Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İleri Evre Baş Boyun Kanserlerinde Kanama Ve Acil Karotid Arter Ligasyonu
 

İleri Evre Baş Boyun Kanserlerinde Kanama Ve Acil Karotid Arter Ligasyonu

Katılmış H., Öztürkcan S., Özdemir İ., Tunç A., Özturan Ş., Adadan I., Demirkol B.

AMAÇ: Baş boyun kanserli hastalarda tümör infiltrasyonuna bağlı kanama hayatı tehtid edecek boyutta olabilir. Ancak nadir rastlanan bir komplikasyondur ve acil müdehale gerektirir. Kliniğimizde son 3 yılda bu nedenle Karotid arter ligasyonu yaptuğımız 8 olgu retrospektif olarak incelenerek sunulmuştur. GEREÇ YÖNTEM: Baş boyun kanserli veya Postoperatif radyoterapi sonrası erken veya geç dönemde gelişen abondan kanama nedeniyle acil şartlarda Karotid arter ligasyonu yapılan 8 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalık tanıları yapılan cerrahi yaklaşım, radyoterapi, ligasyon sonrası nörolojik komplikasyonlar açısından değerlendirildi. BULGULAR: Yaşları 37-69 arasında olan 2'si bayan, 6'sı erkek toplam 8 olgunun 1‘i nazal malign melanom, 1’i bukkal ca, 6’sı larenks veya hipofarenks karsinomuydu. Bir olgu cerrahi sonrası nüks ve kanama, 3 olgu cerrahi+radyoterapi sonrası nüks kanama, 2 olgu inoperabl olarak değerlendirilip radyoterapi veya kemoradyoterapi sonrası kanama, 2 olgu hiç tedavi olmayıp kanama ile başvurdu. Olguların 2'sinde a. Karotis eksterna ve 6'sında a. Karotis communis ligasyonu yapıldı. Hastaların hiçbirinde ligasyon sonrası nörolojik komplikasyon gelişmedi. TARTIŞMA: Literatürde elektif ligasyon sonrası nörolojik sekel % 28 olarak bildirilmiş olup mortalite oranları % 14-17 arasında değişmektedir. kanama nedeniyle acil ligasyon olgularında ise %64’lere varan mortalite ve % 25 oranında nörolojik komplikasyon bildirilmektedir. bizim hem acil hem elektif olgularımızın hiçbirinde Mortalite yada nörolojik komplikasyon gözlenmemiş olup bu şekilde rapor edilmesi uygun görülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S74

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale