Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ulusal KBB Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Analizi Ve Yayına Dönüştürülme Oranı
 

Ulusal KBB Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Analizi Ve Yayına Dönüştürülme Oranı

Doğan E., İkiz A.Ö., Erdağ T. K., Durmuşoğlu M., DEMİR O. A.

AMAÇ:Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi (TKBB ve BBC) kongrelerinde sunulan bildirilerin analizinin yapılarak yayına dönüştürülme oranlarının araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:2008, 2009 ve 2010 yıllarında düzenlenmiş olan TKBB ve BBC kongreleri çalışmaya alındı. Bu kongrelerin bildiri özet CD’lerinden sözlü bildiriler ile posterlerin sayıları, çalışmaların konuları, çalışmaların tipleri (klinik araştırma, deneysel çalışma, olgu sunumu) ve çalışmaların yapıldığı kurumların dökümü yapıldı. Takiben hakemli dergilerde makaleye dönüştürülen bildiriler uluslararası düzeyde Pubmed arama motoru, ulusal düzeyde ise Türkmedline ve Ulakbim ulusal veri tabanı arama motorları kullanılarak araştırıldı. Bildirilerin kongrelerde sunulmaları ile yayımlanmaları arasında geçen süre saptandı. Son olarak Science citation index (SCI), genişletilmiş SCI (SCI-E), Index medicus ve Türkiye atıf dizini göz önüne alınarak, makalelerin yayımlanma tarihlerine göre ulusal ve uluslararası dergilere dağılımları belirlendi. Bu sırada dergiler öncelikle ulusal ve uluslararası olmak üzere ikiye ayrıldı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için Pearson ki kare testi uygulandı. İstatistiksel analizler SPSS Windows 15.0 versiyon (SPSS Inc., Chicago, Illionis, USA) istatistik paket programı kullanılarak yapıldı ve kullanılan tüm analizlerde p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR:Üç TKBB ve BBC kongresinde sunulan toplam poster ve sözlü bildiri sayısı 1454 idi. Tüm bildirilerin %75.4’ünü posterlerin oluşturduğu ve poster sayısının sözel bildiri sayısına göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde fazla olduğu saptandı (p=0,02). Tüm bildirilerin %53.2’sini olgu sunumları, %43’ünü klinik araştırmalar ve %3.8’ini de deneysel çalışmalar oluşturmakta idi. Bildiri türüne göre çalışma tiplerine bakıldığında, sözlü bildirilerin %88’ini klinik araştırma, posterlerin %70.3’ünü olgu sunumlarının oluşturduğu saptandı. Bildirilerin %51.6’sı üniversite, %44.3’ü eğitim hastanesi, %4.1'i diğer ve yurtdışı kurumlar kaynaklı idi. Bildirilerin yayına dönüştürülmesi oranı ise %21.9 olarak bulunurken, sözlü bildirilerde oran %37.3, posterlerde ise %17’dir. İki bildiri türü arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p=0.00). Kongrelerde bildirilerin sunulması ile toplam 319’unun yayına dönüştürülmesi arasında geçen ortalama süre 18.6 (1-56 ay) aydır. Yayına dönüştürülen bildirilerin %62.7’sinin uluslararası, %37.3’ünün ulusal dergilerde yayımlanmış olduğu belirlendi. Sözel bildirilerin uluslararası dergilerde yayımlanma oranının posterlere göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede fazla olduğu saptandı (p=0.00). SONUÇ:Bilimsel toplantılarda araştırma sonuçları ve yeni bilgilerin bildiriler yolu ile duyurulup paylaşılması çok önemliyse de, amaç bu çalışmaların yayına dönüştürülmesi olmalıdır. Farklı branşlara ait ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulan bildirilerin yayına dönüştürülme oranları araştırılmıştır. Branşımıza yönelik konuyla ilgili ülkemizde yapılan ilk çalışmada üç TKBB ve BBC kongresi bu açıdan değerlendirildiğinde, bildiri sayısının oldukça iyi durumda olmasına rağmen, yayına çevrilme oranları açısından literatürde benzer çalışmalarda elde edilen oranların oldukça altında olduğu görülmüştür. Bu konuda alınacak önlemler ile bilimsel toplantılarımızın kalite ve başarısı daha da artırılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-114

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale