Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kortikosteroidlerin Efüzyonlu Otitis Mediadaki Etkinliği: Deneysel Çalışma
 

Kortikosteroidlerin Efüzyonlu Otitis Mediadaki Etkinliği: Deneysel Çalışma

Uyar Y., Öztürk K., Yaman H., Gürbilek M.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, efüzyonlu otitis medianın tedavisinde, kortikosteroidlerin doza bağımlı etkinliğini timpanometri ve sitokinler kullanarak araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Ağırlıkları 300-350 gram (ort. 317.4±14.1) arasında değişen, 42 adet erkek rat kullanıldı. Östaki tüpü cerrahi olarak obstrükte edildi. Efüzyonun oluşup oluşmadığı otomikroskobik muayene ve timpanometrik inceleme ile kontrol edildi. Postoperatif dönemde ölen 3 denek ve 14. günde efüzyon oluşmayan 3 denek çalışma dışı tutularak efüzyon oluşan toplam 36 denek 12’şerli 3 eşit grup oluşturmak üzere randomize olarak dağıtıldı. Birinci gruptakilere tedavi verilmedi. İkinci gruptakilere 0.5 mg/kg, üçüncü gruptakilere 1 mg/kg steroid tedavisi postoperatif 20. günden sonra 10 gün süreyle verildi. Postoperatif 30. günde denekler sakrifiye edildi ve bulla içindeki mayi aspire edildi. Bulgular: Postoperatif 14. günde efüzyonun oluştuğu ve postoperatif 30. günde, kontrol grubunda efüzyonun devam ettiği, tedavi verilen gruplarda iyileşmenin olduğu otomikroskobik muayene ve timpanometrik ölçümlerle gösterildi. Orta kulak efüzyonlarındaki IL-1β ve TNF-α düzeylerinin steroid verilen gruplarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu (p<0.05), düşük doz ve yüksek doz steroid uygulanan gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü (p>0.05). Sonuçlar: Efüzyonlu otitis media tedavisinde steroidler yararlıdır ve IL-1β ve TNF-α seviyelerini anlamlı derecede düşürmektedir. Steroidin 0.5 mg/kg dozu 1 mg/kg dozu kadar tedavide etkilidir. Kortikosteroidlerin yan etkileri de göz önüne alınarak tedavide düşük doz steroid kullanılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S133

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale