Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kulak Burun Boğaz Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri
 

Kulak Burun Boğaz Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri

Yıldız L., Solmaz Ş., Bolol N., Özbaş A., Çavdar İ., Urhan S., Akyolcu N.

GİRİŞ:İnsan yaşamında önemli bir yere sahip olan iş yaşamı,bireye toplum içinde belirli bir rol ve ekonomik yarar sağlamaktadır.Hemşireler iş yaşamında karşılaştıkları sorunlara bağlı olarak işe karşı ilgisizlik,sürekli işten yakınma,mesleğin geleceğine ilişkin umutsuzluk nedeniyle tükenmişlik yaşamaktadırlar.Tükenmişlik,kronik yorgunluk ve ümitsizlik hisleri,iş yaşamına ve diğer insanlara yönelik olumsuz tutumlarla belirginleşen , fiziksel ve ruhsal enerji azalması durumu için kullanılan bir terimdir.Pines ve Maslach tükenmişliği olumsuz benlik kavramı , olumsuz iş tutumları, hastalara ilgi ve duygu kaybının gelişmesini kapsayan fiziksel ve emosyonel tükenme olarak tanımlamışlardır. AMAÇ:Bu çalışma kulak burun boğaz kliniklerinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini ve bunları etkileyen bazı sosyodemografik faktörleri belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak planlandı ve gerçekleştirildi. GEREÇ VE YÖNTEM:Araştırmanın evrenini 5 ilde kulak burun boğaz kliniklerinde çalışan 100 hemşire oluşturdu.Araştırmada veri toplama aracı olarak ;hemşirelerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek üzere geliştirilen soru formu ve Çam tarafından Türkçeleştirilip (Çam1992) Güvenirliği test edilen Maslach Tükenmişlik ölçeği kullanıldı. BULGULAR VE TARTIŞMA:Araştırmaya katılan hemşirelerin %68’inin 35 yaş altında ,%61’inin evli olduğu belirlendi.Hemşirelerin %27’si sağlık Meslek Lisesi ,%28’i Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olduğu ,%50’sinin Üniversite Hastanelerinde çalıştığı saptandı. Çalışmamızda hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini etkileyen sosyo-demografik faktörler arasında yer alan trakeostomi bakımından %82’sinin olumsuz etkilenmediği, kanser tanısından ise %60’ının olumsuz yönde etkilendiği belirlendi. SONUÇ:Çalışma sonucunda hemşirelerin tükenmişlik ölçeği alt bileşenlerinden duygusal tükenme ,duyarsızlaşma ve kişisel başarı maddeleri puan olarak verildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S101

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale