Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Otitis Medialı Hastlrd Orta Kulak Mukozasında Helikobakter Pilori Varlğnn Clo Ve Üre Nefes Testi İle Değerlndrms
 

Kronik Otitis Medialı Hastlrd Orta Kulak Mukozasında Helikobakter Pilori Varlğnn Clo Ve Üre Nefes Testi İle Değerlndrms

Acar A., Dağlı M., Eryılmaz A., Boynueğri S., İriz A., Karabulut H., Uzun A., Kayhan B.

Amaç: Bu çalışmamızın amacı, CLO testi ile Helikobakter Pilori’nin orta kulak mukozasında varlığını göstermek ve Kronik Otitis Media etyopatogenezinde rolü olup olmayacağı açısından bir başlangıç olması amaçlanmıştır. Materyal Metod: Prospektif randomize olarak planlanan bu çalışmada yaşları 7 ile 65 arasında değişen ve kronik otitis media nedeniyle opere edilen 41 hastadan ameliyat esnasında orta kulak mukoza örneği alındı ve mukoza örneklerinde Helikobakter pilori varlığı CLO testi ile incelendi. Ayrıca 21 hastaya üre nefes testi, 3 hastaya gastroözofagoskopik muayene ve gastrik mukoza biyopsisi yapıldı ve biyopsi örneği CLO testi ile incelendi. Verilerin istatistik analizi SPSS 11.0 kullanılarak yapıldı. Bulgular: Orta kulak mukoza örneği alınan 41 hastanın CLO testi sonucunda 21’inde (%51.2) test sonucu pozitif bulundu. Üre nefes testi yapılan 21 hastanın 15’ünde (71.4) test sonucu pozitif bulundu. Endoskopik olarak gastrik mukoza örneği alınan 3 hastanın 2’sinde CLO testi sonucu pozitif bulundu. Üre nefes testi pozitif olan 15 hastanın 9’unda (%60) orta kulak mukozasında Helikobakter pilori varlığı gösterildi. Üre nefes testi ile CLO testi arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon bulundu (r=0.577, p=0.008). CLO testi pozitifliği ile hava ve kemik saf ses ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05). CLO testi pozitifliği ile orta kulak patolojisi arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Bu çalışma Helikobakter pilorinin kronik otitis media’lı hastaların orta kulak mukozasında bulunabileceğini göstermiştir, fakat kronik otitis media etyopatogenezinde rolü olup olmadığının anlaşılması ve nasıl bir rolünün olduğunun anlaşılabilmesi için kontrollü karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S37

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale