Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Travmatik Ossiküler Zincir Patolojileri, Etiyoloji Ve Tedavi Sonuçları
 

Travmatik Ossiküler Zincir Patolojileri, Etiyoloji Ve Tedavi Sonuçları

Yetişer S., Satar B., Karahatay S., Hıdır Y., Kurnaz M., Yıldırım N.

Amaç: Ossiküler zincir hasarı sebeplerinden biri de travmadır. Minör ve orta derece travmalarda başta inkudostapedial eklem olmak üzere dislokasyonlar sık görülmektedir. 5 tip dislokasyon görülmektedir : inkudostapedial eklem dislokasyınu, inkudomallear eklem dislokasyonu, inkus dislokasyonu, malleoinkudal kompleks dislokasyonu ve stapediovestibüler dislokasyon. Multiple kemikçik patolojisi ve temporal kemiğin kompleks fraktürleri nadirdir. Bu çalışmada travma nedeniyle ossiküler patoloji saptanan hastaların etiyolojileri, intraoperatif ve odyometrik bulguları değerlendirilmiştir. Materyal ve metod: 1994-2005 yılları arasında başvuran 29 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Etiyolojiler ve intraoperatif bulgular kaydedildi. Preoperatif ve postoperatif işitme sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Tümü erkek olan hastaların yaş ortalaması 24’tü (13-41). Travma sonrası 16’sı sağ , 13’ü sol kulakta işitme kaybı oluşmuştu. 2 hastada travma sonrası ani sensörinöral işitme kaybı gelişmişti. Travma sebebi en sık trafik kazaları ikinci sıklıkta düşmelerdir. İletim tipi işitme kaybı nedeniyle 26 hastaya ossiküloplasti uygulandı. Karşılaşılan en sık intraoperatif bulgu inkudostapedial eklem dislokasyonuydu. 6’sı longitidünal 1’i mixt tip olmak üzere toplam 7 hastada temporal kemik fraktürü gözlendi. 25 hastanın preoperatif hava-kemik (HKY) yolu gap’i ortalaması 38±12 dB iken postoperatif 15±9 dB değerine düşmüştür . Ossiküloplasti yapılan 20 hastada (%80) HKY gap’inde 10 dB ve daha fazla iyileşme izlenmiştir. Sonuç: Travma sonrası iletim tipi ve sensörinöral tip işitme kaybı görülebilir.İnkudostapedial dislokasyon en sık rastlanan durumdur. Orta kulağın eksplorasyonu iletim tipi kayıplarda ossiküloplasti , sensörinöral kayıplarda perilenfatik fistülün tamiri ve komplikasyonların önlenmesi için gereklidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S153

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale