Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Behçet Hastalarında Odiyovestibüler Bulgular
 

Behçet Hastalarında Odiyovestibüler Bulgular

Cüreoğlu S., Meriç F., Topçu İ., Akkuş Z., Oktay M., Akdeniz S., Baysöz İ.

Amaç: Behçet Hastalığı etyolojisi bilinmeyen, otoimmun ve multisistemik bir vaskulit sendromudur. Uzakdoğu ve Akdeniz ülkeleri ile birlikte yurdumuzda yüksek insidans gösterir. Sensörinöral işitme kaybı ve dizziness Behçet hastalığında MSS tutulumu olmaksızın sık gözlenen bir bulgudur. Bu çalışmada Behçet Hastalığı tanısıyla takip ve tedavi edilen 37 olgunun odiyolojik ve vestibüler sistem bulgularının incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç-yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi Dermatoloji ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dallarında, Uluslarası Çalışma Grubu kriterlerine göre Behçet Hastalığı tanısı almış ve takip edilmiş 37 olgu (25 erkek, 12 kadın) ve yaş ve cinsiyeti eşleştirilmiş 37 olgu (kontrol grubu) çalışmaya dahil edildi. Behçet hastalarının klinik kayıtları incelendi. Tüm olgulara saf ses odiyometrisi ve beyin sapı odiyometrisi (ABR) yapıldı. Vertigo ve spontan nistagmus araştırıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Behcet Hastalarında ortalama yaş 33 ± 7.9; kontrol grubunda ise 31±8.7 olarak ölçüldü. ABR ölçümlerinde her iki grubun I-III, I-V ve III-V interpeak latanslarının karşılaştırılması sonucu anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). Odiyometride Behcet hastalarinin 26 sinda (% 70) nörosensöriyel tipte işitme kaybı gözlendi. Bu işitme kayıplarının 3 ü unilateral olup diger 23 olgu bilateral idi. Saf ses ortalamaları dikkate alındığında Behcet hastalarının işitme eşiklerinin sağ kulak kemik yolunda 4000 ve 8000 Hz de, sol kulak kemik yolunda ise 250, 500, 4000 ve 8000 Hz de kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek oldugu saptandı (p<0.05). Olguların hastalık süresi ile işitme kaybı arasında korelasyon saptanmadı. Sonuç: Behçet Hastalığında odiyovestibuler bulgular oldukça sık olarak gözlenmektedir. Tipik bir odiyometrik patern olmamakla birlikte işitme kaybı daha çok bilateral ve yüksek frekanslarda gözlenmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S45

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale