Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Alt Konka Hipertrofilerinin Bilgisayarlı Tomografi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
 

Alt Konka Hipertrofilerinin Bilgisayarlı Tomografi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Egeli E., Demirci L., Yazıcı B., Erdoğmuş B., Demirci K.

Amaç:Alt konka hipertrofilerinde konkanın bütün tabakalarını objektif bir yöntem olan bilgisayarlı tomografi ile ölçmek ve konka tabakalarının hipertrofiye ne oranda katkıda bulunduğunu incelemektir. Çalışmamız alt konka hipertrofilerinin cerrahi tedavisinde objektif verilere dayanılarak,yöntemin belirlenmesine katkıda bulunacaktır. Yöntem:Bu çalışma Mart 2002-Şubat 2004 tarihleri arasında AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Kliniğinde 57 hastada yapıldı. Nazal problemi olmayan 25 hasta kontrol grubu olarak ayrıldı. Çalışma grubunda septal deviasyona kompansatuvar alt konka hipertrofisi olan 32 hasta yeraldı. Kontrol grubunun bilateral alt konkaları ve deviye nazal septuma kompansatuvar alt konka hipertrofisi olan grubun hipertrofik olan alt konkaları olmak üzere toplam 82 alt konkanın ön, orta ve arka bölümlerinden alınan kesitlerde bilgisayarlı tomografi incelemesi yapıldı. Tomografik incelemede çalışılan her kesitte medial mukoza, ortada kemik ve lateral mukoza kısımlarının boyutları magnifiye edilerek milimetre olarak ölçüldü. Kontrol ve hasta gruplarının ölçüm sonuçlarından istatistik inceleme yapıldı. Bulgular:Çalışmamızda septum deviasyonuna kompansatuvar alt konka hipertrofisinde kontrol grubuna göre total,medial mukoza ve lateral mukozada istatistiki olarak anlamlı hipertrofi görülmesine(p<0.05) rağmen kemik kısımlardaki hipertrofinin anlamlı olmadığı görüldü(p>0.05) Sonuçlar:Çalışmamızın sonuçları, deviye nazal septuma kompansatuvar alt konka hipertrofisi olan hastalarda pek çok cerrahi seçeneğin göz önüne alınması, ancak kemik tabakada istatistiki anlamlı hipertrofi olmaması nedeniyle mümkün olduğunca konservatif yöntemlerin uygulanması gerektiği sonucunu verir. Alt konka tabakalarının değerlendirilmesinde bizim ölçtüğümüz metodun ve ölçüm sonuçlarımızın tedavi şekline karar verirken etkili yeni bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S190

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale