Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Erken Evre Glottik Karsinomda Tedavi Sonuçlarımız
 

Erken Evre Glottik Karsinomda Tedavi Sonuçlarımız

Dündar A., Katılmış H., Öztürkcan S., Özdemir İ., Yalar M., Demirkol B.

GİRİŞ: Kord fiksasyonu yapmamış, bir veya iki kordu tutan, minimal supraglottik veya subglottik yayılma gösteren, boyun metastazı yapmamış glottik tümörler T1 ve T2 olarak değerlendirilip erken evre olarak kabul edilir. Son yıllarda T2 tümörler kord hareketleri sağlam (T2a) ve kord hareketleri kısıtlı olanlar (T2b) şeklinde iki alt kategoriye ayrılmıştır. Son beş yılda kliniğimizde tedavi ettiğimiz erken evre glottik tümörleri hem bu açıdan değerlendirmek ve hem de klinik tecrübemizi literatür eşliğinde aktarmak için bu çalışma yapılmıştır. YÖNTEM: Son beş yılda kliniğimizde tedavi ettiğimiz erken evreli glottik karsinom olgusu retrospektif olarak epidemiyolojik özellikleri, tedavi yaklaşımları ve takip sonuçları açısından değerlendirilmiştir. SONUÇ: Tüm olgular erkektir. Lokalizasyonlarına göre 26 olgu T1a, 6 olgu T1b, 6 olgu T2a, 2 olgu T2b evresindeydi. Tedavi olarak olguların 1’ine stripping, 20’sine larengofissür kordektomi, 5’ine frontolateral larenjektomi, 5’ine krikohyoidoepiglottopeksi, 3’üne horizotal glottektomi, 6’sına radyoterapi yapılmıştır. Ayrıca T2 olgularının 5’inde tedaviye boyun diseksiyonu da eklenmiştir. İkisi T1a ve ikisi T2a olmak üzere toplam 4 olguda nüks gelişmiş ve bunlardan 2’si kaybedilmiştir. TARTIŞMA: Erken evre tümörler hem hekim hem de hasta açısından oldukça yüz güldürücüdür. Cerrahi veya radyoterapi eşit surviye sahiptir. Her ikisinin de avantaj ve dezavantajları vardır. Ancak özellikle T2b tümörler vokal ligamanı ve tiroaritenoid kası tutarak kord hareketlerini kısıtlarken paraglottik bölgeye geçip hızla transglottik tümör olabilirler. Bu durum erken evre tümör tanımına uysa da tedavi ve sonuçları açısından ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Erken evre glottik tümörlerin tedavi seçiminde hastaya, tümöre, tedaviye ait faktörler doğru değerlendirilerek hastanın larenks fonksiyonlarının konservasyon şansı kaybedilmemelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S65

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale