Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nötrofil-Lenfosit Oranı: Diyabetik Hastalarda İşitme Kaybı İçin Yeni, Prediktif Ve Prognostik Bir Faktör Mü?
 

Nötrofil-Lenfosit Oranı: Diyabetik Hastalarda İşitme Kaybı İçin Yeni, Prediktif Ve Prognostik Bir Faktör Mü?

Ayçiçek A., Bucak A., Ulu Ş., Duran A., Yücedağ F., Ahsen A., Ulu S. M.

AMAÇ:Diabetes Mellitus (DM) sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Sensorinöral işitme kaybı diyabetik hastalarda daha sık görülür ve inflamasyon yoluyla diyabetin vasküler komplikasyonlarının SNIK nedeni olabileceğine inanılmaktadır. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR). Yeni ve potansiyel bir inflamasyon belirteci olarak tanımlanmıştır. Biz ilk defa olarak SNIK olan diyabetik hastalarda NLR seviyelerini araştırmayı amaçladık YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya DM tanısı alan 58 hasta dahil edilmiştir. Kontrol grubu 45 yaş-cinsiyet-BMI-uyumlu sağlıklı bireylerden oluşmaktadır. NLR ölçümleri için otomatik bir hemogram sayacı kullanılmıştır. Hastaların işitme değerlendirmeleri Interacoustics Clinical Audiometer AC 40 cihazı ile yapılmıştır BULGULAR:Hastaların ortalama NLR değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p = 0.015). Yine hastaların konuşma tanıma eşik değerleri daha yüksek ve konuşma ayrımcılık değerleri daha düşük saptandı (p = 0.002), (p <0.001) sırasıyla. 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz frekanslarda hastaların saf ses ortalaması iki gruba ayrıldı (Grup 1> 25 db ve Grup 2 <25 db). Grup 2’ deki diyabetik hastaların NLR düzeyleri Grup 1’ deki diyabetik hastalara göre daha yüksek bulundu (p = 0.007). SONUÇ:Diyabetik hastalar değerlendirilirken, odyolojik değerlendirmelerinin de yapılmasını öneriyoruz. Çünkü bu hastalar sensorinöral işitme kaybı açısından daha fazla risk altındadır ve Diyabetik hastaların işitme kaybını değerlendirirken NLR, herhangi bir maliyet gerektirmeksizin yararlı ve güvenilir bir belirteç olarak kullanılabilir

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-123

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale