Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nazal Polipli Hastalarda Kemik Tutulumunun Sintigrafik Olarak Değerlendirilmesi Ve Önemi
 

Nazal Polipli Hastalarda Kemik Tutulumunun Sintigrafik Olarak Değerlendirilmesi Ve Önemi

Akmansu H., Dursun E., Korkmaz H., Eryılmaz A., Ortapamuk H., Sağsözlü S., Saylam G.

Nazal polipozisin medikal ve cerrahi tedaviye dirençli olması ve sık rekürrens göstermesi paranazal sinüs mukozası altındaki kemikte osteomyelit gibi kronik bir patolojik değişikliğin olabileceğini akla getirmektedir. Amaç: Nazal polipli hastalarda paranazal sinüs mukozası komşuluğundaki kemikte osteomyelit varlığını sintigrafi ile göstermek ve kemik tutulumunun nazal poliplerin agresivitesi ile ilişkisini araştırmaktır. Materyal-Metod: Prospektif randomize olan bu çalışmaya, Ocak 2004-Kasım 2004 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.KBB polikliniğine başvuran nazal polipli 21 erişkin hasta dahil edildi. Daha önce nazal polip nedeniyle opere olan veya maksillofasial travma öyküsü olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastalara paranazal sinüs tomografisi ve 99mTc-MDP kemik SPECT incelemesi yapıldı. 12 hastaya cerrahi tedavi uygulandı. Bulgular: Çalışmaya alınan 21 hastanın 12’si erkek 9’u kadın olup yaş ortalaması 37,7 (16-58) idi. Hastaların 4’ünde astım, 5’inde allerji, 4’ünde aspirin intoleransı tespit edildi. Poliplerin klinik evrelemesi için de Gaudemar evrelemesi kullanıldı. Poliplerin klinik evrelemesine göre hastaların 2’si evre I, 9’ui evre II, 10’u evre III idi. Paranazal BT bulgularının değerlendirilmesinde hastalar 3 grupta değerlendirildi. Buna göre 3 hasta evre I, 8 hasta evre II, 10 hasta evre III idi. Kemik SPECT incelemesi her hastada sinüsler ayrı ayrı değerlendirilerek yapıldı ve 13 hastada en az bir sinüste kemik tutulumu saptandı. Tomografik olarak evre I olan hastaların ikisinde, evreII olan hastaların 4’ünde, evreIII olan hastaların 7’sinde sintigrafik olarak tutulum tesbit edildi.Sonuç: Nazal polipozis yaygınlığı ile sinüs mukozası komşuluğundaki kemik tutulumu arasında anlamlı bir ilişki belirlendi. Nazal poliplerin yaygınlığı, tedaviye yanıtları ve rekürrensleri mukoza altındaki kemik tutulumuyla ilgili olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S164

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale