Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Alerjik Rinitli Hastalarda Tedavi Seçeneklerinin Maksimum İnspiratuar Hava Akımı Üzerine Etkisi
 

Alerjik Rinitli Hastalarda Tedavi Seçeneklerinin Maksimum İnspiratuar Hava Akımı Üzerine Etkisi

Pınar E., Yüksel H., Öncel S., Tatar B., Çallı Ç., Eryiğit Ö., Can D.

GİRİŞ: Klinik inceleme ve deri prick testi ile alerjik rinit tanısı koyduğumuz hastalara uyguladığımız tedavi modalitelerinin maksimum inspiratuar hava akımı üzerine etkisini inceledik. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 55 alerjik rinitli hasta alındı. Biri kontrol grubu olmak üzere dört gruba ayrıldı. 1.gruba intranazal steroid, 2.gruba intranazal steroid ile oral antihistaminik kombinasyonu, 3.gruba ise intranazal steroid ile lökotrien reseptör antagonisti kombinasyonu tedavisi uygulandı. Kontrol grubuna ise serum fizyolojik verildi. Her grubun inspiratuar hava akımı değerleri başlangıçta, tedavinin birinci ve ikinci haftasında, birinci ve üçüncü aylarında ölçülerek, kendi arasında ve gruplar arasında karşılaştırıldı. Maksimum inspiratuar hava akımı değerleri başlangıç , birinci hafta, ikinci hafta, birinci ay ve üçüncü ay ölçümlerinde kontrol, 1.grup, 2.grup, 3.gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı (p>0,05). Üçüncü ayın sonunda maksimum inspiratuar hava akımı değerlerinde, kontrol grubunda %4.86, 1.grupta %28.87, 2. grupta %65.79, 3.grupta %40.46’lık artış gözlenmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ: İntranazal steroidle monoterapi, antihistaminik ile intranazal steroid ve lökotrien reseptör antagonisti ile intranazal steroid kombinasyonları, alerijk rinitli hastalarda, maksimum inspiratuar hava akımı değerleri ölçüm zamanlarında gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Sonuç olarak lökotrien reseptör antagonisti ile intranazal steroid kombinasyonunun, tekli intranazal steroid tedavisi ve intranazal steroid ile antihistaminik kombinasyonuna karşı bir üstünlüğü saptanmamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S6

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale