Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Meniere Hastalığında Odyolojik Ve Vestibüler Korelasyon
 

Meniere Hastalığında Odyolojik Ve Vestibüler Korelasyon

Yetişer S., Akçam T., Satar B., Yılmaz Y., Şen D.

Amaç: Bu çalışmada Meniere hastalarında işitsel ve vestibüler bulgular arasındaki korelasyonun incelemesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Mutlak ( definite ) ve olası ( probable ) Meniere olgusu olarak kabul edilen 22 kişiden çalışma grubu ve 15 sağlıklı bireyden de kontrol grubu oluşturularak, saf ses eşikleri, timpanik membran elektrokokleografi (TM ECoG ) sonuçları ve kalorik testte kanal parezisi arasındaki korelasyon incelendi. Kalorik testte, test edilen kulaktaki nistagmus yavaş faz hızının karşı kulaktakine göre % 20 düşüklüğü kanal parezisi (CP) olarak değerlendirildi. Kontrol grubundan elde edilen ortalama SP/AP oranının +2 SD değeri (0,32=0,20±0,06) anormal yüksek SP/AP oranı olarak kabul edildi. Bulgular: Meniere hastalığı 18 hastada tek taraflı, 4 hastada ise bilateral olarak değerlendirildi. Meniere hastalığı saptanan 26 kulağın 14’ünde kalorik test sonucunda kanal parezisi saptandı. Bunların 9’unda ( % 64,3 ) yüksek SP/AP oranı tespit edilirken, kanal parezisi olmayan 12 olgunun 11’inde ( %91,7 ) normal SP/AP oranı elde edildi. Kalorik testin normal olduğu hastalarda SP/AP değeri ortalaması 0,21± 0,08, kanal parezisi olan olgularda ise 0,37 ± 0,14 olarak bulundu. Kanal parazisi olan ve olmayan hastalar arasında SP/AP oranı açısından anlamlı farklı bulundu ( p=0,005 ). Saf ses odyometri ortalaması CP olmayan hastalarda 28±15,7 dB, CP olan olgularda ise 31±21,1 dB saptandı (p>0.05). Rakamsal açıdan SP/AP değeri ile kalorik testteki CP değeri arasında zayıf bir korelasyon bulundu ( r= 0,383, p=0,053 ). Sonuç: Bu bulgularla kanal parezisi olan Meniere hastalarında anormal SP/AP oranı elde etme ihtimalinin kanal parezisi olmayan hastalara göre daha yüksek olduğu, dolayısıyla fizyopatolojik açıdan koklear ve vestibüler fonksiyon bozukluğunun semptomatik düzeyde olmasa da beraber seyrettiği söylenebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S59

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale