Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nazal Septal Cerrahi Sonrası Splint, Tampon Ve Sütürasyon Uygulamalarının Karşılaştırılması
 

Nazal Septal Cerrahi Sonrası Splint, Tampon Ve Sütürasyon Uygulamalarının Karşılaştırılması

Özgirgin N., Çakmak Ö., Tarhan E.

Amaç: Septum cerrahisinde kullanılmakta olunan splint, havayollu merosel tampon ve sadece septum sütürasyonu uygulamalarının etkinliğinin ve morbiditesinin araştırılması. Gereç ve Yöntem: 1 yıllık sürede septoplasti yapılacak hastalar randomize, prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalar merosel tampon, 4/0 katgütle septal sütürasyon ve sütüre ek olarak splint uygulanan olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Her grupta 10 hasta vardı.Tüm hastalar 3 uzman tarafından opere edildiler. Hastalar preoperatif dönemde ve postoperatif 1. gün, 3. gün ve 7. gün değerlendirildiler. Postoperatif morbidite bulguları kaydedilerek hastalardan nazal semptomların değerlendirildiği horizontal görsel algı skalasını işaretlemeleri istendi. Bulgular: Sütürasyon ve splintli grupta 3 hastada hipotansiyon bulgusu tesbit edilirken diğer iki grupta iki hastada hipotansiyon izlendi. Tamponlu, splintli ve sadece sütürasyon uygulanan gruplar arasında epistaksis, septal hematom, erken adezyon, perforasyon, enfeksiyon veya başka komplikasyonlar yönünden post-operatif dönemde 1.,3.,7.günlerde anlamlı fark görülmedi. Artmış ağrı skorlarından dolayı rutin nazal splint kullanımı tatmin edici bulunmadı. Sonuç: Epistaksis, septal hematom, adezyon gibi komplikasyonlardan kaçınmak için tampon kullanımı şart değildir, diğer iki yöntemde de bu komplikasyonlar görülmemiştir. Tamponların erken dönemde çıkarılması enfeksiyon ve erken perforasyon gibi komplikasyonları azaltmaktadır. Rutin nazal splint kullanımı desteklenmemektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S168

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale