Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Makroprolaktin, İnterlökin-21 İle Tiroid Otoantikor Seviyelerinin Karşılaştırılması
 

Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Makroprolaktin, İnterlökin-21 İle Tiroid Otoantikor Seviyelerinin Karşılaştırılması

Çelik A., Oktay M.F., Belli Bayyel Ş., Saraç T., Ercan G., Sertbaş Y.

AMAÇ: Hashimoto tiroiditi, tiroid bezine karşı bağışıklık sisteminin bir reaksiyonu sonucu meydana gelen yaygın enflamatuar bir hastalıktır. Hashimoto tiroiditli hastalarda beraberinde Romatoid artrit (RA), Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE), Çölyak Hastalığı gibi diğer otoimmün hastalıklar da görülebilmektedir. (a) Biz makroprolaktin ve IL-21 seviyelerinin anti-tiroid peroksidaz (antiTPO) ve anti-tiroglobulin (antiTG) seviyeleri ile olan ilişkisini inceledik. METOD: Çalışmaya 70 tane hashimoto tiroiditli hasta, 48 tane sağlıklı kontrol grubu dahil ettik. Çalışma için etik kurul onayı 20.09.2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulundan, 2012/69 onay sayısı ile, alındı. Makroprolaktin seviyesi prolaktin seviyesinden bağımsız olarak polietilen glikol presipitasyon tekniği kullanılarak belirlendi. IL-21 seviyeleri serumda ELISA kit (R&D Systems, Mınneapolis, MN) kullanılarak tespit edildi. SONUÇLAR: Çalışmamızda hasta ve kontrol grupları arasında hiperprolaktinemi açısından istatiksel olarak anlamlı (p=0,490) bir fark saptandı. Vaka ve kontrol grubundaki İL-21 değerleri sırasıyla 562,91±492,02 ve 755,43±562,59 olarak ölçüldü aradaki fark istatiksel olarak anlamlı (p=0,008) bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizinde anti tpo ile iL-21 seviyeleri arasında istatiksel açıdan önemli ( p< 0,05) zayıf derecede (r= - 0,194) ters bir ilişki saptanmıştır. SONUÇ: Bizim çalışmamızda, hasta ve kontrol grubu arasında hiperprolaktinemi açısından düşük düzeyde anlamlı fark vardı, ancak makroprolaktinemi açısında değerlendirildiğinde anlamlı bir fark saptanamadı. Çalışmamızda hasta ve kontrol grubu arasında IL-21 seviyeleri arasında düşük düzeyde bir fark saptandı. Hasta grubundaki tiroid otoantikorları ve IL-21 seviyesi arasında ise zayıf düzeyde ters yönde bir korelasyon tespit edildi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-113

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale