2013

1. Orta Kulak Kaynaklı Dev Polip
2. Renal Hücreli Karsinomun Epiglota Metastazı: Bir Olgu Sunumu
3. Opere Larenks Ca Olgusunda Hipofarenkste Pet/Bt Sonucunda Yanliş Pozitiflik
4. Laringeal Lümeni Tam Obstürkte Eden Kondroma
5. Larengeal Travma Sonrası Hayatı Tehdit Eden Pnömomediastinum
6. Larenjektomili Hastalarının Bakımında Ve İletişiminde Hasta Yakınlarının Yaşadıkları Zorlukların Değerlendirilmesi
7. KBB Kliniğinde Yatan Kanser Ve Kanser Olmayan Bireylerin Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedaviyi Kullanma Durumları
8. Kanserli Bireyin Bakımından Sorumlu Yakınlarının Yaşam Kalitesi Ve Etkileyen Faktörler
9. Kanserli Bireylerin Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentileri
10. Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Şiddetle Karşılaşma Durumlarının Değerlendirilmesi
11. Trakeostominin Bireyin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi
12. Pediatrik Hastada Primer Parotis Adenoid Kistik Karsinom: Olgu Sunumu
13. Sert Damakta Anjiomyolipom; Olgu Sunumu
14. Travmatik Bichat Yağ Dokusu Herniasyonu:Vaka Sunumu
15. Nadir Görülen Bir Dil Kitlesi: Lingual Schwannoma
16. Laringeal Onkositik Kist: Olgu Sunumu
17. Pediatrik Tiroid Papiller Karsinom
18. Gingivobukkal Sulkusa Ve Maksiller Sinuse Uzanım Gösteren Odontojenik Kist
19. Rinofima Sekonder İyileşme İle Tedavi
20. Parafarengeal Bölgeden Köken Alan Ekstramedüller Plazmositom: Olgu Sunumu
21. Prostat Ca - Tiroid Gland Metastazı: Vaka Sunumu
22. Ekstraskeletal Paravertebral Servikal Yerleşimli Ewing Sarkom
23. Benign Ve Malign Tiroid Hastalığının Tanısında Ultrasonografi Ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Değeri
24. Uvula Elongasyonunun Nadir Bir Nedeni: Skuamöz Papillom
25. Nadir Ve İleri Bir Vaka: Retrofarengeal Ve Bilateral Parafarengeal Abse Birlikteliği
26. Kimura Hastalığı’nda Atipik Prezentasyon: Olgu Sunumu
27. Bukkal Bölgede Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu
28. Servikal Lipomlar Ve 4 Olgunun Sunumu
29. Onkositik Schneiderian Papilloma
30. Osteofrontal Yaklaşımla Frontal Sinüsten Yabancı Cisim Çıkarılması
31. Nadir Bir Olgu: Nazal Kordoma
32. Nazofarenkste Pyojenik Granülom; Olgu Sunumu
33. Sinonasal Traktusta Yerleşim Gösteren Malign Schwannom: Olgu Sunumu
34. Primer Maksiler Sinüs Ekstranodal Non-Hodgkin Lenfoması: Olgu Sunumu
35. Temporamandibular Eklem Bozukluğunda İntraartiküler Tedavi Ve Sonuçları
36. Orbital Uzanımı Olan Etmoid Sinus Osteomu Olgusu
37. Nadir Bir Olgu: Erişkin Bir Hastada Nazal Glioma
38. Dev Alt Konka
39. Nazal Vestibülden Köken Alan Extranazofarengeal Anjiofibroma; Nadir Bir Olgu Sunumu
40. Nazal Septal Anjiyofibrom
41. Orta Konka Lateralinden Kaynaklanan Olfaktör Nöroblastom Olgusu
42. Burun Taşı (Rhinolithiasis)
43. Lobüler Kapiller Hemanjioma: Sinonazal Kitlesi Olan 4 Farklı Olgu
44. Endoskopik Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisinin Paranazal Sinusler Üzerine Etkisi
45. Agger Nazi Hücresi Kökenli Mukosel: Olgu Sunumu
46. İdyopatik Spontan Beyin Omurilik Sıvısı Rinoresinin Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu
47. Septorinoplasti Sonrası Rinolitiazis: Bir Olgu Sunumu
48. Sinüzit Semptomlarıyla Başvuran Osteomeatal Kompleks Tutulumlu Fibröz Displazi Olgusu
49. Burun Açıklığının Objektif Ve Subjektif Metodlarla Değerlendirilmesi
50. Türk Toplumunda Serum sIgE Seviyelerinin Mevsimsel Değişimi
51. Olfaktör Nöroblastomlardaki Klinik Cerrahi Deneyimimiz
52. Gebelerde Nazal Konjesyon
53. Bos Kaçağının Endoskopik Endonazal Onarımı
54. Objektif Vertigo Semptomlarının Ayırıcı Tanıdaki Önemi
55. Anevrizmayı Taklit Eden Servikal Tüberküloz Lenfadenit Olgusu
56. Pediatrik Bir Olguda Ağız Tabanında Dev Dermoid Kist
57. Kozmetik deformiteye neden olan dev temporal kemik osteoması
58. Yüz Felci Ve MR. Hukuk mu Bilim mi?
59. Dil Kökünde Primer Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma
60. Bebekte Görülen Nadir Bir Sublingual Kist: Oral Heterotopik Gastrointestinal Kist
61. Geç Farkedilmiş Yanakta Yabancı Cisim
62. Temporomandibular Eklemin Dış Kulak Yoluna Herniasyonu; Nadir Görülen Bir Patoloji Üzerine 2 Olgu Sunumu
63. Otitis Media Cerrahi Tedavisinde Vt Tatbiki İle Adenoidektomi İle Beraber Vt Tatbiki Arasında Etkinlik Karşılaştırılması
64. Son 20 Yılda Periferik Fasial Paralizi Nedeniyle Opere Ettiğimiz Hastaların Klinik Deneyimi
65. Multipl Kraniyal Nöropati İle Seyreden Vzv Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
66. Endonazal Transseptal Transsfenoidal Hipofizektomi Sonuçlarımız
67. Boyunda Büyük İğ Hücreli Miksoid Tümör
68. Dev Hipofiz Olgulari-Transfenoidal Yaklaşım
69. Orofarenkste Submukozal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
70. Sturge Weber Varyantı Bir Olguda Dev Pyojenik Granülom: Tedavi Ve Prognoz
71. Nadir Fakat Önemli Bir Komplikasyon: Total Larenjyektomi Sonrası Akut Mediastinit
72. Parafarengeal Bölge Pleomorfik Adenomu; Transoral Yaklaşımla Eksizyon
73. Tiroglossal Duktus Kisti Kaynaklı Papiller Karsinom Olgusu
74. Anaplastik Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu
75. Bazal Hücreli Karsinoma İle Senkronize Bazoskuamöz Larenks Karsinomu: Olgu Sunumu
76. Maksiler Aktinomikoz: Bir Olgu Sunumu
77. Nörofibromatozis İle İlişkisiz Multipl Baş Ve Boyun Nörofibroması
78. Penetran Havayolu Yaralanmalarına Yaklaşım-Olgu Sunumu
79. Derin Boyun Enfeksiyonlarında Komplikasyonların Değerlendirilmesi: 77 Hastanın Demografik Ve Klinik Verilerinin..
80. Boyunda Kitle Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Patoloji: Menenjiyom Olgusu
81. Larenksin Nörojenik Tümörü
82. Submental Bölgede Dev Epidermoid Kist: Olgu Sunumu (Submental Epidermoid Kist)
83. Sinüs Histiositozu: Olgu Sunumu
84. Servikal Sinir Schwannomu: Olgu Sunumu
85. İntraparotid Fasiyal Sinir Schwannomu: Olgu Sunumu, Tanı Ve Tedavideki Zorluklar
86. Dilde Dev Kondroid Lipom Olgusu
87. Vokal Kord Benign Lezyonlarında Retrospektif Sonuçlarımız
88. Boyunda Birbirinden Bağımsız İki Adet Teratojenik Kist Olgusu Sunumu
89. Tiroid Hastalığında Paraganglioma: Olgu Sunumu
90. Supraklaviküler Bölgede Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu
91. Servikal Lenfadenopatili Papiller Tiroid Kanserinde Tanısal Zorluk, Metastazmı, Tüberküloz Lenfadenitmi
92. Pediatrik Esansiyel Palatal Tremorda Botulinum Toksin Uygulaması
93. Tükrük Bezi Patolojisi Olan Olguların Demografik Özellikleri
94. Parotiste Dev Lipom: Olgu Sunumu
95. Hastalarin Mizaç Ve Karakter Özellikleri Larenjektomi Sonrasi Alkol Kullanımını Öngörür Mü?
96. Baş Boyun Kanserlerinde Kullanılan Rekonstrüksiyon Teknikleri
97. Boyunda Primeri Bilinmeyen Nöroendokrin Tümör Metastazı: Olgu Sunumu
98. Tek İşiten Kulakta Translabirentin Yaklaşımla Akustik Nörinom Eksizyonu Ve Eşzamanlı İpsilateral Koklear İmplantasyon
99. Ramsay Hunt Sendromunda Çoklu Kraniyal Sinir Tutulumu
100. Düşük Dura: Mastoidektomide Gizli Tuzak
101. Anevrizmal Subaraknoid Kanama Tedavisi İçin Yapılan Anjiografik Embolizasyon Sonrası Gelişen Bilateral Ani..
102. Nadir Bir Periferik Fasiyal Paralizi Nedeni: Pontoserebellar Köşe Menengiomu
103. Ossiküler Rekonstrüksiyonda Bone Cement Kullanımında İki Farklı Olgu
104. Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Tiroid Hematomu
105. Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Retrofaringeal Hematom: Olgu Sunumu
106. Diabetes Mellituslu Hastalarda Ani İşitme Kaybı Zamanı İntratimpanik Steroid Tedavisinin Klinik Etkinliği
107. Kronik Ototis Media Cerrahi Tedavisi: 6 Yıllık Tecrübemiz
108. Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Erken Tedavinin Prognoza Etkisi
109. Nadir Bir Olgu: Orta Kulakta Nöroendokrin Adenom Ve Hemanjiom Birlikteliği
110. Usher Sendromu: Olgu Sunumu Ve Literatür Taraması
111. Orta Kulağın Dev Kolesteatomu
112. Nadir Görülen Suprahyoid Yerleşimli Tiroglossal Duktus Kisti Eksizyonu Ve Ayırıcı Tanısı
113. Nadir Görülen Bir Baş Boyun Kitlesi: Sekonder Hidatik Kist
114. Atipik Yapay Bozukluk Vakası: Parafarengeal Yabancı Cisim
115. Boyunda İki Farklı Bölgede Yer Alan İki İntramuskuler Hemanjiom Olgusu
116. Elektif Tonsillektomi Sonrası Parafarengeal Abse
117. Retrofaringeal Pulsatil Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Aberrant İnternal Karotis Arter
118. İnverted Papillom Zemininde Gelişen Agresif Maksilla Skuamoz Hücreli Karsinom; Olgu Sunumu
119. Tiroid Kitlesini Taklit Eden Hodgkin Lenfoma
120. Simültane tiroid papiller karsinom ve anaplastik karsinom: olgu sunumu
121. Parotis Bezinin Nadir Görülen Tümörlerinden Kistadenom
122. Üst Hava Yolu Obstrüksiyonuna Neden Olan Damakta Pleomorfik Adenom Olgusu
123. Preepiglottik Yerleşimli Ektopik Tiroid Dokusundan Kaynaklanan Tiroid Papiller Karsinomu
124. Aksesuar Parotis Bezi Kaynaklı İki Pleomorfik Adenom Olgusu
125. Laringeal Kondroradyonekrozda Hiperbarik Oksijen Tedavisi Ve Pektoralis Major Osseomyokutan Flep İle Organ Koruma
126. Unilateral Submandibular Bez Aplazisi İle İlişkili İpsilateral Sublingual Sialolitiasis Olgusu
127. Aktinomiçese Bağlı Mandibula Osteonekrozu
128. Karotis Body Tümörü: 10 Yıllık Klinik Deneyimimiz
129. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda; Depresif Semptomların Beck Depresyon Ölçeği İle Değerlendirilmesi
130. Erken Evre Dudak Kanserlerinde Elektif Boyun Diseksiyonunun Yeri
131. Nörofibromatozis Tip 1: Anne-Kız Olgu Sunumu
132. Primer Nazofarengeal Gangliositik Paraganglioma
133. Üst Havayolu Obstrüksiyonunun Değerlendirilmesinde Uyku Endoskopisi Ve Müller Manevrasının Karşılaştırılması
134. Lokal İleri Evre Parotis Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinde Lateral Temporal Kemik Rezeksiyonu
135. Parotidektomi Sonrası Geç Sekellerin İncelenmesi
136. Radyoterapi Sonrası Total Larenjektomide Pektoralis Major Miyofasiyal Flep Kullanımı
137. Evre IV. Larenks Kanserlerinde Sağkalım Sonuçlarımız
138. Tularemi Olgularımız
139. Parotis Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri
140. Sinüzit Komplikasyonları: Orbital Apse Ve Subdural Ampiyem
141. Pott's Puffy Tumor: Frontal Sinuzitin Nadir Komplikasyonu
142. Akut Sinüzit Komplikasyonu Epidural Apse: Olgu Sunumu
143. Rino-Orbital Mukormikozis
144. Pediatrik Hastada Etmoid Sinüs Fungus Topu: Olgu Sunumu
145. Nazal Kavite Yerleşimli Primitif Nöroektodermal Tümör
146. Total Tiroidektomi Sonrası Baskılı Pansuman Gerekli Mi?
147. Oral Kavite Skuamoz Hücreli Kanserlerinde Prognostik Faktör Olan Evreleme Ve Ekstrakapsüler, Perinöral Ve Vasküler..
148. OSA’ da Cerrahi Tedavinin Apne Ve Hipopne Süresi Üzerine Etkisi
149. Endoskopik Paranazal Sinüs Cerrahisi Sonrası Maksiller Sinüs Obliterasyonu
150. İki Adet Olgu Sunumu: İzole Fungal Sfenoid Sinüzit
151. Geriatrik Hastada Nazal Septumun Lobüler Kapiller Hemanjiomu
152. Median Palatin Kist Olgu Sunumu
153. Burunda Kanamalı Kitle Pyojenik Granülom: Olgu Sunumu
154. Orbita Medial Duvarı İle İlişkili Alt Konka Varyasyonu:Olgu Sunumu
155. Nazal Kitle İle Ortaya Çıkan Dev Menengiom
156. Diplopiye Neden Olan Etmoidal Mukosel Olgusu
157. Pnömatize Bir Orta Konka İçerisine Lokalize Olan Ve Yanlışlıkla Migren Tanısı Konulmuş Bir Osteom: Nadir Görülen ..
158. Maksiller Fibröz Displazi
159. Polisomnografide Otomatik Ve Manuel Skorlama Farkları Ve Sonuçları
160. Nadir Bir Olgu: Etmoid Sinüs Langerhans Hücreli Histiyositozu
161. Sessiz Sinüs Sendromu: Bir Olgu Sunumu
162. Baş Boyunda Multifokal Dev Rabdomiyoma: Olgu Sunumu
163. Mraup Cerrahisinde Deksametazon Ve Levobupivakain’in Postoperatif Ağrı Üzerine Etkileri
164. Sol Travmatik Fasyal Paralizi Ve Sensörinöral İşitme Kaybı-Olgu Sunumu
165. Cep Telefonu Kullanımına Bağlı Auriküler Hematom Olgusu
166. Paranasal Sinüs, Orbita Ve Anterior Kranial Fossa Tutulumlu Fibröz Displazi Olgu Sunumu
167. Wegener Granülamotozisi Ve Periferik Fasiyal Paralizi Beraberliği
168. Lepralı Hastaların Rinolojik Açıdan Değerlendirilmesi
169. Tek Taraflı Alt Lateral Kıkırdak Yokluğunun Septal Kıkırdak Greftiyle Rekonstriksüyonu
170. Lateral Krustan Köken Alan Extranazofarengeal Anjiofibroma Olgu Sunumu
171. Nazal Pasajda Diş: Olgu Sunumu
172. Burunda Venöz Malformasyon: Olgu Sunumu
173. Volatile Anesteziklerden Sevofluranenin Koku İdentifikasyonu Üzerine Etkisi
174. Maksiller Sinüste İzole Aspergillosis
175. Maksiller Sinüste Dev Mukus Retansiyon Kisti: 2 Olgunun Sunumu
176. Nazofarekse Lokalize Amiloidoz: Nadir Bir Olgu
177. Rinoplasti Sonrası Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Burun Ucu Nekrozu
178. İnferior Konka Yerleşimli Malign Melanoma Olgusu
179. Nazal Ekstranodal Lenfoma: Olgu Sunumu
180. Estezionöroblastomda Endoskopik Yaklaşım: Orbital Ve Dural Yayılımlı Bir Olgu Sunumu
181. Düşük Doz Ve Kısa Süreli Kortikoterapi İle Düzelen Tekrarlayan Polikondrit Olgusu
182. Malign Kitle İzlenimi Veren Malign Eksternal Otit: İki Olgu Sunumu
183. Objektif Tinnutus Nedeni: Palatal Myoklonus
184. Kulak Burun Boğaz Kliniğimizde Yapılan Deri Prick Test Sonuçları
185. Nazal Valv Cerrahisinde Kullanılan Klasik Ve Modifiye Spreader Greft Tekniklerinin Fonksiyonel Ve Estetik Sonuçlarının..
186. Fungal Rinosinüzitler: 10 Yıllık Klinik Deneyimimiz
187. Ani İşitme Kaybı İle Başvuran Mondini Deformiteli Bir Olgu Sunumu
188. Rumsey Hunt Sendromu'nda Seroloji
189. Koklear İmplant Sonrası Elektrod Migrasyonu
190. Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Enjeksiyonu Uygulanması
191. Yıldırım Çarpması Sonrası Sensörinöral İşitme Kaybı: Olgu Sunumu
192. Efüzyona Neden Olan Dış Kulak Yolu Fibrom Olgu Sunumu
193. Vestibüler Schwannomada Cyberknıfe Tedavisinin Odyolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
194. Sağlıklı Kişilerde Farklı Uyaranlarla Oluşan Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyellerin Karşılaştırılması
195. Fasiyal Paralizi Etyolojisinde Hıv Enfeksiyonu; Olgu Sunumu
196. Dış Kulak Yolunda Pigmente Bazal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
197. Petroz Apeks Mukoseli:Bir Vaka Sunumu
198. Vertigolu Hastaya Yaklaşım
199. Kronik Otitis Media Ve Fasyal Paralizi İle Prezente Olan Wegener Hastalığı Olgu Sunumu
200. Otaljinin Nadir Bir Nedeni: Dış Kulakta Kene (Ixodes)
201. Muhtemelen İntratimpanik Ve Sistemik Steroid Tedavisinin Zemin Hazırladığı Labirentojenik Menenjit: Olgu Sunumu
202. Ani İşitme Kaybı İle Ortaya Çıkan Serebellopontin Köşe Meninjiomu Ve Hipofiz Mikroadenomu Birlikteliği:Tedavi Yaklaşımı.
203. Eagle Sendromu: Olgu Sunumu
204. Boyunda Kitle Nedenli Başvuran Servikal Kosta Vakası: Olgu Sunumu
205. Melkersson-Rosenthal Sendromlu Olguda Miescher Çeilitis Granülomatoza Tedavisinde Tetrasiklin Kullanımı
206. AGLOSSİA: Nadir Bir Olgu
207. Aurikulada Seboreik Keratoz: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu
208. Beş Yıllık Akut Vestibüler Nöropati Olgularımızın Mevsimsel Dağılımı
209. Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız
210. Gestasyonel Diyabetis Mellitus Koklear Hasara Yol Açar Mı?
211. Greft Materyali Olarak Tragal Perikondrium Ve Temporal Kas Faysası Kullanılan Tip1Timpanoplastilerde Uzun Dönem İşitme .
212. Konjenital Mastoid Kolesteatom: Temporo-Oksipital Bileşkede Atipik Yerleşim Olgu Sunumu
213. Yaşa Bağlı İşitme Kaybında İşitme Cihazı Kullanımının İşitme Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
214. Süpüratif Otitte Nadir Bir Patojen: Rhizobium Radiobacter
215. Ağır Özür İçin Başvuran Hastalarda İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi
216. İdyopatik Ani İşitme Kaybı Olgularında Aile Öyküsünün Varlığı
217. Maksiller Sinüste Ektopik Diş İçeren Odontojenik Kist Ve Oroantral Fistül Birlikteliği: Olgu Sunumu
218. Melkersson-Rosenthal Sendromu: Olgu Sunumu
219. Boyun Bölgesinin Sinovyal Sarkomu: 12 Yaşında Çocuk Olgu Sunumu
220. Parotis Bezinde Lenfoepitelyal Karsinom Olgusu
221. Bronj (Biphosphanate Related Osteonecrosis Of The Jaw) Tedavisinde Cerrahinin Yeri
222. Polisitemiye Sekonder Ani İşitme Kaybı Gelişen Pediatrik Hasta
223. Adenotonsillektomi Sonrası Geç Kanama: Olgu Sunumu
224. Posttravmatik Sialoselin Peroral Drenajı: Pediatrik Olgunun Sunumu
225. Orak Hücre Hastasında Bilateral Temporomandibuler Eklem Artriti
226. Ani İşitme Kaybı İle Başvuran Koklear Menier Hastalığı: Olgu Sunumu
227. Submandibuler Bez Pleomorfik Adenomu: Olgu Sunumu
228. Dev Spontan Süperfisial Temporal Arter Anevrizması;Olgu Sunumu
229. Faringosel Tedavisinde Yeni Teknik: Endoskopik Sütür Faringoplasti
230. Larenkste Minör Tükrük Bezi Kaynaklı Adenokarsinom Olgusu
231. Larenkste Non Hodkin Lenfoma: Nadir Vaka
232. Vokal Kord Paralizi Olgusu: Ortner Sendromu
233. Aritenoid Dislokasyonuna Eşlik Eden Vokal Proçes Kırığı
234. Larenks Kanserleri Ve Boyun Metastazları Arasındaki İlişki
235. Unilateral Vokal Kord Paralizili Hastalarda Radiesse Enjeksiyon Laringoplasti Sonuçlarımız
236. Larenks Karsinomu Nedeni İle Boyun Diseksiyonu Yapılan Hastada Lenf Nodunda Rastlantısal Whartin Tümörü
237. Akut Epiglottitte Tanı, Tedavi Ve Takip: Klinik Uygulamamız
238. Peritonsiller Apse Tedavisinde Farklı Antibiyotik Rejimlerinin Hastanede Yatış Süresi Ve Apse Rekürrensi Üzerine Etkisi
239. Sigara Kullanan Ve Kullanmayan Hastalarda Klinik Tanılar
240. Tek Taraflı Fasial Paralizili Hastalarda Rinosintigrafi İle Nazal Mukosilier Aktivitenin Değerlendirilmesi
241. 3 Yıllık Tonsillektomi Sonrası Kanama Gelişen Olgularımızın Analizi
242. Erişkin Hastada Üçüncü Brankial Kist Olgusu
243. Hava Yolu Tıkanıklığına Yol Açan Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperostozisi
244. Kliniğimizdeki Larenks Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi
245. Nadir Bir Uzamış Entübasyon Komplikasyonu: Subglottik Kist
246. Parotis Papiller Kistadenomada Nadir Diferansiyasyon
247. Parotiste Karsinom Ex Plemorfik Adenom Eşzamanlı Tiroid Papiller Karsinom Olgu Sunumu
248. Sert Damağın Berrak Hücreli Adenokarsinomu
249. Dilde Schwannoma- Olgu Sunumu
250. Tek Taraflı Hypoglossus Paralizisinin Nadir Bir Nedeni
251. Vokal Kord Poliplerinde Diod Lazer Uygulaması
252. Tonsil Lenfoması: Olgu Sunumu
253. Nazofarenkste Tbc Kaynaklı Kitle
254. Konuşma Protezi Çevresinden Saliva Kaçağının,Trakeaözefageal Fistülün Sütürasyon Ve Büzme Tekniği İle Onarımı
255. Steroid Tedavisi Alan Membranöz Glomerülonefrit'li Hastada Gelişen Retrofaringeal Abse
256. Nazofarengeal Rabdomyosarkom
257. Extranodal Natural Killer/T-Cell Lenfoma, Nazofarenks Tipi; Vaka Sunumu
258. Dev Submental Brankial Kleft Kisti Olgusu
259. Boyunda Yabancı Cisim; Olgu Sunumu
260. Ender Görülen Boyunda Kitle Sebebi: Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
261. Holmium Yag Lazer Kullanılarak Tükürük Taşlarının Parçalanması
262. İnşaat Çivisine Bağlı Nadir Görülen Baş Boyun Travması: Olgu Sunumu
263. İntraparotidal Yerleşimli Schwannoma; Olgu Sunumu
264. İnkomplet Dış Kulak Yolu Atrezisi: Olgu Sunumu
265. Epiglottitle Seyreden Epiglot Kisti Enfeksiyonu-Bir Vaka Sunumu
266. Hemafili-A Vakasında Solunum Distresine Yol Açan Boyunda Dev Hematom
267. Nadir Parotis Benign Tümörü: Myoepitelioma Olgusu
268. Malign Parotis Tümörü Nedeniyle Yapılan Total Parotidektomi Sonrasında Gelişen Geçici Fasiyal Paralizi
269. Nazofaringeal İnflamatuar Pseudotümör: Olgu Sunumu
270. Parafarengeal Bölgede Yerleşmiş Nörofibromun Endoskopik Transoral Rezeksiyonu;Olgu Sunumu
271. Parafarengeal Candida Absesi: Olgu Sunumu
272. Submandibuler Bölgede Pilomatriksoma
273. Tiroglossal Duktus Bakiyesi Kaynaklı Papiller Karsinom
274. Trakeostomi'nin Nadir Bir Komplikasyonu:Kırılan Trakeostomi Kanülü Ve Trakeobronşiyal Aspirasyonu
275. Akut Solunum Distresiyle Prezente Olan Epiglot Absesi Olgusu
276. Ana Karotid Artere Yapışık Nodüler Fasiit: Olgu Sunumu
277. Boyun İntramuskuler Miksoması; Parietal Plevra Multiple Kas Tutulumu
278. Boyun Kitlesi İle Prezente Olan Primer Lenf Nodu Plazmasitomu
279. Boyunda Anormal Seyir İzleyen İnternal Karotis Arter
280. Dev Sublingual Epidermoid Kist Olgusu
281. Dil Apsesi: Bir Olgu Sunumu
282. Dilde Benign Tümörü Taklit Eden Adenoid Kistik Karsinom Olgusu
283. Baş Ve Boyun Bölgesinde Multiple Metastaz Yapmış Solunum Sıkıntına Yol Açan Dev Karsinoma Ex Pleomorfik Adenom..
284. Brankio-Oto-Renal Sendrom Varyantı Nadir Bir Vaka
285. Boyun Ve Tiroid Dokusu Tutulumuyla Seyreden Pulmoner Mukor Mikozis Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
286. Faringokutanöz Fistül Tedavisinde Farklı Bir Yöntem: Çevresi Dezepitelize Pektoralis Major Cildi İle Kapama
287. Hidroksiapatit Kemik Çimentosu İle Geniş Mandibular Arterio-Venöz Malformasyonunun Obliterasyonu
288. İdiopatik Spontan Tonsiller Hemoraji
289. Onkositik Lipoadenoma
290. Paratiroid Kanseri Olgu Sunumu
291. Parotiste Karsinom Ex Plemorfik Adenomlu Olgu Sunumu
292. Uyku Bozukluğu Oluşturan Orofarengeal Anjiolipom
293. Ender Rastlanan Parotis Kitlesi: Epiteloid Hemanjiyoendotelyoma
294. Plunging Ranula: Olgu Sunumu
295. Radyoaktif İyot 131 Verilen Ratlarda Tükrük Bezleri Üzerinde E Vitaminin Radyasyondan Koruyucu Etkisinin..
296. Baş Boyun Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedaviler İle İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin
297. Erken Evre Alt Dudak Kanserlerinde Boyun Diseksiyonu Gerekli Midir?
298. Ameloblastom Cerrahisinde Total Maksillektomiye Karşı Lateral Maksillektominin Kozmetik Avantajı
299. İleri Evre Bukkal Karsinom: Lokal Yayılımın Prognoza Etkisi
300. Dış Kulak Yolu Seruminöz Adenokarsinomu
301. N-Butyl-2-Cyanoacrylate Solüsyonunun Açık Yara Rejenerasyonu Üzerindeki Etkilerinin Elektron Mikroskopik Histomorfolojik
302. İntraparotid Trikelemmal Kist (İki Olgu)
303. Larenks Yerleşimli Amiloidoz
304. Mandibula İnfantil Fibromatozisi: Olgu Sunumu
305. Laringeal Fibrosarkom: Olgu Sunumu
306. Olgu Sunumu: Rekürren Pleomorfik Adenom
307. Bez Dışı Kitle Bulgularıyla Tanı Konulan Tiroid Bezi Papiller Mikrokarsinomları
308. İnfraauriküler Rekürren Dermatofibrosarkoma Protuberansın Cerrahi Eksizyonu Ve Bilobe Flep İle Rekonstrüksiyonu
309. Maksillofasiyal Travma Sonrası Yaygın Servikofasial Amfizem: Olgu Sunumu
310. Kondüler Dislokasyon Ve Kırığı Olmaksızın Glenoid Fosa Kırığı (İki Olgu)
311. Diplopiye Yolaçan Dev Frontoetmoid Osteom
312. Alt Konka Fibröz Displazi Olgusu
313. Osteotomili Ve Osteotomisiz Açık Septorinoplastide Cerrahi Sonuçlar Ve Yaşam Kalitesi
314. Rinoplasti Sonrası Gelişen Dorsal Nazal Kistin Konkal Kartilaj İle Rekonstrüksiyonu
315. Mandibula Periferal Osteoma: Olgu Sunumu
316. Eksternal Aliminyum Nazal Siplint Kullanımına Bağlı Cilt Nekrozu: Olgu Sunumu
317. Oral Kavite Kanserlerinde Dna Turnover Enzimleri Ve Nitrik Oksit Metaboizması
318. Parotis Bezi Kitlelerinde İiab Ve Bt’nin Histopatolojik Sonuçlar İle Karşılaştırılması
319. Nadir Bir Kronik Rinosinüzit Etkeni Olarak Ektopik 3. Molar Diş
320. Frontal Sinüste Dev Osteom; Olgu Sunumu
321. Eksternal Dakriyosistorinostomi Sonrası Gelişen Frontoetmoidal Mukosel Olgusu
322. Nadir Görülen Sinonazal Kanserler: 3 Olgu Sunumu
323. Fibröz Displazi Tanılı Gebe Olguda Endoskopik Optik Sinir Dekompresyonu
324. Paranazal Bölgede Kitle Bulgusu Veren Brown Tümörleri
325. Nazal Septumdan Kaynaklanan Epiteloid Hemanjioendotelyoma: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
326. Septoplastili Ve Septoplastisiz Rinoplastide Operasyon Sonucunun Değerlendirilmesi
327. Periferik Fasyal Sinir Paralizisi Sonrası Bogorad Sendromu
328. Trakya Bölgesinde Maksillofasial Kırıkların Tedavisinde Değişen Strateji
329. Tek Tarafli Üst Lateral Kartilaj İç Mukoperikondrium Ve Alt Mukozal İlerletme Flebi İle Septal Perforasyon Tamiri
330. Atmosferdeki Polen Yükünün Alerji Polikliniğine Başvuran Hasta Sayısına Ve Semptomlarına Etkisi
331. Rekürren Fasiyal Paraliziye Yol Açan Konjenital Kolestetaom
332. Fasiyal Sinir Parotid Ve Mastoid Segementini Tutan Nörofibrom
333. Topikal Fenitoinin Hasarlı Nazal Mukozada Epitelizan Ve Neovaskülarizan Etkileri
334. Çay İçicilerinde Metisiline Resistans Stafilokokus Aureusun Nazal Taşıyıcılığı
335. Rinoplasti Nazal Patensiyi Azaltır Mı?
336. Alerjik rinit ve yandaş hastalıklar: popülasyon bazlı çalışma
337. Antrokoanal Polip Ve Maksiller Sinüs Hacim İlişkisi
338. Kronik Sinüzitli Hastalarda İnflamatuar Belirteç Olarak Mean Platelet Volüm
339. Temporal Lob Enfarktına Bağlı Bilateral Ani İşitme Kaybı
340. Maksiller Sinüste Lokalize Amiloidoma: Olgu Sunumu
341. Oksaliplatin`E Bağlı Ani İşitme Kaybı: Nadir Bir Olgu Sunumu
342. Periferik Fasiyal Paralizi İle Prezente Olan Mastoid Kaynaklı Rabdomyosarkom Olgusu
343. Dış Kulak Yolu Tıkanıklığı Nedenlerinden Osteom Ve Ekzostos: Olgu Sunumu
344. Servikal Tüberküloz Lenfadenit Olgusu
345. Yüzde BCC Tedavisi
346. Parotis Derin Lob Onkositoması
347. İntralarengeal Uzanım Gösteren Tiroglossal Kanal Kisti
348. Yetişkinde Yabancı Cisim Yutulması
349. Dilde Çok Nadir Bir Tümör: Alveolar Soft-Part Sarkom
350. Primer Nazofarengeal Hodgkin Hastalığı: Olgu Sunumu
351. Yumuşak Damakta Epitelyal-Myoepitelyal Karsinom
352. Nadir Rastlanan Bir Olgu;Supraklavikular Bölgede Ekrin Hidrokistoma
353. Larenkste Nadir Görülen Hemanjiom İle Nazofarenkste Paragangliom Saptanan Olgu Sunumu
354. İntralingual Dublikasyon Kisti Olgu Sunumu
355. Submandibuler Bölge Yerleşimli Schwannom
356. Nazolabial Kist: Olgu Sunumu
357. Parafarengeal Bölgede Kafa Tabanına Uzanan Pleomorfik Adenom Olgu Sunumu
358. İzole Vomer Agenezisi
359. Rekürren Sinüzitin Nadir Bir Nedeni: Anterior Etmoid Taşı
360. Maksiller Sinüste Monostatik Fibröz Displazi: Olgu Sunumu
361. Glomus Tümörlerinde Tedavi Yaklaşımımız
362. Maksiller Sinüste Ektopik Diş: İki Olgu Sunumu
363. Eş Zamanlı Orta Ve Alt Koka Bülloza
364. Destrüktif Dev Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu
365. Frontal Sinuste Multipl Osteom
366. Nazal Septum Kaynaklı Dev Osteom
367. Maksiller Sinüste Papiller Endotelyal Hiperplazi(Masson Tümörü); 2 Olgunun Sunumu
368. Nörofibromatozis Tip 2 Hastasında Uygulanan Eş Zamanlı Tümör Eksizyonu Ve İşitsel Beyin Sapı İmplantasyonu: Olgu Sunumu
369. Moyamoya Hastalığının Nadir Görülen Bir Semptomu: Tek Taraflı Ani İşitme Kaybı
370. Retinokohleoserebral Vaskülopati; "Susac Sendromu"
371. Mastoid Kemikte Koalesan Mastoidit Olarak Kendini Gösteren Bir Soliter Plazmasitom Olgusu
372. Orta Kulakta Fasiyal Paraliziye Neden Olan Beklenmedik Kitle:Hemanjiyom
373. Mastoid Cerrahisine Sekonder Gelişen Tegmen Timpani Defekti Ve Beyin Herniasyonu: Olgu Sunumu
374. Menenjit Komplikasyonuna Sebep Olan Bir Kronik Otitis Media Olgusunda Orta Kulakta Saptanan Yabancı Cisim;..
375. Ani İşitme Kaybında Standart Tedaviye Eklenen Hidroksietil Nişasta Solüsyonunun (Voluven®) Etkinliğinin Değerlendirilme.
376. Günübirlik Cerrahi İşlem Uygulanan Hastaların Ameliyat Sonrası Evde Yaşadıkları Sorunların Çözümlenmesinde..
377. Bell Paralizisi Olgularında Klinik Prognozu Erken Dönem Tayin Etmede Elektrodiagnostik Testlerin Etkinliklerinin ..
378. Bilateral Sigmoid Sinüs Trombozu
379. İki Kardeşte Tekrarlayan Ani İşitme Kaybiyla Kendini Gösteren Mondini Displazisi:Olgu Sunumu
380. İzole Serebellopontin Köşe Malign Melanom Metastazı: Olgu Sunumu
381. Mastoid Kavitenin Küçük Mavi Yuvarlak Hücreli Tümörü:Literatür Eşliğinde Vaka Taktimi
382. Bilateral İç Kulak Anomalisine Eşlik Eden İnternal Jugular Ven Agenezisi Olgusu
383. Preoperatif Mastid Hücre Havalanmasının Timpanoplasti Başarısına Etkisi
384. Kulak Operasyonu Yapılmış Kaviteli Hastalarda Koklear İmplantasyon
385. Hipoglossofasyal Anastomozda 70 Hastalık Tecrübemiz
386. Timpanik Membran Hasarının İyileşmesinde Alfa Lipoik Asitin Etkisi
387. Pediatrik Trakeotomi Sonuçlarımız
388. Pediatrik Hastalarda Septoplasti Ameliyatının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
389. Hakkari’de İlköğretim Çocuklarında Kbb Hastalıkları Prevalansı Ve Risk Faktörleri
390. Malign İzlenimi Veren Benign Tümör: Bukkal Lipoblastom
391. Konjenital Dakriosistoselli Olgunun Ritleng Tüpü İle Endoskopik Onarımı
392. Tonsillektomize Çocukta Peritonsiller Abse Olgusu
393. Nazofarenkste Ekstramedüller Plasmasitom Olgusu
394. Olağan Dışı Boyutlara Ulaşan Adenoid Vejetasyon Ve Komplikasyonları
395. Kağıt Fabrikası Çalışanlarında Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı İle Çalışma Süresi Arasındaki İlişki
396. Lomber Ponksiyon Sonrası Koklear Fonksiyonların Otoakustik Emisyon İle Değerlendirilmesi
397. Trimetazidin,Betahistin,Ginkgo Bilobanın Rezidüel Dizziness Üzerine Etkisinin Araştırılması
398. Pulsatil Tinnituslu Hastalarda İnternal Karotid Arterin Lümen Çapı Akım Hızı Ve İntima Media Kalınlığının Araştırılması
399. Timpanoplasti Yapılan Hastalarda Preoperatif Bt Gerekli Midir?
400. Laringeal Tüberküloz
401. Travmatik IX-X-XI-XII. Kraniyal Sinir Paralizisi Olgu Sunumu
402. Forestier Hastalığına Bağlı Gelişen Boyun Ağrısı Ve Disfaji
403. Warfarin Kullanımının Nadir Komplikasyonu, Lingual Ve Subligual Hematom
404. Paratiroid Cerrrahisinde Klinik Deneyimimiz
405. Orta Kulakta Nadir Bir Tümör: Low Grade Adenokarsinoma
406. Dilde Sekonder Sifilize Bağlı Muköz Yama
407. 4 Olgu Nedeniyle Ramsay Hunt Sendromu
408. Dış Kulak Yolunda Canlı Yabancı Cisimler: İki Olgu Sunumu
409. Trakeostomal Miyazis: Olgu Sunumu
410. Pinnanın Kutanöz Tüberkülozu: Olgu Sunumu
411. Acil Tonsillektomi
412. Adenoidektomi Operasyonunun Ortalama Trombosit Hacmi Üzerindeki Etkisi
413. Kafeik Asid Fenetil Esterin Sıçan Nazal Mukoza Yara İyileşmesi Üzerine Olan Etkisi: Deneysel Bir Çalışma
414. Fizik Muayene Bulgularının Uyku Apne Ve Vücut Kitle İndeksi İle Korelasyonu Ve Dağılımı
415. Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografik Olarak Saptanan Kalsifikasyonların Histopatolojik Bulgular İle Korelasyonun Göster.
416. Larenks Kanseri Tanısıyla Cerrahi Tedavi Gören Hastalarda Depresyon, Benlik Saygısı Ve Cinsel Fonksiyonun Değer.
417. Parotis Cerrahisi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi
418. Kronik Sinüzitli Hastalarda Alerjik Fungal Etiyolojinin Rolü
419. CCR 2, CCR 5, IL-13 Genlerinin Alerjik Rinit Etyopatogenezinde Rolleri
420. Total Ve Parsiyel Larenjektomi Uygulanan Hastaların Seksüel Fonksiyonları Açısından Karşılaştırılması
421. Kronik Otitis Mediada Paranasal Sinüs Ve Temporal Kemik Anatomik Varyasyonları İle Kulak Patolojileri Arasındaki ..
422. Nazofarenks Kanserli Hastalarda Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Yutma ]Fonksiyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
423. Total Tiroidektomi Sonrası Vokal Kord Paralizisi Olmaksızın Disfoni
424. Fibromiyajinin Kadınlarda İşitme Kaybı Gelişimi Üzerine Etkileri
425. Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Çocuklarda İşitme Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
426. Closed Reposıtıon Of Devıated Nasal Septum
427. Nazal Tip Rotasyonunun Düzeltilmesinde Alar Kıkırdak Kısaltılması Ve Sütür Yöntemlerinin Karşılaştırılması
428. Obstrüktif Nazal Deformiteli Hastalarda Kişilik Özellikleri
429. Kıkırdak, Silikon Plak, 1000 Cs Ve 5000 Cs Enjekte Edilebilir Silikona Karşı Uzun Dönemde Gelişen İnflamatuar Yanıtın ..
430. Septalı Konka Büllozanın Sinonazal Patolojilerdeki Rolü
431. Baş Boyun Kanserlerinde Tümör Markerı Olarak Serum M30 Ve M65 İn Değeri
432. Ankilozan Spondilit Hastalarında Odyovestibüler Fonksiyon Bulguları
433. Kronik Oroantral Fistüllerin Kapatılmasında Vomer Kemik Greftinin Etkinliği
434. Alt konkaya yeni bir bakış: alt konka stromasının sonoelastografi ile objektif olarak değerlendirilmesi
435. Nörobehçet Hastalığının Koku Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi
436. Kronik Hipertrofik Adenotonsilitin Koku Fonksiyonu Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
437. Erişkinlerde Genel Anestezi Sırasında Teoae Ve Dpoae Değişiklikleri
438. Bell Paralizisinde Temporal Kemik Fasiyal Kanal Genişliğinin Paralizi Gelişimine Etkisi
439. Elektronik sigara kullanımının sinonazal semptomlar üzerindeki etkisi
440. Nazal Polipozis Hastalarında Ses Kalitesinin Subjektif Değerlendirilmesi
441. Son 15 Yılda Kros-Kompresyon Sendromu Nedeniyle Opere Ettiğimiz Hastaların Klinik Deneyimleri
442. Alt Konkanın Total Larenjektomi Sonrası Topikal Dekonjestan Uygulamasına Fizyolojik Cevabı
443. İntranazal Kalsitoninin Nazal Fizyoloji Üzerine Etkisinin Objektif Metotlarla İncelenmesi
444. Timpanoplastinin Östaki Tüpü Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi
445. İşitme Cihazı Edinmiş Olan Yetişkin Hastaların Memnuniyet Ve Kompliyansları İle Bunları Etkileyen Faktörlerin Değerlen..
446. Tiroglossal Kist Eksizyonunda Hyoid Kemiğin Çıkarılması Gerekli Mi?
447. Etanersept Ve Metilprednisolonun Crush İnjury Sonrası Fasyal Sinir Fonksiyonu İyileşmesine Etkisi
448. Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Larenks Kanserlerinde Fascin-1 Ve Galectin-3’ Ün Prognostik Önemi
449. Larenks Malignitelerinde Alfa B-Kristallin Ekspresyon Düzeylerinin Prognostik Önemi
450. Baş-Boyun Skumöz Hücreli Karsinom Hastalarında Oksidatif Stres Ve Koenzim Q10 Düzeylerinin Araştırılması
451. Hipertrofik Ve Atrofik Tonsillerde Vasküler Yapıların Histopatolojik Olarak İncelenmesi
452. Bell Paralizisinde Nötrofil-Lenfosit Oranı Yeni Bir Prognostik Ve Prediktif Faktörmü
453. N-Asetilsistein Ve Asetilsalisilik Asit’in Tonsil Dokusundaki Biofilm Üzerine Etkisi
454. Boyun Diseksiyonu Sonrasında Aksesuar Sinir Hasarı Ve Nöropatik Ağrı Özelliklerinin Değerlendirilmesi
455. Oral Kontraseptif Kullanımının Koku Fonksiyonu Üzerindeki Etkisini Belirlemek
456. Pediatrik Trakeotomi: 13 Yıllık Sonuçlarımız
457. Septoplasti Operasyonu Sırasında Mukozal Elevasyon İçin Kullanılan Lokal Anestezik Maddelerin Ve Nazal Tamponların..
458. Vokal Kord Paralizisinde Enjeksiyon Materyali Olarak Kalsiyum-Hidroksiapatit Kullanımı
459. Kistik Fibrozis Gen Tanısı Konulan Hastalarda Kbb Bulgularının Değerlendirilmesi
460. Baş Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Major Myokutan Flebi Kullanımı
461. Çocuklarda Tip 1 Timpanoplasti Operasyon Başarısının Ebeveyn Algısı İle Değerlendirilmesi
462. İyi Diferansiye Papiller Tiroid Kanserlerinde Santral Boyun Diseksiyonu Gerekliliği
463. Ön Komissürü Tutan Erken Evreli Larenks Kanserlerinde Tiroit Kartilaj İnvazyonu Sıklığı
464. Adenoidektomi Uygulanan Çocuklarda Retronasal Olfaksiyonun Yeni Bir Değerlendirme Metodu: Gülsuyu
465. Hastaların Sağlık Alanında İnterneten Yararlanma Alışkanlıklarının Hasta Hekim İlişkilerine Etkisi
466. Navigasyon Sistemi Eşliğinde Yapılan Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
467. Erişkin Kokleer İmplantlı Hastalarda Sessiz Türkçe Harflerin Voice Onset Time Değerlendirilmesi
468. Frontal Anterior Larenjektomi Ve Epiglottik Larengoplasti (Tucker Tekniği)
469. Endoskopik Bos Fistül Cerrahisinde Rijid Greft Kullanımı Gerekli Mi?
470. Her Posterior Epistaksiste Nazal Tampon Gerekli Mi?
471. Vokal Kord Patolojilerinde Radyofrekans İle Transoral Cerrahi Sonuçlarımız
472. Vokal Kord Nodülü Tanılı Hastaların Ses Terapisi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
473. Stranssfenoid Hipofiz Cerrahisinde Nasal Mukozal Flap Kullanımı
474. Laringeal Lökoplazide Klinik Analiz Ve Risk Faktörleri
475. Tıkayıcı Uyku Apnesi Olan Hastaların Akustik Analiz İle Değerlendirilmesi
476. Fleksible Karbondioksit Lazer İle Posterior Kordektomi
477. Benign Vokal Kord Lezyonlarinin Laringeal Elektromyografi İle Değerlendirilmesi
478. İnverted Papillomada Tanı Ve Yaklaşımlarımız
479. Tinnitus Tedavisinde Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Uygulamasının Etkinliği
480. Revizyon Koklear İmplantasyon
481. Mıcrosurgery Of Vestıbular Schwannoma
482. Ani İşitme Kayıplı Olgularımızda Eşlik Eden Radyolojik Bulgular
483. Timokinon Kullanımının Amikasin Ototoksisitesi Üzerine Etkisi
484. Botulinum Toksin-A'nın Seröz Otitis Media Üzerine Etkisi
485. Çocuklarda Effüzyonlu Otitis Media İle Helikobakter Pilori İlişkisi
486. Tek Taraflı Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Klinikopatolojik Analiz
487. Endoskopik Orta Kulak Cerrahisi: Erken Dönem Sonuçlarımız
488. Kronik Otittis Medialı Hastalarda Kokleer İmplantasyon
489. Premenopozal - Postmenopozal Nazal Kontraktilite Değerlendirilmesi
490. Travmatik İntratemporal Fasyal Sinir Yaralanmasında Orta Kranial Fossa Yaklaşımı İle Dekompresyon Sonuçlarımız
491. Ön Kadran Perforasyonlarında Endoskopik -Push-Trough- Teknik Kartilaj Miringoplasti İle Mikroskopik Transkanal Ve..
492. Hasarlanmış Rat Fasiyal Sinir Rekonstrüksiyonunda Insan Olfaktör Bölge Nöral Kök Hücre Uygulaması
493. İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü I-Iı Reseptörünün Pleomorfik Adenom Gelişimindeki Rolü
494. Kelebek Kartilaj Timpanoplasti: Anatomik Ve İşitsel Sonuçların Değerlendirilmesi
495. Endoskopik Timpanoplasti Deneyimimiz: İlk 55 Olgunun Değerlendirilmesi
496. Effıcacy Of Paroxetıne Hcl In The Treatment Of Tınnıtus
497. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Epidemiyolojisi Ve Komorbid Hastalıklar
498. Serebrospinal Rinore Cerrahisinde Klinik Deneyimimiz
499. Retraksiyon Cebi, Adeziv Otit Ve Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Tedavisinde Otoendoskopi Destekli Cerrahi
500. Transkanal Yaklaşımla Endoskopik Tip 1 Kartilaj Timpanoplasti
501. Türkçeleştirilmiş Epworth Uykululuk Skalası İle Gazi Üniversitesi Uykululuk Değerlendirme Anketinin Klinik Yararının..
502. Medikal Ve Konservatif Tedaviye Yanıt Vermeyen Tinnitus Vakalarında İntratimpanik Steroid Enjeksiyonunun Etkinliği
503. Pap Tedavisinin Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Hastalarında Nazal Hava Akımına Ve Mukosilier Klirense Etkisinin Değerlen..
504. Horlama Hastalarının Ses Analizlerinin, Fizik Muayene Ve Laboratuar Bulguları Işığı Altında Obstrüktif Uyku Apne Send..
505. Nazal Tampon Çekiminin Ağrı Ve Hemodinamik Parametreler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
506. Osas Hastalarında Nazal Mukosiliyer Klerens
507. Sıçan Faringokutanoz Fistül Modelinde Recombinant Human Growth Hormonun Fistül Kapanmasında Etkinliği
508. Larenks Kanserli Olgularımızda K-Ras Mutasyonları
509. Erken Glottik Kanserlerde Tümörsüz Cerrahi Sınırda P53 Ekspresyonunun Lokal Başarısızlık İle İlişkisi
510. Avokado Yaprağı Ekstresinin Larinks Kanseri Dokularında Adenozin Deaminaz Aktivitesi Üzerine Etkisi
511. Sialendoskopi Tecrübelerimiz
512. Oral Skuamöz Hücreli Kasinomlarda Servikal Lenf Nodu Metastasızını Değerlendirmede Pet-Ct Nin Yeri
513. Ezilmiş, Morselize Edilmiş Ve Kıyılmış Kıkırdak Greft Canlılıklarının Konfokal Mikroskop İle Karşılaştırılması
514. Septorinoplastinin Koku Fonksiyonuna Etkisi: Kısa Koku Tanımlama Testi İle Değerlendirme
515. Biber Gazının (Oleoresin Capsicum) Rat Nazal Mukozası Üzerindeki Akut Etkisinin Tarama Elektron Mikroskobisi ..
516. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Olan Hastalarda Uvulopalatofaringoplastinin Vasküler Reaktiviteye Etkisi
517. Osas Nedeniyle Verilen Pap Cihazının Uzun Dönem (5 Yıl) Kullanılmasının İşitme Üzerine Etkileri
518. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Orta Kulak Basıncının Ve Östaki Tüp Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
519. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Göz Bulguları
520. Tedaviye Dirençli Alerjik Rinitte Psikiyatrik Analiz Ve Antidepresan Kullanımının Semptomlar Üzerine Etkisinin..
521. Yüzeyel Parotidektomide Fasiyal Sinir Monitörizasyonu İle Postoperatif Fasiyal Sinir Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
522. Havayolu İçeren Ve İçermeyen Nazal Tamponların Neden Oldukları Postoperatif Stresin Değerlendirilmesi
523. Obstruktif Uyku Apneli Hastalarda Müller Manevrasıyla Tespit Edilen Obstruksiyon Yerinin Bmı, Boyun Çevresi ve Psg..
524. Nötrofil-Lenfosit Oranı: Diyabetik Hastalarda İşitme Kaybı İçin Yeni, Prediktif Ve Prognostik Bir Faktör Mü?
525. İnkus Uzun Kolu Hasarında Hangi Teknik: Kemik Çimento Mu Protez Mi?
526. Orta Kulağa Topikal Uygulanan Nistatin Solüsyonunun Sıçanlarda Ototoksik Etkisinin Otoakustik Emisyon..
527. Nazal Havayolunun Orta Kulak Havalanmasına Etkisi
528. Nazal Cerrahilerin Östaki Tüpü Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi
529. Setirizin Hcl Ve Desloratadin Moleküllerinin Oral Kullanımının Orta Kulak Mukozası Üzerine Etkileri:Deneysel Hayvan..
530. İşitsel Nöropatili Olgularda Kontralateral Supresyon Uygulayarak Efferent Sistemin Değerlendirilmesi
531. Tavşan Modelinde Kostal Kartilaj Greftin Biyomekanik Ve Histolojik Özellikleri: Deneysel Çalışma
532. Yeni Bir Rinosinüzit Modeli Olarak Kobay (Guinea Pig)
533. Nazal Septum Deviasyonu Olan Hastalarda Olfaktor Bulbus Volüm Değişiklikleri
534. Ulusal KBB Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Analizi Ve Yayına Dönüştürülme Oranı
535. Cerrahi Deneyimin Sistrunk Cerrahisinde Postoperatif Yatış Süresine Etkisi
536. Kronik Tonsillitli Olgularda Derin Tonsil Florası Ve Antibiotik Duyarlılıkları
537. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigolu Hastalarda Tedavi Öncesi Ve Sonrası Anksiyete Ölçümlemesi
538. Pediatrik Obstrüktif Uyku Apnesinde Adenoidektomi/Tonsillektominin Kardiyovasküler Hastalık Risk Belirleyicilerine..
539. Co-Exıstence Of Anxıety Sensıtıvıty And Psychıatrıc Comorbıdıtıes In Chronıc Tınnıtus Patıents (Kronik Tinnitus..
540. Eritropoetinin Sisplatin Ototoksisitesi Üzerine Koruyucu Etkisi
541. İzole Dış Kulak Yolu Kaşıntısında Nem Artışı Sebum Azalmasından Daha Etkin Bir Neden Midir?Objektif Ölçüme Dayalı Analiz
542. Yetişkinlerde İşitme Cihazı Memnuniyet Envanteri Üzerine Davranış Tipi Ve Öfke Parametrelerinin Etkisi
543. Tükürükte İmmünserolojik Pepsin Ölçümü Larengofarengeal Reflü Tanısında Non-İnvaziv, Hızlı Bir Tanı Yöntemi
544. Kronik Tonsillitli Hastalarda Beta Defensin 1 Gen Polimorfizmi
545. Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Makroprolaktin, İnterlökin-21 İle Tiroid Otoantikor Seviyelerinin Karşılaştırılması
546. Görülmemiş Bir Vaka: Pankonka Bülloza Ve Uncinat Process Pnömatizasyonu
547. Radyofrekans İle Alt Konka Ablasyonunun Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
548. Burun Tıkanıklığının Nadir Bir Nedeni; İntranazal Diş, Olgu Sunumu
549. Alt Konka Kaynaklı Ekstramedüller Plazmositom Olgusu
550. Paranazal Sinüs Mukoseli:Klinik Tecrübelerimiz
551. Kronik Sinüzit Hastalarında Septum Deviasyonu Ve Konka Büllosa Birlikteliği
552. Sert Damak Ve Nazal Kaviteyi Tutan Mukormikozis: Olgu Sunumu
553. Yenidoğanda Solunum Sıkıntısına Yol Açan Dil Kökü Kitlesi: Olgu Sunumu
554. Nadir Bir Olgu: Oral İnverted Papillom
555. Beyin Ve Kavernöz Sinüs Metastazı Olan Larenks Karsinomu: Olgu Sunumu
556. Boyunda Pilomatriksoma: Olgu Sunumu
557. Larinkste Nadir Görülen Bir Kitle: Glandüler Hamartom
558. Sert Damakta Fibrom
559. Preauriküler Yerleşimli Kitle Nedeni: Pilomatriksoma
560. Parotis Mantle Cell Lenfoma Olgusu
561. Brakial Pleksusdan Gelişen Schwannoma Olgu Sunumu
562. Globus Farengeus’a Neden Olan Hipofarengeal Shwannoma
563. Mastikatör Boşlukta Kanamalı Kitle: Atipik Yerleşimli Kavernöz Hemanjiyom Olgusu
564. Üç Yıllık Parotis Tümörü Cerrahisi Olgularımızın Analizi
565. Parotis Bölgesi Kaynaklı Pilomatriksoma Olgusu
566. Maksillektomi Sonuçlarımız
567. Cerrahi Tedavi Uygulanan Submandibuler Bez Kitlesi Olgularımızın Üç Yıllık Analizi
568. Sert Damak Lokalizasyonunda Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
569. Bir Objektif Tinnitus Sebebi: Geniş Ve Yüksek Juguler Bulb
570. Ramsey Hunt Sendromlu Bir Hastada Atipik Tutulum
571. Otoevidman Kavitesi Yapmış Dış Kulak Yolu Kolesteatomu: Olgu Sunumu
572. Maksillektomi Sonrası Orbita Duvarı Rekonstrüksiyonunda Kemik Çimento Kullanımı
573. Postmenapozal Osteoporozun Hastalarda İşitme Üzerine Etkisinin Araştırılması
574. Bulbus Jugularis’nin Mastoid Ve Timpanik Kavitedeki Üç Boyutlu Anatomisi
575. Kaposi Sarkomu İçin Nadir Bir Lokalizasyon: Aurikula
576. Glomus Vagale'yi Taklit Eden İntramuskuler Hemangiom Olgusu
577. Tiroglossal Kanal Kisti Zemininde Gelişen Tiroid Papiller Karsinomu
578. Yenidoğanda Beslenme Bozukluğuna Yol Açan Dev Ranula
579. Parotis Foliküler Hücreli Lenfoma Olgusu
580. Pediatrik Sinonazal Rabdomyosarkom
581. Sert Damak Yerleşimli Mukoepidermoid Karsinom: Olgu Sunumu
582. Submandibuler Bezin Dev Siyaloliti: Olgu Sunumu
583. Parotis Bezi Perinöromu
584. Boyunda Lokalize Nörojenik Kökenli Tümörler Klinik Deneyimlerimiz
585. Nadir Bir Antite: Orta Konka Kaynaklı İzole Nazal Polip
586. Cedecea Davisaenin Neden Olduğu Atrofik Rinitli Bir Olguda Mukosel Birlikteliği
587. Rekurren Menenjit Nedeni: Frontal Sinus Travması Sonrasında Ensefalosel Olgusu
588. Olgu Sunumu: Transnazal Endoskopik Yolla Maksiller Sinüsten Diş Çıkarılması
589. Karotis Blowout Sendromunun Acil İntraoperatif Endovasküler Girişim İle Tedavisi
590. Özefagusta Ekstranodal Nk/T Hücreli Lenfoma; Olgu Sunumu
591. Nazal Septumda Pyojenik Granülom: Olgu Sunumu
592. Parotis Bezin Senkron Tümörü: 3 Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi
593. Sekonder Brankial Kisti Taklit Eden Juguler Ven Anevrizması
594. Tiroid Kartilaj Kondromu: Olgu Sunumu
595. Servikal Gray Zone Lenfoma Olgu Sunumu
596. Tiroid Bezde Görülen Primer Schwannom: Olgu Sunumu
597. Üst Dudak Yerleşimli Keratoakantoma: Olgu Sunumu
598. Tıkayısı Uyku Apneli Hastaların Uyku Endoskopisi İle Değerlendirilmesi
599. Travmatik Asfiksiye Bağlı Bilateral Timpan Membran Perforasyonu: Vaka Sunumu
600. Melkersson-Rosenthal Sendromu: Olgu Sunumu
601. Konjenital Bilateral Preauriküler Sinüs
602. Kafa Tabanı Osteomyeliti- 3 Olgu Sunumu
603. Endolenfatik Kese Tümörü: Olgu Sunumu
604. İşitme Cihazı Kullanan Hastalarda Cihaz Etkinliğinin Ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
605. Larenksin Nadir Görülen Bir Tümörü Olan Verrüköz Karsinom: Olgu Sunumu
606. Yedinci Dekatta Nadir Görülen Konjenital Boyun Kitlesi: Tiroglossal Duktus Kisti
607. Dilde Verruka Vulgaris Lezyonu: Nadir Bir Olgu
608. Üst Dudakta Schwannom: Olgu Sunumu
609. Ense Yerleşimli Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
610. Kafa Travması Sonrası Temporal Kemik Fraktürü Olmadan Karşı Kulakta İleri Derecede Sensörinöral İşitme Kaybı
611. Mastoid Osteom: Olgu Sunumu
612. Ramsey Hunt Sendromu
613. Atipik Yerleşimli Bir Warthin Tümörü Olgusu
614. Boyun Dev Anjiolipom
615. Boyun Posteriorunda Ağrı Ve Kozmetik Deformiteye Yol Açan Dev Lipom
616. Maksiller Sinüste Fibro-Osseoz Displazi Olgusu
617. Nadir Bir Yerleşim; Nazal Kavitede İnfantil Myofibromatozis
618. Temporal Kemik Karsinomu İle Birlikte İnverted Papillom Zemininde Gelişen İntranazal Karsinom: Olgu Sunumu
619. Kulak Burun Boğaz Acilinde Burun Yabancı Cisimleri
620. Maksiller Sinüste Fibröz Displazi Zemininde Gelişen Anevrizmal Kemik Kisti
621. Endoskopik Transnazal Cerrahi İle Tedavi Edilen İki Nazal Gliom Olgusu
622. Tonsillektomi Ve Adenoidektomi Operasyonları Spesmenlerinde Histopatolojik Tetkik Sonuçlarımız:
623. Periorbital Dermoid Kist
624. İnverted Papilloma'da Endoskopik Medial Maksillektomi: 2 Olgu Sunumu
625. Nazal Kavitede Görülen Nadir Bir Tümör: Miyoepitelyoma
626. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahi Sonuçlarının Laringofaringeal Reflü İle Olan İlişkisi
627. Pediatrik Bir Olguda Maksiller Sinüste Geniş Hacimli Odontojenik Kist
628. Sfenokoanal Polip: Olgu Sunumu
629. Pediatrik Hastada Ateşli Silah Yaralanması: Parotiste Kurşun
630. Epiglotta Dermoid Kist: Olgu Sunumu
631. Nadir Bir Olgu: Nazal Kavite Amelanotik Melanomu
632. Anterior Boyun Yerleşimli Dev Lipom: Olgu Sunumu
633. Nazofarengeal Whartin Tümörü
634. Atipik Klinik Belirtilerle Seyreden Submandibular Epidermoid Kist Olgusu
635. Nadir Bir Antite: Posterior Laringeal Web
636. Larenks Karsinomuna Eşlik Eden Larengopyosel
637. Olgu Sunumu:Pnömosinus Dilatans
638. Larinkste Nadir Görülen Sarkomatoid Karsinom: Olgu Sunumu
639. Üst Dudak Rekonstrüksiyonunda Bernard-Von Burrow Flep Ve Tek Taraflı Webster Modifikasyonu
640. Nadir Bir Tükrük Bezi Tümörü:İndifferansiye Malign Parotis Karsinomu –Olgu Sunumu
641. Odinofajiye Neden Olan Primer Laringeal Pemfigus, Özefagiyal İnlet Patch ve zefagiyal Strüktür Birlikteliği: Olgu Sunumu
The Coexistence of Primary Laryngeal Pemphigus,Oesophageal Inlet Patch and Oesophageal Stricture..
642. Boyundan Fistülize Olmuş Bir Migratuar Yabancı Cisim
643. Trakeal Kitle: Olgu Sunumu
644. İzole Larengeal Pemfigus Vulgaris
645. Parafarengeal Bölgenin Hava Yolu Obstrüksiyonu Yaratan Pleomorfik Adenomu
646. Alerjik Riniti Taklit Eden Nazal Septum Kaynaklı Diffüz Büyük B-Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma
647. Dev Konka Bülloza Piyoseli
648. Larenkste Nadir Görülen Mukoepidermoid Karsinom İle Eş Zamanlı Squamöz Hücreli Karsinom Saptanan Olgu Sunumu
649. Parotis Bezinde Multiple Nükslerle Seyreden Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu
650. Boyunda Nadir Görülen Miks Nöroendokrin Karsinom Olgusu
651. Dış Kulak Yolu Yabancı Cisimleri
652. Primeri Bilinmeyen Parafarengeal Metastatik Squamöz Hücreli Karsinomalı Hastada Periferik Fasial Paralizi
653. Yetişkinde Dil Kökünde Dev Tiroglossal Duktus Kisti Olgusu
654. Maksilla Kanserlerinde Klinik Deneyimimiz
655. Bilateral Osteotomi Yapılan Primer Septorinoplasti Olgularımızın Open Roof Açısından Değerlendirilmesi
656. Olgu Sunumu: Maksiller Sinüste Yabancı Cisim
657. Penetran Transorbital Yaralanma: Olgu Sunumu
658. Epistaksisin Nadir Bir Sebebi: Heyde Sendromu
659. Erişkin Hastada Yabancı Cisim Kaynaklı Rinolithiazis
660. Periorbital Nekrotizan Fasiit Olgusu
661. Maksillanın Natural Killer/T-Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu
662. Rinoserebral Mukormikoz Olgusu
663. Septorinoplastide Nadir Bir Komplikasyon
664. Konjenital Arini: Bir Olgu Sunumu
665. Nazal Ekstranodal Naturel Killer/T-Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
666. Nazal Septum Deviasyonuna Neden Olan Ektopik Diş
667. Dev Nazal Kavite Hemanjiomu
668. Nadir Bir Sinüzit Komplikasyonu: Alın Cildine Fistülize Olmuş Frontal Sinüs
669. Baş Ağrısı Ve Proptozisle Semptom Veren Sfenoid Sinüs Yerleşimli Araknoid Kist
670. Ektopik İntranazal Diş: Olgu Sunumu
671. Konka Bülloza İçine Olan Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağının Endoskopik Onarımı
672. İlginç Bir Tanı: Oestrus Ovis Nazal Ve Nazofarengeal Myiazisi
673. Septoplasti Sonrası Gelişen Bos Fistülü'nün Endoskopik Tedavisi

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale