Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Otitis Media'nın Korda Timpani Sinirinde Meydana Getirdiği Histopatolojik Değişiklikler
 

Kronik Otitis Media'nın Korda Timpani Sinirinde Meydana Getirdiği Histopatolojik Değişiklikler

Dadaş B., Çınar U., Başak T., Akgül G., Ünsal Ö., Şavk H., Çoşkun B.U.

Amaç:Kronik otitis media’nın korda timpani sinirinde meydana getirdiği histopatolojik değişikliklerin araştırılması. Gereç ve Yöntemler:Bu çalışma Aralık 2003 ile Haziran 2004 tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi 2. KBB Kliniği tarafından kronik otitis media (KOM) nedeyle ameliyat edilen 59 hasta arasından seçilen 24 hasta ile gerçekleştirilmiş prospektif bir çalışmadır. Çalışmaya dahil edilen hastaların 14’ü çalışma grubunu, 10’si ise kontrol grubunu oluşturmaktaydı.Histopatolojik inceleme için parafine gömülen korda timpanilerden 4 mikronluk kesitler alınarak hemotoksilen-eozin ve bağ dokusunun iyi gösterilebilmesi için MasonTrikrom ile boyandı.Sinir dokusundaki değişiklikleri daha iyi gözleyebilmek için S-100 ile immünohistokimyasal çalışma yapıldı.Tüm preparatlar ışık mikroskobu altında Schwann hüçrelerinde proliferasyon, hipertrofi, vakuoler dejenerasyon, epinöral, perinöral ve endonöral bağ dokuda artış, aksonal dejenerasyon, fokal demiyelinizasyon gibi değişiklikler açısından değerlendirildi. Bulgular:Spesmenlerin histopatolojik incelemeleri sonrasında en belirgin olarak Schwann hücrelerinde vakuolar dejenerasyon, proliferasyon ve hipertrofi saptandı.Endonöral bağ dokusunda artış, aksonda dejenerasyon ve fokal demiyelinizasyon kesitlerin hiçbirinde izlenmedi. Belirtilen bulgulardan en az bir tanesi çalışma grubundaki olguların 10’unda saptanırken, kontrol grubundaki olguların 3’ünde gözlemlendi. Tartışma ve Sonuç:Kontrol ve çalışma grubundaki sinir kesitlerinde, bu değişikliklerden en az bir tanesinin varlığı temel alınarak yapılan istatistiksel çalışma sonucunda anlamlı fark saptanmadı. Çalışma grubunda histopatolojik değişikliklerin % 71,4, buna karşılık kontrol grubunda ise histolojik değişikliklerin % 30 oranında bulunmuş olması kolesteatomun sinir dokusunda dejeneratif değişikliklere daha çok neden olduğunu göstermektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S99

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale