Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Adenoid Vejetasyonlu Çocuklarda Akustik Rinometrinin Tanıdaki Yeri
 

Adenoid Vejetasyonlu Çocuklarda Akustik Rinometrinin Tanıdaki Yeri

Tanyeri Y., Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R., Uyar M.

Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanları arasında, adenoid vejetasyonlu hastayı preoperatif değerlendirmede tam bir fikir birliği yoktur. Çoğu kez adenoidektomi kararı verilirken öykü esas alınır. Günümüzde adenoidektomiye karar verilen çocuklarda objektif kriterlerin ortaya konmasında fayda vardır. Akustik rinometri (AR) nazal kavite ve nazofarinks geometrisini araştırmada kullanılan noninvaziv, hasta uyumu sorun teşkil etmeyen objektif bir metoddur. Bu çalışmada; adenoid vejetasyonlu çocuklarda obstrüktif şikayetleri başlatan adenoid hacmi veya daralmış postnazal mesafeyi saptamada, adenoidektomi kararı vermede ve postoperatif dönemde cerrahi başarıyı değerlendirmede klinikte kullanılabilecek objektif bir yöntem olarak AR’nin yeri araştırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi KBB hastalıkları polikliniğine, Ekim 2002-Ocak 2004 tarihleri arasında başvurup KBB muayenesi ve yan kafa grafisi sonuçlarına göre adenoid hipertrofi tanısı alarak adenoidektomi kararı verilen toplam 55 çocuk hasta (2-12 yaş) çalışmaya dahil edildi. Hastalara preoperatif, postoperatif 1. hafta ve 1.ay sonunda AR ile ölçüm yapıldı. Çalışmada, E. Benson Hood Laboratories (Pembroke, MA, U.S.A)’ de üretilen Eccovision yöntemiyle çalışan AR cihazı kullanıldı. Preoperatif ve postoperatif AR verileri; öykü, yan kafa grafisi ve cerrahiden elde edilen bulgularla karşılaştırılarak AR’ nin adenoid vejetasyon tanısındaki yeri araştırıldı. AR yöntemiyle hesaplanan adenoid hacmi cerrahiden elde edilen spesmen hacmi ile uyumlu bulundu. AR’nin adenoidektomi kararı verirken yan kafa grafisine göre sensitivitesi ve spesifitesi yüksek bulundu. Preoperatif dönemde AR yöntemiyle hesaplanan tahmini nazofarinks hacim değeri 4.32 cm3 ve altında olan hastaların %95’inde, cerrahi sırasında yapılan nazofarinks muayenesinde koanaları kapalı saptandı. Sonuç olarak; AR’nin adenoidektomi endikasyonu sırasında ve cerrahi başarıyı değerlendirmede klasik yaklaşımlardan çok daha iyi bilgi verebileceği kanaatine varıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S175

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale