Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Alerjik Rinitli Hastalarda, Tedavi Seçeneklerinin Total Nazal Semptom Skoru Üzerine Etkisi
 

Alerjik Rinitli Hastalarda, Tedavi Seçeneklerinin Total Nazal Semptom Skoru Üzerine Etkisi

Pınar E., Yüksel H., Öncel S., Eryiğit Ö., Coşgül T., İmre K.

GİRİŞ: Biz bu çalışmada klinik inceleme ve deri prick testi ile alerjik rinit tanısı koyduğumuz hastalara uyguladığımız tedavi modalitelerinin nazal semptom skoru üzerine etkisini inceledik. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 55 alerjik rinitli hasta alındı. Biri kontrol grubu olmak üzere dört gruba ayrıldı. 1.gruba intranazal steroid, 2.gruba intranazal steroid ile oral antihistaminik kombinasyonu, 3.gruba ise intranazal steroid ile lökotrien reseptör antagonisti kombinasyonu tedavisi uygulandı. Kontrol grubuna ise serum fizyolojik verildi. Her grubun total nazal semptom skoru değerleri başlangıçta, tedavinin birinci ve ikinci haftasında, birinci ve üçüncü aylarında ölçülerek, kendi arasında ve gruplar arasında karşılaştırıldı. Total Nazal Semptom Skoru, ikinci hafta, birinci ay ve üçüncü ay ölçümlerinde gruplar arasında kontrol grubuna anlamlı farklılık gösterdi (p<0,05). Tüm ilaç grupları kontrol grubuna göre daha etkin bulundu ancak İlaç verilen grupların birbirlerine göre herhangi bir etkinliği bulunamadı. TARTIŞMA VE SONUÇ: Bizim çalışmamızda, intranazal steroidle monoterapi, antihistaminik ile intranazal steroid ve lökotrien reseptör antagonisti ile intranazal steroid kombinasyonları, alerijk rinitli hastalarda total nazal semptom skoru değerlerinde, kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi(p<0,05), ancak bu grupların kendi arasında birbirine göre bir farklılık gözlenmedi(p>0,05).

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S2

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale