Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Karotis Paragangliomları Ve Cerrahisi
 

Karotis Paragangliomları Ve Cerrahisi

Sütay S., Ecevit C., Sarıoğlu S., Ada E., Erdağ T., İkiz A., Güneri E.

Karotis paragangliomları nadir görülen tümörlerdendir ve hastalığın hikayesi, biyolojik davranışı, uygulanacak cerrahi eksizyon tekniği, morbidite-mortalite riskleri açısından farklı görüşler bulunmaktadır. Tedavi ile ilgili karşıt görüşlerin temelini cerrahi eksizyon esnasında karşılaşılabilecek olası teknik sorunlar ve komplikasyonlar oluşturmaktadır. Bu tümörlerin cerrahisindeki teknik zorluklar günümüzde de varlıklarını korumakla birlikte ameliyat öncesi dönemde yapılacak uygun radyolojik incelemelerle tümörün major vasküler yapılarla ilişkisi daha net olarak ortaya konabilmekte ve ameliyat öncesinde cerrahi plan daha doğru yapılabilmektedir. Kliniğimizde karotis paragangliomu nedeni ile opere edilen 10 olgunun verileri geriye dönük olarak değerlendirerek tümörlerin evreleri, hastaların ailesel öykü sıklıkları, eşlik eden hastalıkları, hastalara uygulanan radyolojik tetkik algoritması, uygulanan cerrahi teknikler ve sonuçları sunulacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S72

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale