Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Konjenital Preauriküler Fistül Cerrahi Sonuçlarımız
 

Konjenital Preauriküler Fistül Cerrahi Sonuçlarımız

Uyar Y., Arbağ H., Öztürk K., Akbay E., Yaman H.

Amaç: Preauriküler fistül nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan olgularda cerrahi sonuçlar değerlendirildi ve fistül ağzı olmayan izole preauriküler kisti bulunan nadir bir vaka tartışıldı. Hastalar ve Yöntemler: Cerrahi tedavi uygulanan 16 hasta (10 kadın, 6 erkek; ort. yaş 20.1; 6-51 yaşları arasında) retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalar, ayrıntılı anamnez, tam bir KBB muayenesi, yüzeyel ultrasonografi (USG) ve temporal kemik CT yada MR ile değerlendirildi. Bulgular: Olguların 15’inde (%93.7) preauriküler fistül, 1’inde (%6.3) kist formasyonu saptandı. Vakaların 6’sında (%37.5) bilateral fistül saptandı ve aynı seansta iki tarafı da opere edildi. Fizik muayenede, crus helix önünde ve tragusun superiorunda yumuşak ağrısız şişlik ve fistül ağzı mevcuttu, bastırmakla enfekte olan vakalarda püy gelmekteydi. Metilen mavisi verilen grupta 1 (%12.5) hastada postoperatif ciltte tatuaj meydana geldi. Heriki gruptada 1’er hastada postoperatif ortalama 1-36 aylık (ort. 19) takip süresinde nüks saptandı. Sonuç: Preauriküler fistül ve özellikle preauriküler kist nadir görülen konjenital anomalilerdir. Tekrarlayan akıntıya veya apseye neden olabildiği gibi nadiren asemptomatik seyredebilir. Tedavisi cerrahidir ve %5-42 oranında rekürrens görülebilmektedir. Bu oran trakt epitelinin tamamen çıkarılmasına ve cerrahi tekniğe bağlıdır. Traktın diseksiyonu için kullanılan metilen mavisinin tatuaj yapıcı etkisi nedeniyle probe guide eşliğinde eksizyonun bu komplikasyonu önlediği ancak nüks oranında anlamlı değişiklik yapmadığı gözlendi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S150

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale