnsidansının Mevsimsel Farklılğnn Ve Mevsimlere Göre İşitmeKaybı Derecsnn Araştr.
 

İdiopatik Ani Sensorinöral İşitmeKaybı İnsidansının Mevsimsel Farklılğnn Ve Mevsimlere Göre İşitmeKaybı Derecsnn Araştr.

Gerçeker M., Tatarağası A., Müderris T., Boynukalın K., Gökcan M.

Giriş: Ani işitme kaybı en az üç frekansta minimum 30 dB sensorinöral işitme kaybı ile karakterize bir semptomdur. Etyolojisinde enfeksiyon, immünolojik, toksik, neoplastik, allerjik, metabolik, nörolojik hastalıklar ve travmanın rol oynadığı bilinmekle birlikte çoğunlukla idiopatikdir. Günümüzde idiopatik ani işitme kaybı (İAİK) patofizyolojisinde viral enfeksiyon, vasküler spazm ve membran rüptürü teorileri kabul görmektedir. Bu çalışmada İAİK’nın etyopatogenezine farklı bir boyut katabileceği düşünülerek mevsimsel dağılımı araştırılmış ve mevsimlere göre işitme kaybı dereceleri karşılaştırılmıştır. Materyal ve Metod: 2000-2005 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Polikliniği’nde İAİK tanısı alan 164 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların semptomlarının geliştiği mevsimler, işitme kaybı dereceleri, işitme kaybının geliştiği frekanslar retrospektif olarak dosyaları ve odyogramları incelenerek belirlenmiştir. Bulgular: Yaşları 17 ile 75 arasında değişen (ortalama 49 yaş) 164 hastanın 71’i (%43.3) erkek, 93’ü (%56.7) bayan idi. Odyogramlarının incelenmesinde işitme kayıplarının %54.3’ü ileri derecede, %45.7’i orta derecede olduğu tespit edildi. Hastaların % 31.7’si ilkbahar, % 28.6’sı sonbahar, % 16.5’i yaz, % 23.1’i kış aylarında başvurmaktaydı. Sonuç: İAİK insidansında mevsimsel eğilim saptanmamıştır. Ancak kış aylarında görülen işitme kayıplarının % 73.7’sinin ileri derecede, yaz aylarında ise işitme kayıplarının %66.7’i orta derecede olduğu izlenmiş ve işitme kaybı derecesi ile mevsimler arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu gözlenmiştir (p=0.002). Bu durum allerjik ve viral nedenler haricinde kış aylarında işitme kaybının derecesindeki artışı açıklayacak başka faktörler de olabileceği hipotezini oluşturmuş, ileri prospektif randomize çalışmaların gerekliliğini ortaya koymuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P308

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale