Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Konka Hipertrofisinde Radyfrekans Ablasyon Tedavisinin Etkisi
 

Konka Hipertrofisinde Radyfrekans Ablasyon Tedavisinin Etkisi

Gerek M., Tosun F., Akçam T., Karadeniz H.

Amaç: İnferior konka hipertrofisinin radyofrekans ile ablasyon sonuçlarının Akustik Rinometri ve sakkarin testi ile değerlendirilmesi Hastalar ve Yöntem: Kronik nasal obsrüksiyon şikayetleri bulunan ve izole inferior konka hipertrofisi saptanan 30 hastaya inferior konka radyofrekans ablasyonu uygulandı. Hastaların preop ve postop 3.ay sonuçları Akustik Rinometri ile izlendi. İnferior konka radyofrekans ablasyonunun mukosilier aktivite üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi için hastalara sakkarin testi yapıldı. Ayrıca VAS skalası ile hastaların subjektif şikayetlerindeki değişiklikler değerlendirildi. Bulgular: Akustik rinometri ile preoperatif ve postoperatif ölçüm yapılarak CSA1, CSA2, CSA3 ve V1 (0-2 cm), V2 (2-4 cm) V3 (4-6 cm) sonuçları kaydedildi. CSA1 tedavi öncesi ve sonrası sırasıyla ortalama 0.63±0.39 cm2 ve 0.74±0.21 cm2 bulundu. Tedavi sonucunda CSA1 de anlamlı farklılık saptanmadı (F=2.982, p=0.094). CSA2 ve CSA3 de ise tedavi sonrasında anlamlı artış tespit edildi. ([F=36.209 p<0.001]; [F=44.080 p<0.001]) . Ortalama CSA2 1.13±0.42 cm2’den 1.71±0.42 cm2’ye, CSA3 ise 1.75±0.58 cm2’den 2.72±0.79 cm2’ye arttı. V1, V2 ve V3 sırasıyla tedavi öncesi 1.69±0.37 cm3, 1.83±0.60 cm3, 2.69±0.99 cm3; tedavi sonrası 1.73±0.40 cm3, 2.56±0.68 cm3, 3.66±1.26 cm3 bulundu. V1’de anlamlı farklılık tespit edilmezken (F=0.347 p=0.560), V2 ve V3 değerlerinde artış görüldü ([F=19.474 p<0.001], [F=13.620 p=0.001]). VAS skalasına göre nasal obstrüksiyon şikayetleri 7.03’ten 2.66’ya geriledi (F=210.076 p<0.001). Sakkarin testi tedavi öncesi 11.7 dk, tedavi sonrası 11.4 dk olarak saptandı ve anlamlı farklılık bulunmadı (t=0.671 p=0.507). Sonuç: İnferior konka radyofrekans uygulanımı minimal invaziv, mukosilier aktiviteyi etkilemeyen,nazal obstriksiyon üzerine etkili bir cerrahi yöntemdir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S70

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale