Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Adenotonsillektominin Büyüme Üzerine Etkilerinin Klinik Ve Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi
 

Adenotonsillektominin Büyüme Üzerine Etkilerinin Klinik Ve Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi

Sütay S., Ada E., Erdal O., Erdağ T., Ecevit M., Abacı A., Çımrın D., Büyükgebiz A.

Amaç:Çocuklarda üst hava yolu obstrüksiyonunun en sık nedenlerinden biri adenotonsiller hipertrofidir(ATH). ATH nedeniyle meydana gelen üst hava yolu obstrüksiyonu ve/veya rekürren/kronik tonsil enfeksiyonuna büyüme geriliği eşlik edebilir. Bu çalışmada ATH nedeniyle oluşan üst hava yolu obstrüksiyonun ve/veya rekürren/kronik adenotonsil enfeksiyonunun, büyümenin klinik parametreleri; BMI, %W/H, boy ve kilo ile, biyokimyasal parametreleri; serum IGF-I ve IGFBP3 düzeylerine olan etkilerinin adenoidektomi±tonsillektomi ile düzeltilmesinden önce ve sonra değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem:Rekürren/kronik adenotonsil enfeksiyonu ve/veya obstrüktif semptomları olan 3 ile 8 yaşları arasında 42 çocuk çalışma kapsamına alındı. Bu çocuklar klinik ve radyolojik inceleme bulguları esas alınarak rekürren/kronik enfeksiyon veya obstrüksiyon±rekürren/kronik enfeksiyon olmak üzere 2 gruba ayrıldılar. Hastaların preop/postop boy ve kiloları değerlendirilirken, preop ve postop 6. ay serum IGF-I ve IGFBP3 düzeyleri belirlendi. Bulgular: Rekürren/kronik enfeksiyon grubunda sadece 1 hastanın preop kilo değerinin normalin altında olduğu; boy,BMI,%W/H değerlerinin ise tüm hastalar için normal sınırlarda olduğu belirlendi. Toplam hasta grubunda ve obstrüksiyon±rekürren/kronik enfeksiyon grubunda, rekürren/kronik enfeksiyon gruundan farklı olarak postop 6. ayda boy değerlerinde anlamlı artış saptandı. Toplam hasta grubunda ve obstrüksiyon±rekürren/kronik enfeksiyon grubunda, IGF-I ve IGFBP3 düzeyleri, preop düzeylere göre anlamlı artış gösterdi. Rekürren/kronik enfeksiyon grubunda postop IGF-I düzeyleri, preop düzeylere göre anlamlı artış gösterirken, IGFBP3 düzeylerinde ise anlamlı artış saptanmadı. Sonuç: Çalışmamız rekürren/kronik enfeksiyonun ve/veya obstrüksiyonun cerrahi tedavi ile düzeltilmesinden sonra GH-IGF-I aksının düzeldiğini ve büyümenin hızlandığını göstermiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S176

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale