Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Pediatrik Kronik Otitis Medialı Olgulara Yaklaşımımız
 

Pediatrik Kronik Otitis Medialı Olgulara Yaklaşımımız

Uyar Y., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Koç S.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik otitis media nedeniyle opere edilmiş pediatrik olgularda greftin tutması ve işitme kazancı açısından operasyon sonuçlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: 1997 ve 2004 yılları arasında kronik otitis media tanısıyla kliniğimizde opere edilen 87 pediatrik hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanısı, otoskopik muayene bulguları, preoperatif ve postoperatif odyometri ve timpanogram sonuçları, uygulanan operasyon şekli, postoperatif komplikasyonlar ve ortalama takip süresi kaydedildi. Bulgular: Hastaların 48’i (%55) kız, 39’u (%45) erkek olup yaş ortalaması 14.9+2.7 (yaş dağılımı, 7-18) idi. Olguların %48.2’inde (40) basit KOM, %32.5’inde (27) kolesteatomlu KOM, %12’inde (10) adeziv otit, %2.4’inde (2) otoskleroz tespit edildi. Otuzdört (%39.1) olguya miringoplasti, 28 (%32.2) olguya timpanoplasti, 13 (% 14.9) olguya radikal mastoidektomi, 10 (%11.5) olguya ICWT ve 2 olguya (%2.3) CWDT uygulandı. Postoperatif minumum 12 ay takip edilen hastalarda greftin tutma başarısı %92.3, işitme kazancı %82 (72) tespit edildi. Sonuç: Elde edilen veriler pediatrik KOM’lu olgularda operasyon endikasyonu doğru konup uygun operasyon tekniği uygulanırsa sonuçların oldukça tatmin edici olduğunu göstermektedir. Böylelikle pediatrik olguların mental becerilerinin gelişmesinde oldukça önemli olan işitmenin düzelmesine katkı yapmış oluruz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S42

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale