Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Total Ve Near- Total Larenjektomi Sonrası Gelişen Farengokutanöz Fistül İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 

Total Ve Near- Total Larenjektomi Sonrası Gelişen Farengokutanöz Fistül İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Pınar E., Güçlü E., Öncel S., Tatar B., Çallı Ç., Demirtaşoğlu F.

Amaç: Total ve near total larenjektomi sonrasında gelişen farengokutanöz fistüllerin ilişkili olduğu risk faktörlerini değerlendirmek Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Temmuz 2001- Mart 2005 tarihleri arasında larenks CA nedeniyle opere edilen 210 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 20’sine near total larenjektomi, 190’ına total larenjektomi yapıldı. Hastaların hepsine larenjektomi ile eş zamanlı olarak bilateral boyun diseksiyonu da uygulandı. Bulgular: Olguların 41’inde (%19.5) farengokutanöz fistül meydana geldi. Bu olguların 37’si erkek ve 4’ü kadındı. Farengokutanöz fistülü olan 41 olgunun 29’unda (%71) fistül baskılı pansumanla takip edilerek spontan kapandı. 12’sinde ( % 29) ise fistül cerrahi ile tamir edildi. 41 fistüllü olgunun 14’üne preoperatif olarak trakeotomi açıldığı gözlendi. Hastaların hepsinde postoperatif hemoglobin düzeyi 12’inin altında idi. Tartışma ve Sonuç:Üst aerodigestif kanal ile cilt arasında ilişki sonucu gelişen farengokutanöz fistüller onkolojik baş- boyun cerrahisinin önemli bir komplikasyonudur. Farengokutanöz fistül oranı literatürde %13-25 arasında rapor edilmektedir. Farengokutanöz fistül nedenleri multifaktöryeldir. Bizim yaptığımız retrospektif çalışmada farengokutanöz fistül meydana gelen hastalarda fistül gelişiminde predispozan olan sistemik faktörlerden yaş, cinsiyet, hipertansiyon, diabetes mellitus, koroner kalp hastalığı, genel immünite ile ilgili olarak preoperatif ve postoperatif hemoglobin, protein, albumin, globulin düzeyleri,lenfosit yüzdeleri, lokal faktörler olarak da tümörün evresi, tümörün yerleşimi, boyunda lenf nodu metastazı, tümörün cerrahi sınır pozitifliği , preoperatif radyoterapi ve preoperatif trakeotominin fistül oluşumu ile ilişkisi istatistiksel olarak değerlendirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S60

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale