Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İntratimpanik Deksametazonun Guinea Piglerinde İşitme Eşikleri Ve Koklea Histopatolojisi Üzerine Etkisi
 

İntratimpanik Deksametazonun Guinea Piglerinde İşitme Eşikleri Ve Koklea Histopatolojisi Üzerine Etkisi

Gökçe H., Arslanoğlu S., Uguz M., Akdag H., Etit D., Kazim Ö.

AMAÇ: İntratimpanik verilen deksametazonun guinea piglerinde işitme eşikleri ve koklea histopatolojisi üzerine olan etkilerini araştırmak, GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışmaya 16 tane guinea pig alındı. Sekizi çalışma grubu, sekizi kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı. Sol mastoid bullalarına iki adet polietilen tüp yerleştirildi ve işitme eşikleri ABR(Auditory Brainstem Response) ile saptandı. Beş gün boyunca intratimpanik yolla çalışma grubuna 4mg/L konsantrasyonunda deksametazon, kontrol grubuna ise serum fizyolojik verildi. Sekizinci gün her iki grubun ABR kayıtları tekrarlandı ve karşılaştırıldı. Hayvanlar öldürülerek kokleaları diseke edildi. Koklea kesitleri alınıp Hemotoksilen&Eozin ile boyandıktan sonra ışık mikroskobu ile incelendi ve karşılaştırıldı. BULGULAR: Kontrol grubunda işitme eşikleri ortalaması 51,88±2,59 dB, serum fizyolojik verildikten sonraki işitme eşikleri ortalaması 53,13±2,59 dB olarak saptandı. İşitme eşikleri ortalaması ile serum fizyolojik verildikten sonraki işitme eşikleri ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı(p>0.05). Deksametazon verilen grubun işitme eşikleri ortalaması 51,88±2,59 dB, deksametazon sonrası işitme eşikleri ortalaması ise 51,88±2,59 dB olarak saptandı. İşitme eşikleri ortalaması ile deksametazon sonrası işitme eşikleri ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı(p>0.05). Histopatolojik incelemede serum fizyolojik verilen grup ile deksametazon verilen grup arasında bir fark bulunmadı. SONUÇ: Guinea piglerinde intratimpanik verilen deksametazonun bu çalışmada kullanılan konsantrasyon ve doz aralığıyla işitme eşikleri üzerine bir etkisi yoktur. Aynı şekilde Hemotoksilen&Eozin ile boyama ve ışık mikroskobu ile yapılan incelemede intratimpanik verilen deksametazon histopatolojik olarak bir değişiklik oluşturmaz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S24

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale