Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Canal Wall-Down Timpanoplastide Erken Dönem Sonuçlarımız
 

Canal Wall-Down Timpanoplastide Erken Dönem Sonuçlarımız

Ünal A., Titiz A., Özcan M., Tuncel Ü., Güçlü D.

Özet: Kolesteatoma cerrahisinde bir çok tekniğin kullanıldığı bilinmektedir. Kolesteatomanın lokalizasyonu, yayılımı ve işitme kaybının derecesi cerrahi tekniğin seçiminde rol oynayan önemli faktörlerdir. Cerrahi tekniğin seçiminde karşılaşılan en sık problem açık veya kapalı teknikten hangisinin seçileceğidir. Canal wall-down timpanoplasti, cerrah için kolesteatomanın orta kulak ve mastoid kaviteden tam olarak çıkarılmasının güç olduğu vakalarda sıklıkla seçilen cerrahi bir tekniktir. Canal wall-down timpanoplasti uygun endikasyon konulan kolesteatomalı vakalarda rezidüel kolesteatomanın ve otorenin çok az görüldüğü, ayrıca kemikçik zincir devamlılığının korunarak işitme rekonstrüksiyonunun uygulanabildiği bir cerrahi yaklaşım sağlar. Kliniğimizde 2003-2004 yılları arasında 24 canal wall-down timpanoplasti uygulanan hasta retrospektif olarak değerlendirilmeye alındı. Vakaların ortalama 6 aylık odyolojik takipleri yapıldı. Postoperatif dönemde, hava-kemik aralığının vakaların %33’ ünde (8 vaka) ortalama 15dB altına indiği, %50’ sinde (12 vaka) ortalama 15-25 dB arasında olduğu ve %17’ sinde (4 vaka) ortalama 25 dB ve üzerinde olduğu işitme sonuçları elde edildi. Greft başarısı %91 olarak görüldü. 2 vakada postoperatif dönemde antibioterapiye cevap veren otore görüldü. 2 vakada timpanik membran üzerinde yaklaşık 5 mm çapında kolestetoma incisi dışında herhangi bir rezidüel kolesteatomaya rastlamadık. Bu çalışmamızda canal wall-down timpanoplasti sonuçlarımız literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılarak klinik deneyimimiz sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S38

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale