Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Effüzyonlu Otitis Medianın Sosyoekonomik Ve Sosyokültürel Düzey İle İlişkisi
 

Effüzyonlu Otitis Medianın Sosyoekonomik Ve Sosyokültürel Düzey İle İlişkisi

Dereköy S., Ayçiçek A., Yılmaz M., Sargın R.

Effüzyonlu otitis medianın (EOM)sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyle ilişkisini göstermeye yönelik olarak yapılan çalışmada Afyon il merkezinde bulunan özel ve resmi kreşler gezildi. 247 çocuk muayene edildi ve ailelerinin bir anket formu doldurmaları sağlandı. Ankette ailenin gelir düzeyi, ebeveynlerin eğitim durumu, evde sigara içimi, akraba evliliğinin varlığı sorgulandı. Buşon nedeniyle çalışma dışı kalan 62 hastadan sonra geri kalan ve yaş ortalaması 5,34±0,79 olan 185 çocukta muayene bulguları timpanometrik incelemelerle de kontrol edildi. Bu olgulardaki seröz otit varlığı ve timpanometrik bulgular ailelerin gelir durumuna, eğitim durumuna, evde sigara içiciliğine ve akraba evliliğinin varlığına göre karşılaştırıldı. Gelir seviyesi 2000 YTL’nin üstünde olan ailelerin çocuklarının 6'sında (%7,5) sağ kulakta, 4'ünde (%5) sol kulakta EOM saptandı. Buna karşılık gelir düzeyi 2000 YTL’nin altında olan ailelerin çocuklarının 22'sinde (%20,7) sağ kulakta 17'sinde (%16) sol kulakta EOM saptandı. Bulunan bu sonuçlar istatistiksel olarakta anlamlıydı. Timpanometrik incelemelerde gelir düzeyi 2000 YTL’nin üzerinde olan ailelerin çocuklarının 19'unda (%24) sağ kulakta, 18'inde (%22,7) sol kulakta tip b ve tip c eğrilerine rastlanırken diğer gruptaki 48 çocukta(%45) sağ kulakta, 44 çocukta (%41,5) sol kulakta tip b ve tip c eğrilerine rastlandı. EOM’li çocuklar anne ve babalarının eğitim seviyelerine göre karşılaştırıldığında, eğitim seviyesi düşük olan anne ve babaların çocuklarında EOM sıklığı daha yüksek bulunmasına karşın bu bulgu istatistiksel olarak anlamlı değildi. Evde sigara içiminin ve akraba evliliğinin ise çalışma grubumuzda EOM sıklığını etkilemediği görüldü.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P310

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale