2011

1. Ortner (Kardiyovokal) Sendromunda Farkli Bir Etyoloji
2. Nazofarenks Yerleşimli Lipoma
3. Parotis Ve Submandibular Gland Miyofibroblastik Tümörü
4. Larinkste Enflamatuar Psödotümör Ve Scc Birlikteliği
5. Boyun Bölgesinin Nadir Görülen Tümörü: Malign Fibröz Histiyositom
6. Maksillar Kondrosarkom; Olgu Sunumu
7. Submandibuler Tükrük Bezinin Duktal Karsinomu
8. Sert Damakta “Clear Cell Myoepitelyoma”: Olgu Sunumu
9. Yanakta Ektopik Tiroid Dokusundan Gelişen Dev Papiller Tümör
10. İzole Uvula Karsinomu
11. İleri Evre Hipofarinks Kanserinde Kardiak Metastaz – Olgu Sunumu
12. Tiroglossal Duktus Kisti Olarak Düşünülen Olguda Ektopik Tiroid Adenomu
13. Kafa Tabani Yerleşimli Fibröz Displazi Ve Endoskopik Cerrahi İle Tedavisi: Olgu Sunumu
14. Fibröz Displazi
15. Respiratuar Epitelyal Adenomatoid Hamartom
16. Nadir Bir Sinüzit Etkeni: Staphylococcus Simulans
17. İzole Sfenoid Sinüs Mukoseline Bağli Okulomotor Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu
18. Konjenital Petröz Kemik Kolesteatomu: Olgu Sunumu
19. Temporal Kemik Plasmasitomu: Olgu Sunumu
20. Tavşan Modelinde Maksillofasiyal Bölgede Kemik Çimentosu Uygulamasinin Biyouyumunun Değerlendirilmesi
21. Submandibuler Bezde Multipl Flebolitler İçeren Kavernöz Hemanjiom: İlk Pediatrik Olgu
22. Konuşmada Akicilik Bozukluğu: Kbb Konuşma Bozukluğu Tedavisine Nereden Bakiyor?
23. Bilateral Ve Unilateral Konjenital Koanal Atrezi Vakalarina Transnazal Endoskopik Yaklaşimimiz
24. Nazofarengeal Yerleşimli Brankial Yarik Kisti
25. Sfenoid Ve Frontal Sinüslerin Kombine Aplazisi
26. Konka Büllozis
27. İhmal Edilmiş İntranasal Yabanci Cisim: Olgu Sunumu
28. Gecikmiş Fasiyal Paralizi Ve Perikondirit İle Başvuran Nadir Bir Ramsey Hunt Sendromu Vakasi
29. Septoplasti Ameliyati Sonrasi Topikal Ve Intravenoz Tramadolun Analjezik Etkisinin Arastirilmasi
30. Paranazal Sinüs Kanserlerine Cerrahi Yaklaşimimiz Ve Rehabilitasyonu
31. Tekrarlayan Biber Gazi Uygulamasinin Hava Yolu Üzerine Histopatolojik Etkisinin Deneysel Olarak Araştirilmasi
32. Baş-Boyun Kanserli Hastalarin Beden İmaji Ve Benlik Saygisi
33. Larenjektomili Hastalarin Aile İşlevleri, Öfke Ve Stresle Başaçikma Stratejilerinin Değerlendirilmesi
34. Kolesteatomlu Hastlarda Difüzyon Mr: İkinci Baki Yerine Geçebilirmi?
35. Larenjektomili Hastalarin Yaşam Kaliteleri İle Ruhsal Durumlari Arasindaki İlişkinin Değerlendirilmesi
36. Transoral Robotik Cerrahi Uygulanan Olgularin Postoperatif Hemşirelik Bakimi Açisindan Değerlendirilmesi
37. Travmatik Sinir Paralizilerinde Metilprednizolon, Deksametazon Ve Mikofenolat Mofetil Tedavilerinin Etkinliği
38. Koklear İmplant Komplikasyonlari: 11 Yillik Deneyimimiz
39. Rhinoligt Tedavisinin Tavsan Burun Mukozasi Uzerine Etkisinin Histopatolojik İncelenmesi
40. Malign Eksternal Otitli Hastalarda Prognozu Olumsuz Etkileyen Faktörlerin
41. Kikirdak Pabuç İle Torp Stabilizasyonunun İşitmeye Etkileri
42. Ani İşitme Kayiplarinda Serum Anti-Hsp-70 Ve Pon Düzeylerinin Prognozla İlişkisi
43. İntraoperatif Orta Kulak Kavitesinin Değerlendirilmesinde Sivilarin Kiricilik İndisinin Kullanilmasi
44. Koter İle Posterior Kordotomi Tekniği
45. Kliniğimizdeki Yenidoğan İşitme Taramasi Sonuçlarimiz
46. Siçanlar Da Subkondiler Mandibula Frakturlerinin İyileşme Süresinin Kisaltilmasinda Eswt Bir Seçenek Midir?
47. Nazal Fraktür Tedavisinde Kapali Redüksiyon Yeterli Midir?
48. Postviral Vagal Nöropatide Larengeal Emg Bulgulari
49. Nissen Fundoplikasyonu Cerrahisinin Larengofaringeal Reflü Üzerine Etkisi
50. Septoplasti Ve Açik Teknik Septorinoplasti Sonrasi Nazal Mukosilyer Aktivitenin Değerlendirilmesi
51. Kronik Otitli Olgularda Cerrahi Tedavi Sonuçlarimiz
52. Konjenital Kolesteatom
53. Tip 1 Timpanoplastide Perikondrium-Kartilaj Ada Grefti Ve Temporal Kas Fasyasinin Karşilaştirilmasi
54. Thermal Welding Yöntemi İle Yapilan Çocuk Ve Erişkin Tonsillektomisinin Karşilaştirilmasi
55. Oksidatif Stresin Nazal Polipozis Klinik Ciddiyeti Üzerine Etkisi
56. Mean Platelet Volume İn Patients With Nasal Polyposis
57. İnverted Papillomda Endoskopik Cerrahi Yaklaşimimiz
58. Adenotonsiller Hipertrofili Çocuklarda Obstrüktif Patoloji Tipinin Kardiyolojik Komplikasyonlarla İlişkisi
59. Total Larenjektomi Sonrasinda Östaki Tüpü Fonksiyonunun Araştirilmasi
60. Tiroid Bezi Cerrahi Sonuçlarimiz
61. Nekrotizan Fasiit Tani Ve Tedavisi
62. Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarinda Nazofaringeal Ph Bulgulari
63. Tavşan Dil Dokusunda Scalpel, Unipolar Ve Bipolar Elektrokoter İnsizyonlari İle Oluşan Termal Doku Hasarinin ..
64. Gürültüye Bağli İşitme Kaybinda Hbo Ve Steroid Tedavisinin Koklear Proinflamatuar Sitokinlere Etkisi
65. Amniyon Zarinin Fonksiyonu: Fasyal Sinir Rejenerasyonu İçin Kök Hücre Kaynaği
66. Tomografi Kesitlerinde Yüksek Seyirli Juguler Bulbus Görülme İnsidansi Ve Klinik Özellikleri
67. Tavşanlarda Nazal Buserelin Kullaniminin Mukozaya Sitotoksik Etkileri
68. İmmünkompromize Pediatrik Onkoloji Hastalarinda Akut İnvaziv Fungal Rinosinüzitin Endonazal Tedavisi
69. Larenks Kanserlerinde Transoral Endoskopik Lazer Cerrahisi Sonrasi Rekürrens İçin Risk Faktörleri
70. Parotis Kitlelerine Yaklaşimda İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Katkisi
71. Vücut Kitle İndexi (Vki) Farengeal Rekonstruksiyon İçin Kullanilan Flep Tipini Belirlemede Etkilimidir?
72. Akut Akustik Travmada Erken Dönem Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Olumsuz Etkileri
73. Rat Vokal Kord İyileşmesinde Fenitoin Enjeksiyonunun Etkinliği
74. Ani İşitme Kayipli Hastalarda İntratimpanik Deksametazon Uygulamasi
75. Pediatrik Kokleer İmplantasyonda Elektriksel Uyarilmiş Beyin Sapi Cevaplarinin İmplant Fitting’indeki Değeri
76. Plazma Tonsillektomi İle Soğuk Enstrüman Tonsillektominin Karşilaştirilmasi
77. Adenoidektomi Uygulanan Hastalarda Cerrahi Sonrasi Hemostaz İçin Hidrojen Peroksid İrrigasyonu :Prospektif, Randomize..
78. Çocuk Yaş Grubu Üst Solunum Yolu İnfeksiyonlarinin Etyolojisinde Bocavirus?
79. Servikal Özofagus Yerleşimli Heterotopik Gastrik Mukozanin Histolojik Tipi İle Larengofarengeal Reflü Hastaliğinin..
80. Migren İlişkili Vertigoda Migren Proflaksisinin Etkinliği
81. Tip 1 Timpanoplastide Kikirdak Kullanimi: Erken Dönem Sonuçlarimiz
82. Radyoterapili Siçanlarin Tükürük Bezlerine Hiperbarik Oksijen, Deksametazon, N-Asetilsisteinin Koruyucu Etkileri
83. Dudak Kanserlerinde Tümör Dokusunun Özelliklerinin Belirlenmesinde Ultrasonografinin Rolü Ve Etkinliği
84. Parotis Tümörlerinde İiab Ve Donuk Kesit Biyopsi Sonuçlarinin Değerlendirilmesi
85. İntrakordal Yağ Enjeksiyonu Sonrasi Vokal Kord Ve Ses Kalitesi Değerlendirilmesi
86. Dil Kanserinde Erken Dönem Nükse Etkili Prognostik Parametreler
87. Nadir Görulen Benign Vokal Kord Lezyonlarina Endoskopik Cerrahi Yaklaşim
88. Reinke Ödemli Hastalarda Cerrahi Tedavinin
89. Benign Görünümlü Vocal Kord Lökoplazilerinin Klinik Ve Histopatolojik Özellikleri
90. Ses Rehabilitasyonunda İdeal Rezervuar Bölgenin Saptanmasi: Endoilluminatör
91. Transoral Robotik Cerrahi: Supraglottik Larenjektomi
92. Disfaji Rehabilitasyonunda Vitalstim Terapi Tekniğinin Ses Kalitesine Etkisi
93. Podoplanin Gen Ekspresyonu İle Larinks Kanseri Arasindaki İlşkinin Araştirilmasi
94. Baş-Boyun Kanserlerinde Serum Vegf-C’nin Prognostik Önemi
95. Derin Boyun Abse Gelişen Hastalara Yaklaşimimiz
96. Minör Tükrük Bezi Tümörleri: Lokalizasyonlari Ve Histopatolojik Özellikleri
97. Alerjik Rinitli Hastalarda Th1/Th2 Dengesi Ile 1Α,25-Dihidroksivitamin D3 Arasindaki Ilişki
98. Periferik Fasiyal Paralizilerde Lokalizasyon Ve Erken Prognoz Tayini İçin Yeni Elekrofizyolojik Metod: Oksipital Enog
99. Çocuklarda Burun Tikanikliğinin Kraniyofasiyal Büyüme-Gelişme Sürecine Etkisinin Sefalometrik İncelenmesi
100. Kombine İlaçla Tedavi Edilen Alerjik Rinitli Olgularda Akustik Rinometrinin Değeri
101. Nazal Polipozisli Hastalarda Th1/Th2 Dengesi Ile 1Α,25-Dihidroksivitamin D3 Arasindaki Ilişki
102. Sinonazal Mukozanin Kronik Enfeksiyonlarinda Bmp-2, Bmp-4 Ve Tgf-Β1’in Etkisinin İncelenmesi Ve Bmp/Smad ..
103. OSA Cerrahi Tedavi Başarisini Öngörmede Önemli Bir Parametre: St90
104. Açik Kavite Mastoidektomi Sonrasi Orta Kulağa Uygulanan Baskili Pansumanin Epitelizasyon Ve Kuru Kulak..
105. Migrenöz Vertigo, Migren Ve Meniere Hastaliğinda Vemp Bulgularinin Değerlendirilmesi
106. Rekombinan Eritropoetinin Yenidoğan Hipoksik- İskemik Ensefalopati Modelinde Otoprotektif Etkisi
107. Kekeme Çocuklarda Müzik-Terapinin Sosyal Becerilere Etkisinin İncelenmesi
108. Gentamisin Ototoksisitesini Önlemede Ginkgo Biloba Ve Betahistin’in Rolünün Araştirilmasi
109. İdiopatik Ani İşitme Kaybi Tedavisinde Sistemik, İntratimpanik Ve Kombine Tedavilerin Karşilaştirilmasi
110. Trakeal Anastomoz Sonrasi Trapidil Ve Bevasizumab’in İntestinal Bariyer Üzerine Etkisi
111. T1-T2 Supraglottik Larenks Kanserlerinde Postoperatif Radyoterapinin Morbiditeye Etkisi
112. Adenoid Hipertrofisinin Maksillofasiyal Gelişim Üzerine Etkilerinin Objektif Fotografik Analizlerle Araştirilmasi
113. Orbita Ekzantrasyonu Sonrasi Temporal Kas Flebi İle Rekonstrüksiyon
114. UPPP İle Kombine Yapilan Dil Kökü Süspansiyon Cerrahisi Sonuçlarimiz
115. Konjenital Non-Sendromik Sensorinöral İşitme Kayipli Hastalarda Gjb2 (Konneksin 26) Mutasyon Analizi
116. Kronik Tinnitusda Transkranyal Manyetik Stimulasyon Ve Antidepresan Tedavinin Uzun Dönem Sonuçlari
117. İnsan Ve Mimaride Altin Oran: Kokleanin Morfometrik Analizine Bakiş
118. Farelerde Akustik Travma İle Oluşturulmuş Tinnitus Modelinde Ltp Aracili Sinaptik Plastisite Sürecinin İncelenmesi
119. Deneysel Oluşturulmuş Kolesteatomada Lokal Prednisolon Sodyum Fosfat,Deksametazon Sodyum Fosfat ve..
120. Sildenafil Kullaniminin Fare İç Kulaği Üzerindeki Histopatolojik Etkileri
121. Radyofrekans Veya İnsizyonel Miringotomi İle Ventilasyon Tüpü Uygulamasinin Miringoskleroz Gelişimine Etkileri
122. Pyrrolidine Dithiocarbamate (Pdtc) In Miringosklerozu Engelleyici Kompleks Etkisi
123. Melanom Dişi Deri Kanserlerinde Karakteristik Özelliklerin Değerlendirilmesi Ve Etkileşimlerinin İncelenmesi
124. Yenidoğanda Nadir Görülen Dil Kitlesi: İnfantil Fibromatozis
125. Siçanlarda Gore-Tex Yerleştirilmesinin Doku Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi
126. Mandibula Yerleşimli Perfiferal Osteom: Olgu Sunumu
127. Temporal Bölgede Skar Revizyonu Ve Yanaktan Kitle Eksizyonu: Yüz Germe Flebi İle Deneyimimiz
128. Pott’un Puffy Tümörü: Olgu Sunumu
129. İki Tarafli Koanal Atrezili Yenidoğanda Tedavinin Aciliyeti Ve Tedavinin Programlanmasi
130. Blow-Out Kiriği Olan Pediatrik Bir Hastada Endoskopik Endonazal Onarim
131. Sendromik Çocuklarda Adenotonsillektomi
132. Gastrik İçeriğe Bağli Orta Kulak İnflamasyonunda Vegf, İnos, Il-1β Ve Il-17 Ekspresyonu Artişi (Deneysel Tavşan Modeli)
133. Hemşirelerin Larenjektomili Hastalarla Yaşadiklari İletişimsel Sorunlarin Değerlendirilmesi
134. Radlarda Parotis Bezine Ekstrakorporeal Şok Dalgasinin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
135. Boyunda Kitle Ve Lenfadenit İle Başvuran 37 Vakada Tularemi
136. Otoplastide Yeni Bir Teknik Olan Pako Tekniğinin Kartilaj Koruyucu Teknikle Karşilaştirilmasi
137. Hipofarenks Adenoid Kistik Karsinomu: Olgu Sunumu
138. Adenoidektomi Sonrasi Kisa Dönemde Görülen Başarisizlik Orani Ve Başarisizlik Nedenleri
139. Yarik Damağin Eşlik Ettiği Konjenital Nazofarengeal Teratom: Olgu Sunumu
140. Embryonal Rhabdomyosarcoma Of The Auricle In A Child
141. Alt Dudak Rekonstrüksiyonunda Vasküler Pedikülü Korunmuş Abbe-Estlander Flep Modifikasyonu
142. Hemşirelerin Yönetimsel Sorunlari
143. Rinoplastide Nazal Dorsum Yükseltilmesinde Gore-Tex Kullanimi
144. Burunda Beklenmedik Yabanci Cisim
145. Pfapa Sendromu
146. Fasial Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
147. İntranazal Deksametazon Damla Kullanimina Bağli Cushing Sendromu - Olgu Sunumu
148. Kanama Diatezi Olan Hastalarda Adenotonsillektomi
149. The Effect Of Paracetamol And Ibuprofen On Postoperative Hemorrhage Following Pediatric Tonsillectomy
150. Yenidoğanda Solunum Sikintisinin Nadir Bir Nedeni; Nazofarenks Killi Polibi
151. Trakeal Stent Ve T Tüp Sonrasi Stenoz Gelişen Hastaya Yaklaşim
152. Segmental Temporal Kas Transferi Ve Altin Plak İle Fasial Reanimasyon
153. Ses Protezi Uygulamasinda Karşilaşilan Komplikasyonlar
154. The Efficacy Of Preoperative Local Lidocaine With Epinephrine Application In Pediatric Tonsillectomy
155. Çocuklarda Adenoid Doku Hipertrofisinin İşitme Üzerine Etkisi
156. 11 Aylik Bebekte Kulak Kepçesinde Görülen Nadir Bir Piyojenik Granülom Olgusu
157. Bilateral Vokal Kord Paralizisinde Krikotiroid Kaslara Elektromyografiyle Botulinum Toksini Enjeksiyonu
158. Larenksin Pyojenik Granülomu; Olgu Sunumu
159. Pediatrik Trakeotomi
160. Yutma Güçlüğü Yakinmasi İle Bulgu Veren Lingual Tiroid Olgusu
161. Siçanlarda Sigaranin Üst Havayolu Toll-Like Reseptör Ve Sitokin Profili Üzerine Etkisi
162. Pediatrik Trakeotomilerde Deneyimimiz
163. Tiroglossal Duktus Kist Ve Fistulleri: 44 Olgunun Retrospektif Analizi
164. Nazofarenks Ve Bilateral Parotis Bezinde Senkronize Warthin Tümörü
165. Larenks Kanserlerinde Retrosternal Diseksiyon Spesmeninde Metastaz Sikliği
166. Larengofarengeal Reflü Bulgu Skorlama Sisteminin Gözlemciler Arasi Tutarliliği
167. Bilateral İnternal Laringosel; Olgu Sunumu
168. Larinksin Primer Majinal Zon B-Hücreli Lenfomasi
169. Erişkin Laringeal Hemanjiom: Olgu Sunumu
170. Rinitis Medikamentosa Tedavisinde Yeni Ve Etkin Bir İlaç: Ksilitol
171. Larengeal Granülositik Sarkom
172. Endolarengeal Eksizyonla Tedavi Edilen Larenks Kondrosarkomu: Olgu Sunumu
173. Parsiyel Larenjektomi Yapilan Larenks Karsinomlu Olgularda Multisentrik Tümör Gelişiminin Klinik Ve Patolojik..
174. Trakeoözefageal Fistül Onarimi
175. Direkt Laringoskopi’de Tespit Edilen İntratrakeal Adenokarsinom
176. Endolarengeal Supraglottik Larenjektomi:Uludağ Deneyimi
177. Boyunda Nadir Kitle Nedeni: Servikal Ranula
178. Nadir Bir İşitme Kaybi Nedeni: Fibröz Displazi
179. Bukkal Bölgede Dev Lipom
180. Larenks Kanserlerinde Laser Kullanimi
181. Yumuşak Damakta Embriyonel Rabdomyosarkom: Olgu Sunumu
182. Vagus Sinirinin Malign Periferik Sinir Kilifi Tümörü: Olgu Sunumu
183. Boyun Bölgesinin Yaygin Tüberkülozu
184. Total Larenjektomi Sonrasi Farengokütanöz Fistül Oluşumu Üzerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi
185. Nadir Görülen Bir Parotis Kitlesi: Meme Karsinomu Metastazi
186. Trakeotomiye Sekonder Majör Arter Fistülizasyonu: Olgu Sunumu
187. Parotis Bezinin Seyrek Görülen Metastatik Kitlesi
188. Bukkal Schwannoma :Olgu Sunumu
189. Olgu Sunumu: Sfenoid Sinüs Metastazi Yapan Papiller Tiroid Karsinomu
190. Boyunda Unutulmuş Yabanci Cisim: Boyun Cerrahisinin Bir Komplikasyonu
191. Maksillada Fibröz Displazi Hastasina Yaklaşimimiz
192. Larenks Kanserli Olguda Rastlantisal Tiroid Papiller Karsinomu
193. Dil Kökünde Minör Tükrük Bezi Kaynakli Berrak Hücreli Karsinom
194. Tüp Fleple Larenks Fistülü Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu
195. Tiroglossal Duktus Kistinde İnsidental Papiller Tiroid Karsinomu
196. Nazofarengeal Plazmositom; Olgu Sunumu
197. Edentüloz Hastada Dev Hücreli Reperatif Granülom Olgu Sunumu
198. Diş Çekimi Sonrasi Gelişen Subkütan Amfizem: Olgu Sunumu
199. Parotis Bezi Hemanjiomu Tedavisi
200. Tiroglossal Kanal İçerisinden Köken Alan Papiller Tiroid Karsinom
201. Evimizdeki Düşman Bitki
202. Meme Kanserinin Parotis Metastazi; Olgu Sunumu
203. Parotis Bezinde İntraparankimal Yerleşimli Multipl Taş
204. Retrofarengeal Apse Etyolojisinde F. Tularensis
205. Dev Parafarengeal Kitleye Ve Disfajiye Neden Olan Castleman Hastaliği
206. Kulak Lobülünde Keloid : Olgu Sunumu
207. Dil Kökünde Şüpheli Kitle İle Prezente Olan Aktinomikoz Enfeksiyonu
208. Ağiz Tabani Kanserine Sekonder Guillain-Barre Sendromu Gelişimi
209. Larenkse İnvaze Tiroid Karsinomlari: Olgu Sunumu
210. Parotis Bezinin Nadir Görülen Bir Tümörü: Papiller Onkositik Kistadenom
211. Intrakraniyal Uzanim Gösteren İnfratemporal Fossa Sinoviyal Sarkomu
212. Nöroblastomda Bilateral Boyun Metastazi
213. Baş Boyun Bölgesinin Ateşli Silah Yaralanmasi: Şansli Olgu
214. Parotidektomi: Klinik Yaklaşim Ve Cerrahi Sonuçlarimiz
215. Boyunda Kitle İle Başvuran Hastada İki Ayri Tani: Castleman Hastaliği Ve Papiller Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu
216. Olgu Sunumu: Hyoid Kondrosarkomu
217. Larenks Kanserlerinde Perkütan Preepiglottik Enjeksiyon İle Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
218. Dev Kistik Higroma
219. Standart Suprakrikoid Larenjektomiyle Sternohyoid Kas Rekonstruksiyonlu Modifiye Tekniğin Fonksiyonel Sonuçlarinin..
220. T1-T2 Glottik Ve Supraglottik Ön Komissür Yayilimi Gösteren Tümörlerde Tiroid Kartilaj Tutulumu
221. Matür Kistik Teratom Ve Tiroglossal Duktus Kisti Birlikteliği: Olgu Sunumu
222. Dil Kökünde Nadir Görülen Bir Dev Tümör: Amiloidoma
223. Sebebi Bilinmeyen İntraparotid Kanama Olgusunun Spontan Rezolüsyonu
224. Burunda Trikoblastik Karsinoma: Nadir Bir Olgu Sonucu
225. Retromolar Bölgenin Hyalinize Şeffaf Hücreli Karsinomu
226. Senkron Tonsil Ve Hipofarenks Yassi Epitelyum Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
227. Larenkse İnvaze Tiroid Kanserinde Krikoid Rekonstrüksiyonlu Subtotal Larenjektomi
228. Nadir Görülen Epiglotta Canli Sülük Enfestasyonu
229. İntestinal Tip Sinonazal Adenokarsinomun Östaki Tüpüyle Bilateral Orta Kulak Boşluğuna Yayilimi
230. Larenks Plazmasitomu: Olgu Sunumu
231. Submandibuler Bölgede Ektopik Paratiroid Adenom; Olgu Sunumu
232. Olgu Sunumu: Brankial Kleft Kisti: 84 Yaşinda Hastada Nadir Tani
233. Larinks Rabdomyosarkomu Ve Dermatomyozit Birlikteliği
234. Nadir Disfaji Nedeni: Hipofarenks Miyofibroblastik Tümörü
235. Erişkin Hastada Tonsil Teratomu
236. Mandibula Primer İntraosseöz Karsinomu: Olgu Sunumu
237. Parotis Bezi Lipomu: 3 Olgu Sunumu
238. İki Yaşinda Çocuk Hastada Submandibular Yerleşimli Agresif Fibromatosis; Olgu Sunumu
239. Baş-Boyun Bölgesi Tutulumu Olan İki Hyalen Vasküler Tip Castleman Hastaliği Olgusu
240. Cox-2 Gen Varyantlarinin Oral Skuamöz Hücreli Karsinoma Oluşumuna Etkisi
241. Dil Hemanjiyomunun Diod Lazerle Fotokoagülasyonu
242. Primer Trakeal Lenfoma: Olgu Sunumu
243. Tükrük Bezi Kitlelerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarimiz
244. İki Olgu Nedeniyle Dev Parotis Tümörleri Ve Farkli Cerrahi Sonuçlari
245. Nazal Tampon Çikarilmasi Esnasinda Oluşan Ağri Üzerine Levobupivacaine İnfiltrasyonunun Etkisi
246. Kendiliğinden Doğan Dev Submandibular Bez Taşi: Vaka Sunumu
247. Agresif Seyir Gösteren Aurikula Heliks Karsinosarkomu
248. Tirogloosal Duktus Kisti Ve Ektopik Tiroiden Gelişen Tiroid Papiller Karsinom
249. Larinks Nöroendokrin Karsinomu
250. Tiroid Folliküler Kanserinin Mandibula Metastazi
251. Mikst Tip Larengosel
252. Oral Kavite Defektlerinin Onariminda Sternokleidomastoid Kas Deri Flebi Kullanimi
253. Olgu Sunumu: Rekürren Siyaladenit Şeklinde Prezente Olan Ve Steroide İyi Yanit Veren Atipik Seyirli Parotis..
254. Sert Damağin Primer Neoplastik Lezyonlari
255. Mandibula Odontojenik Veya Non-Odontojenik Kaynakli Kitlelerine Yaklaşimimiz
256. Bilateral Paraganglioma
257. Parotis Lojuna Yerleşik Pilomatriksoma
258. Hipofarenks Karsinomu Olan Olguda Kemoradyoterapi Sonrasi Kondroradyonekroz Ve Timoma Birlikteliği: Vaka Sunumu
259. Dev Tonsil Taşi: Vaka Sunumu
260. Boyun Yerleşimli Bronkojenik Kist
261. Hipofarenksin Bifazik Sinovyal Sarkomu
262. Otoplastide Anterior Yaklaşim Tekniği
263. Karotis Cisim Tümörlerinde Deneyimimiz
264. Mukormikozis’te Erken Endoskopik Muayenenin Önemi
265. Transsfenoidal Endoskopik Hipofiz Tümör Cerrahisi; Azerbaycan`Da İlk Seri
266. Deneysel Hayvan Alerjik Rinit Modelinde Farkli Antihistaminik Moleküllerin Histopatolojik Etkileri
267. Larenks Epidermal İnkluzyon Kisti: Nadir Olgu Sunumu
268. Boyun Kitlesi Olarak Ortaya Çikan Eksternal Jugular Ven Kaynakli Hemanjiom
269. Sinonazal Hemanjioperisitoma
270. Boyunda Dev Lipom: Olgu Sunumu
271. Hemofili B Hastaliği Olan Çoçukta Adenoidektomi Sonrasi Şiddetli Kanama
272. Orbital Yayilim Gösteren Frontal Sinus Mukoseli; Olgu Sunumu
273. Sert Damakta Fibrom
274. Osteom Ve Nazal Polypozis, Nadir Bir Birliktelik: Olgu Sunumu
275. Nadir Bir Unilateral Nazal Polipozis Nedeni: Habis Periferik Sinir Kilifi Tümörü (Olgu Sunumu)
276. Kemoterapi Sonrasi Septal Perforasyon Nazal Dorsumda Semer Burun Deformitesi
277. Nazofarenksi Tamamen Tikayan Thornwaldt Kisti
278. Enfekte Dev Konka Bulloza Olgusu: Olgu Sunumu
279. Ultrasonik Aspirasyon İle Endoskopik Konka Redüksiyonu, Enjeksiyon Konkaplasti Ve Diğer Redüksiyon Yöntemleriyle..
280. Frontal Sinüs Mukoseli
281. Rinore’de Modern Ve Güvenilir Ayirici Taninin Önemi: Olgu Sunumu
282. Burun Ve Paranazal Sinüs Yerleşimli Ekstramedüller Plazmasitom
283. Yetişkinde Tek Tarafli Burun Tikanikliği Nedeni, Konjenital Koanal Atrezi
284. Alerjik Rinit Semptomlarinin Spesifik Alerjenler Ve Alerjene Maruziyet Süresiyle İlişkisi
285. Nadir Bir Epistaksis Nedeni: Renal Hücreli Karsinomun Geç Dönem Nazal Metastazi
286. Paranazal Sinüs Mukoselleri
287. Primer Septal Mukopiyosel Olgusu
288. Nazal Tampon: Hangisi?
289. Enjekte Edilebilen Kikirdak Üretimi
290. Epistaksis Etiolojisinde İatrojenik Yabanci Cisim (Olgu Sunumu)
291. Nazal Septuma Metastaz Yapmiş Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
292. Maksillada Ektopik Diş İle Birlikte Olan Ameloblastoma Vakasi
293. Rinolitiyazis
294. Alerjik Rinitli Hastalarda Serum Akut Faz Reaktanlarinin Değerlendirilmesi Ve Önemi
295. Epistaksis
296. Atrofik Rinit Tedavisinde Mupirosin
297. Bitki Dalına Sekonder Gelişen Rinolityazis Olgusu
298. Nazal Polipozis Cerrahisinin Snot-20 Ve Rsom-31 Yaşam Kalitesi Anketleri İle Değerlendirilmesi
299. Nazal Pan-Pnömatizasyon: Tüm Nazal Konkalarin Ve Septumun Pnömatizasyonu
300. Nazal Polipozis Hastalarinda Doku Eozinofilisi Ve Serum Il-16 Seviyeleri
301. Paranazal Sinüs Mukormikozu: Olgu Sunumu
302. İnverted Papillom: Endoskopik Yaklaşim
303. Yüksek Frekans Elektrocerrahi İle Rinofima Eksizyonu
304. Diplopiye Neden Olan İzole Etmoido-Orbital Mucocele Olgusu
305. Persistan Allerjik Rinitte Desloratadin Ve Montelukast Sodyum-Desloratadin Tedavisinin Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi
306. Pasif Sigara İçiminin Nazal Mukosilier Klirens Üzerine Etkisi.
307. Odontojenik Maksiller Miksoma
308. Frntal Sinusun Dev Mukoseli
309. Nazal Kavitede Schwannom Olgusu
310. Nasal Paraganglioma
311. Eşleri Boşanma Safhasina Getiren Rinolit
312. Burunda Sessiz Yabanci: Rinolit
313. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulanan Hastalardaki Radyolojik Değişiklikler İle Semptomatolojik Değişikliklerin..
314. Dev Frontal Sinüs Mukoseli
315. Gürültüde İşitme Testi (Hint) Bulgularinin İşitme Cihazi Değerlendirme Envanteri (Ioi-Ha) Sonuçlariyla İlişkisi
316. Optik Tutulum Gösteren Nadir Görülen Erişkin Sinonasal Rabdomyosarkom: Olgu Sunumu
317. Sinüzitin Eşlik Ettiği Rinolit Olgusu
318. Nadir Görülen Bir Yabanci Cisme Bağli Gelişen Kronik Maksiller Sinüzit; Olgu Sunumu
319. Kortikosteroidlerin Nazal Polipoziste Mmp-9 Ve Timp-1 Üzerine Etkileri
320. Alt Konka Perforasyonu
321. Nazal Kavitede Dev Nazolit: Olgu Sunumu
322. İnferior Konka Bülloza
323. Nazal Tip Kondromu
324. Orbital Miyozit İki Olgu Sunumu
325. Burun Tikanikliğinin Çok Nadir Bir Nedeni: Apokrin Hidrokistoma
326. Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassi Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral ..
327. İntestinal Tip Adenokarsinomun Bilateral Orta Kulak Metastazi: Nadir Bir Olgu Sunumu
328. Otistik Çocuklarda Koklear İmplantasyon
329. Yenidoğan Döneminde Yüksek Serum Bilirubin Düzeyinin İşitme Kaybina Etkisinin Diğer Risk Faktörleriyle Birlikte değer..
330. Oral Izotretinoin (13-Cis Retinoik Asid)’İn Uzun Dönem Kullaniminin İç Kulağa Etkisi: Prospektif Çalişma
331. Çocuklarda Televizyon İzleme Özelliklerinin Konuşma Gelişimine Etkisi
332. Vestibuler Uyarilmiş Myojenik Potansiyel Testinde Toneburst Ve Logon Stimülasyonun Karşilaştirilmasi
333. İnternal Akustik Kanalda Lipoma: Olgu Sunumu
334. Orofarenksi Tamamen Dolduran Dev Antrokoanal Polip; Vaka Sunumu
335. Nazal Kaviteye Uzanim Gösteren Radikuler Kist
336. Koklear İmplantasyonda Revizyon Cerrahisi
337. Erişkinlerde Bilateral Koanal Atrezi
338. Sfenoid Sinüzite Bağli Hipofizit Ve Kavernöz Sinüs Trombozu Olgusu
339. Ramsay Hunt Sendromunda Transmastoid Fasiyal Dekompresyonun Yeri Var Midir? Olgu Sunumu
340. Nazal Kaviteye Metastazla Seyreden Ewing Sarkomu
341. Kolesteatomanin Kemik Yikim Etkisine Bmp-2, Bmp-4 Ve Bmp-6 Varliğinin Etkisi
342. Kemikçik Zincir Sorunlarina " Cost-Effective " Yöntemlerle Yaklaşim; Otuzdokuz Olgunun Analizi
343. Cogan Sendromu Bir Olgu Sunumu
344. Gentamisine Bağli Ototoksisitede Edaravonun İşitme Fonksiyonlari Üzerine Koruyucu Etkileri
345. Üniversite Öğrencilerinin Kulaklikla Müzik Dinleme Alişkanliklarinin İşitme Eşikleri Üzerine Etkisi
346. Serebellopontin Köşede Kolesteatom
347. Behçet Hastaliğinda Vestibüler Uyarilmiş Miyojenik Potansiyelleri
348. Radyolojik Olarak Kanitlanmiş Vestibuler Schwannoma Olgularinda Odyolojik Ve Radyolojik Parametrelerin İlişkisi
349. Düzelmeyen Bell’s Palsy Ve Progresif İşitme Kaybiyla Ortaya Çikan Fasiyal Schwannoma: Olgu Sunumu
350. Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda İşitme Bozukluklari
351. İşitme Değerlendirmesi Yapilan Çocuklarda Doğumsal-Ailesel Risk Faktörleri Ve Aile Gözlemlerinin Değerlendirilmesi
352. Nörobruselloza Bağli Total İşitme Kaybinda Koklear İmplantasyonun Yeri
353. Ani İşitme Kaybi İle Seyreden Multiple Skleroz Olgusu
354. Mastoidektomi Sonrasi, Mastoidektomi Kavitesi Ve Orta Kulak Boşluğunu Dolduran Meningosel
355. Demir Şelasyon Tedavisi Alan Beta Talasemi Hastalarinda Sensörinöral İşitme Kaybi
356. Yenidoğan İşitme Taramasinda İki Yillik Sonuçlarimiz
357. Kikirdak Veya Fasya Kullanilarak Yapilan Timpanoplastilerin Uzun Dönem Sonuçlarinin Karşilaştirilmasi
358. Multiple Kraniyal Sinir Tutulumu İle Seyreden Temporal Rabdomyosarkom Olgusu
359. Temporal Kemikte Kondrosarkom
360. Travmatik Timpan Membran Perforasyonu: Etioloji, Lokalizasyon Ve Konservatif Tedavi Sonuçlari
361. Effect Of Dialysis Type On Hearing Loss In Chronic Renal Failure Patients
362. Glomus Timpanikum: Olgu Sunumu
363. Akut Otitis Eksterna Olarak Başlayan Ramsay Hunt Sendromu
364. Vitiligolu Hastalarda İşitmenin Değerlendirilmesi
365. Orta Kulak Risk İndeksi (Meri) Düşük Hastalarda Timpanoplastide Kartilaj Greft Mi, Fasya Mi?
366. Timpanosklerozlu Kronik Otitis Mediali Hastalardaki Antioksidan Enzimlerin Genetik Polimorfizmi
367. Diş Kulak Yolunda Nadir Bir Cilt Tümörü Desmoplastik Trikoepitekyoma ; Olgu Sunumu
368. Ratlarda Sisplatin İle Oluşturulan Deneysel Ototoksisite Modelinde Melatoninin Koruyucu Etkisinin Dpoae ve ABR ile değer
369. Östaki Disfonksiyonu Ve Effüzyonlu Otitis Media’nin Uçuş Fizyolojisindeki Önemi
370. Unilateral Ani İşitme Kaybi İle Başlayan Susac Sendromu
371. Cwdt İle Cwut Sonuçlarinin Karşilaştirilmasi
372. Timpanoplastide Kemikçik Rekonstrüksiyonu
373. Timpanoskleroz Cerrahi Sonuçlarimiz
374. Kronik Süpüratif Otitis Mediada Alerjinin Rolü
375. Timpanoplastide Kemikçik Rekonstrüksiyonunda Hidroksilapatit Porp Ya Da İnkus Kullaniminin İşitme Sonuçlarina Etkisi
376. Orta Kulakta Fasiyal Sinir Schwannomu
377. Kolesteatomda Transretinoik Asit Reseptör - Beta İdentifikasyonu
378. Kronik Otitis Media Cerrahisinde Fasiyal Sinir Açikliği İnsidansi
379. Çocuk İstismarina Bağli İnternal Karotis Arter Trombozu: Atipik Otolojik Prezentasyon
380. İdiopatik Ani İşitme Kaybinda Medikal Tedaviye İntratimpanik Deksametazon Eklemenin Etkinliği
381. E Vitamini, Karnitin, Kafeik Asit Fenil Ester Ve N-Asetil Sisten’in Timpanoskleroz Gelişimi Üzerine Etkileri
382. Kronik Hepatit B Hastasinda Pegile İnterferon Alfa Tedavisi İle Gelişen Ani İşitme Kaybi Olgusu
383. Kartilaj Adacik Grefti Ve Temporal Adale Fasyasi Grefti İle Yapilan Timpanoplastilerin Klinik Ve Odyolojik Karşılaştı..
384. Cerrahi Olarak Kanitlanmiş Otosklerozda Karşi Kulaklarin Orta Dönem Takip Sonuçlari
385. Otolojik Cerrahilerin Tinnitus Üzerine Etkisi
386. Nadir Bir Pediyatrik Olgu; Kolestatomlu Kronik Otite Bağli Bilateral Mastoidit
387. Boyun Kitlesi Şeklinde Prezente Olan Nüks Kolesteatom
388. İzotretinoin Tedavisi Sirasinda Ani İşitme Kaybi Gelişen Hastada Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulamasi
389. Kondrodermatitis Nodularis Helikis Olarak Takip Edilen Bir Olguda Tani Sorgulamasi
390. Meniere Hastaliğinda Transtimpanik Tüp Yerleştirilmesi: 10 Vakanin 2 Yillik Takip Sonuçlari
391. Sessiz İntrakranial Kronik Otitis Media Komplikasyonu
392. Açik Kavite Timpanomastoidektomi’ De Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlarimiz
393. Tinnitusda Psikolojik Parametrelerin Önemi
394. Kolesteatom Patogenezinde Hipoksi İle İndüklenen Faktör, Apc-Kaderin,Ki-67 Antijeni Ve P27 Proteinlerinin---------------
395. Atipik Menier Hastaliği: Tekrarlayan Ani İşitme Kaybi Olarak Takip Edilen Olgu Sunumu
396. Miringoplasti Sonuçlarimiz
397. Deneysel Otitis Media Tiplerinde Kalsiyumdan Zengin Diyetin Timpanoskleroz Oluşumuna Etkisi
398. Biletaral İdiyopatik Ani Sensörinöral İşitme Kaybi Ve Sol Kohlear İmplant
399. Temporal Kemiğe İmplante Edilen Koklear Vibratörler: Uzun Dönem Sonuçlari
400. Radikal Mastoidektomi Sonrasi Gelişen Petröz Apeks Kolesteatomu
401. Larenkste Nadir Bir Kanser Türü:Akantolitik Skuamöz Hücreli Karsinom
402. Nazal Vestibulumda Görülen Glomus Tümörü
403. Frontal Lob Tutulumu Olan, Nazal Yerleşimli Ekstranodal Lenfoma: Olgu Sunumu
404. Ratlarda Cefepimin Ototoksik Etkisinin Araştirilmasi
405. Kikirdak Greft Butterfly Miringoplasti Sonuçlarimiz
406. Çocuklarda Çölyak Hastaliği Ve Nörosensöryel İşitme Kaybi
407. Baş-Boyun Bölgesinin Kesici-Delici Alet Yaralanmasi: Siradişi Bir Biçak Yaralanmasi
408. İnatçi Auriküler Hematomda Sütürasyon İle Tedavi: Olgu Sunumu
409. Obstriktif Uyku Apneli Hasta. Uyku Apne.Derecesi Ve Kan Oksijen Düzey.İle Anemi Ve Hipotroidi İlişkisinin Araştrilmasi
410. Nadir Görülen Bir İletim Tipi İşitme Kaybi Sebebi: Posttravmatik Diş Kulak Yolu Atrezisi
411. Obez Ve Obez Olmayan Hasta Grubunda Osas Bulgularinin Karşilaştirilmasi
412. Uyku Apneli Hastalarin Vestibüler Fonksiyonlarinin Değerlendirilmesi
413. Uyku Apnesinin İşitme Fonksiyonu Üzerinde Etkisi Var Midir?
414. Lateral, Transvers Sinüs Ve İnternal Juguler Ven Trombozu: Kronik Otitis Media’nin Nadir Görülen Bir Komplikasyonu
415. Kayseri’deki 13–16 Yaş Öğrenciler Arasinda Orta Kulak Hastaliklari Görülme Sikliği
416. Türk Toplumunda Mikroti Ve Konjenital Aural Atrezi
417. Diş Kulak Yolu Osteomuna Bağli Gelişen Ve Menenjit İle Komplike Olan Kolestatoma Olgusu
418. Bilateral Periferik Fasiyal Paralizi:Wegener Granulomatozisi
419. Servikal Spinal Cerrahinin Çok Nadir Bir Komplikasyonu: Durdurulamayan İrritatif Öksürük
420. Akustik Reflektometrinin Efüzyonlu Otitis Media Tanisindaki Yeri
421. Derin Boyun Enfeksiyonlarinin Retrospektif Analizi
422. Minör Tükrük Bezi Pleomorfik Adenom Olgu Sunumu
423. Obstrüktif Uyku Apnesi Klinik Bulgulari Ve Tedavi Yaklaşiminda Cinsiyet Farkliliklari
424. Submandibuler Glandda Dev Dahlit Tasi
425. Özefagus Dev Fibrovasküler Polipi: Peroral Yolla Eksizyon
426. Stenon Kanali Yerleşimli Taşa Sekonder Gelişen Parotis Apsesi : Olgu Sunumu
427. Bukkal Mukozanin Minör Tükrük Bezi Kökenli Asinik Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
428. Kafa Travmasi Sonrasi Temporal Kemik Fraktürü Olmaksizin Kontralateral Total İşitme Kaybi: Olgu Sunumu
429. Robert Bárány Ve Nobel Ödülü Kazanan Çalişmasi
430. Yumuşak Damakta Rabdomyosarkom:Olgu Sunumu
431. Sert Damak Perforasyonu Oluşturan Rinolitiasis: Olgu Sunumu
432. Georg Von Békésy Ve Nobel Ödülü Kazanan Çalişmasi
433. Baş Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Ve Histopatolojik Biyopsi Sonuçlarimiz.
434. Spindle Hücreli Larenks Karsinomu
435. Bilateral İnternal Juguler Ven Trombozu ;Olgu Sunumu
436. Parafarengeal Hematom: Peritonsiller Apse Müdahalesinin Bir Komplikasyonu Ve Literatür İncelemesi
437. Travmatik Total Aurikula Amputasyonu: Olgu Sunumu Ve Literatür Taramasi
438. Burkitt Lenfoma Benzeri Noduler-Diffüz Karakterde Atipik Lenfoid İnfiltrasyon: Olgu Sunumu
439. İntra Oral Olarak Eksize Edilen Bir Dil Kökü Şivannomu
440. Siradişi Bir Oral Kavite Tümörü: Parakordoma
441. Künt Larenks Travmasi : Olgu Sunumu
442. Termal Welding Kullanilarak Yapilan Tonsillektominin Ameliyat Sonrasi Ağri Üzerindeki Etkisi
443. Palatin Tonsil Lenfoepitelyal Kisti: Olgu Sunumu
444. İnvaziv Lipomatöz Dil Hamartomu: Bir Olgu Sunumu
445. Transsfenoidal Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Yöntem Seçimi: Endoskopinin Mikroşirurjiyle Karşilaştirilmasi
446. Dil Absesi: Olgu Sunumu
447. Entübasyon Sonrasi Ortaya Çikan Tek Tarafli Hipoglossus Felci
448. Ender Yerleşimli Minör Tükürük Bezi Mukoseli Olgu Sunumu
449. İntraorbital Uzanimi Bulunan Frontal Sinüs Mukoseli Olgu Sunumu
450. Boyunda Dev Ülsere Kitle İle Bulgu Veren Lenfoma Olgusu
451. Modifiye Dil Kökü Askisi Tekniği’ Nin Cpap Seviyesi Üzerine Etkisi
452. Primer Dil Kaynakli Squamöz Hücreli Karsinomun Kardiyak Metastazinin Antemortem Teşhisi
453. Bir Hipofaringeal Kitle Olgusu: Aberran Karotid Arter
454. Transnazal Fiberoptik Laringoskopik Muayenede Levobupivakain İle Lidokainin Etkinliginin Karşilaştirilmasi
455. Kikuchi - Fujimoto Hastaliği
456. Sinonazal Teratokarsinosarkom : Bir Olgu Sunumu
457. Monopolar Tonsillektomi Ve Submukozal Uvulopalatofaringoplasti Sonrasi Kanama Sikliğinin Karşilaştirilmasi
458. 2 Yaşindaki Çocuk Hastada Gingival Miyaz Olgusu
459. Derin Boyun Enfeksiyonunun Nadir Bir Nedeni; Acinetobacter-Baumanii
460. Achromobacter Xylosoxidan’sin Neden Olduğu External Otit Olgusu
461. Derin Boyun Enfeksiyonu İnsidansi İle Diş Firçalama Sikliği Arasindaki İlişki
462. Disfajiye Neden Olan Sublingual Multiple Sialolitazis
463. Tedaviye Dirençli Boyun Tutulumu Olan Tularemi Hastalarinin Klinik Özellikleri Ve Tedavi Yaklaşimlari
464. Larengofarengeal Reflüde Orofarengeal Ph Probu Kullanilarak Ph Değerlerinin Saptanmasi
465. Tonsilla Palatina’nin Lenfanjiektatik Fibrömatöz Polipleri; İki Olgu Sunumu
466. Rrm1 Ve P53r2 Gen Polimorfizmlerinin Baş-Boyun Kanserleri İle İlişkisinin Araştirilmasi
467. Ekstranazofarengeal Anjiofibrom Olgusu;Septal Anjiofibrom
468. Lenfadenomegaliyi Taklit Eden Schwannom: Pediatrik Olgu Sunumu
469. Vallekular Kist
470. Tiroid Metastazi Yapan Dil Skumaöz Hücreli Karsinom Olgusu
471. Retrofarengeal Abseli İki Olgu
472. Etmoid Sinüste Fibröz Displazi: Olgu Sunumu
473. Parotid Glandin Dev - Dumbbell - Görünümlü Tümörü
474. Vokal Kord Kavernöz Hemanjiomu
475. Travmatik Vokal Kord Paralizisi: Olgu Sunumu
476. Mandibula Da Anevrizmal Kemik Kisti
477. Parotis Lezyonlarinda İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanisal Değeri
478. Parafarengeal Bölge Schwannomu Olgu Sunumu
479. Larenksin Atipik Karsinoid Tümörü: Olgu Sunumu
480. Posterior Servikal Üçgende Bir Osteolipom Olgusu

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale