Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Eritropoetinin Sisplatin Ototoksisitesi Üzerine Koruyucu Etkisi
 

Eritropoetinin Sisplatin Ototoksisitesi Üzerine Koruyucu Etkisi

Doğan E., Kırkım G., Güneri E.A., Yılmaz O., Altun Z., Aktaş S., Bağrıyanık A., Kolatan E., Olgun Y., Ellidokuz H., Erçetin P., Kiray M.

AMAÇ:Sisplatin çocukluk çağı tümörlerinin tedavisinde vazgeçilmez bir kemoterapötik ajandır. Nefrotoksisite, nörotoksisite ve ototoksisite gibi yan etkileri doz sınırlayıcıdır. Toksik etkilerin gelişmesinde serbest oksijen radikallerinin oluşumu ve antioksidan sistemin sisplatin tarafından zayıflatılması rol oynamaktadır. Eritropoetin 30.4 Kd ağırlığında bir glikoprotein olup fetal karaciğer ve erişkin böbrek dokusunun yanısıra beyinde astrosit ve nöronlar tarafından üretilmektedir. Literatürde eritropoetinin, sisplatin nefro ve nörotoksisitesini önleyebildiğini gösteren çalışmalar bulunsa da sisplatin ototoksisitesi üzerine etkilerini inceleyen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı eritropoetinin sisplatin ototoksisitesine karşı olası koruyucu etkisini araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Yirmi sekiz adet Wistar albino sıçan her bir grupta 7 adet olmak üzere dört gruba ayrıldı. Grup I (n: 7): Serum fizyolojik uygulanan kontrol grubu Grup II (n: 7): Eritropoetin uygulanan sıçan grubu Grup III (n: 7): Sisplatin uygulanan sıçan grubu Grup IV (n: 7): Sisplatin verilmeden 24 saat önce ve verildikten yarım saat sonra 2000 U/kg eritropoetin uygulanan sıçan grubu Sıçanların çalışmanın birinci gününde bazal Distortion Product Otoacoustic Emission (DPOAE) ve Auditory Brainstem Response (ABR) ölçümleri yapıldı. Tüm sıçanlar çalışmanın ilk 3 gününde serum fizyolojik ile intraperitoneal olarak hidrate edildi. Çalışmanın 4. gününde III. Ve IV. Gruba tek doz (16mg/kg) sisplatin intraperitoneal olarak uygulandı. IV. Gruba çalışmanın 3. gününde ve intraperitoneal sisplatin uygulanmasından yarım saat sonra olmak üzere iki kez intraperitoneal eritropoetin 2000U/kg dozunda uygulandı. Sisplatin uygulamasından 72 saat sonra tüm hayvanların odyolojik incelemeleri tekrarlandı ve sonrasında sakrifiye edildi. Her bir sıçanın bazal ve sakrifikasyon öncesi işitme fonksiyonları DPOAE ve ABR ile değerlendirildi. Koklea,beyinsapı ve beyin dokusu histopatolojik yöntemlerle incelendi. Apoptoz sayıları ve kaspaz ekspresyonu, korti organında, vestibüler membranda, spiral ganglionda, akustik sinirde, beyin sapında ve beyin dokusunda değerlendirildi. BULGULAR:Yapılan odyolojik incelemelerde tüm grupların bazal odyolojik ölçüm değerleri arasında fark bulunmadı (p >0.05). Sakrifikasyon öncesi yapılan son odyolojik değerlendirmeler incelendiğinde; Grup III'ün DPOAE VE ABR değerleri diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.01). Grup IV'ün odyolojik inceleme değerleri kontrol ve eritropoetin grupları ile karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p >0.05).Grup III’te apoptotik hücre sayısı Grup I ve Grup II’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.001). Grup IV’teki apoptotik hücre sayısı, Grup III’e göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde az bulundu (p=0,01). SONUÇ:Bu çalışmada eritropoetinin sisplatinin ototoksik etkilerini anlamlı derecede azalttığı odyolojik, histopatolojik ve immünohistokimyasal yöntemlerle gösterilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-120

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale