Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazal Cerrahilerin Östaki Tüpü Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi
 

Nazal Cerrahilerin Östaki Tüpü Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi

Coşkun H., Kasapoğlu F., Özmen A. Ö., Demir L. U., Akyıldız Y. M.

AMAÇ:Orta kulak basıncının düzenlenmesinde temel rol oynayan östaki tüpünün nazofarenkse açılması, nazofarengeal, nazal ve paranazal sinüs patolojilerinden etkilenmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada nazal fonksiyonlar ile orta kulak havalanması arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Prospektif kontrollü kohort şeklindeki çalışma, nazal obstrüktif patoloji (NOP) nedeniyle opere edilen 27 hasta ve 25 sağlıklı kontrol grubundan oluşan toplam 52 gönüllü ile gerçekleştirildi. Tüm hastaların orta kulak fonksiyonları odyometrik ve timpanometrik olarak; östaki tüpü fonksiyonları timpanometrik testlerle ve nazal fonksiyonları muayene ve objektif olarak akustik rinometri (AR) ve rinomanometri (RM) ile değerlendirildi.Cerrahi öncesinde ve postoperatif birinci ve üçüncü ayda, östaki tüpü fonksiyonu, timpanometri cihazı kullanılarak yapılan ETF1 testi ile değerlendirildi ve sonuçlar kaydedildi. Tüm hastaların cerrahi öncesinde, postoperatif 1. ve 3. ayda, AR ile bilateral nazal havayolu boyutu, RM ile bilateral nazal havayolu dirençleri ölçülerek sonuçlar kaydedildi. Ayrıca preoperatif ve postoperatif 1. ve 3. ayda sübjektif yöntemler olan NOSE skalası ve VAS skalası anketleri yapıldı. BULGULAR:Kontrol grubuna göre, NOP grubunda preoperatif ortalama MCA1 anlamlı derecede (p=0,002) daha düşük saptandı. Ortalama MCA2 düşüklüğü sınırda anlamlı bulundu (p=0,051). Ortalama NHD ve TNHD değerleri anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p<0,001, p=0,001). NOP grubunda 17 (% 31,5) östaki tüpü disfonksiyonu saptanırken, kontrol grubunda, 7 (% 14) östaki tüpünde disfonksiyon saptandı (p=0,035). Postoperatif 1. ayda NOP ve kontrol gruplarının, MCA1, MCA2, NHD ve TNHD değerlerinde anlamlı fark saptanmadı. NOP grubunda normal östaki tüpü fonksiyonu oranının % 81,5 (44 östaki tüpü)' a yükseldiği saptandı ve kontrol grubu ile fark olmadığı görüldü. Postoperatif 3. ayda MCA1, MCA2, NHD ve TNHD değerlerinde anlamlı fark saptanmadı. NOP grubunda normal östaki tüpü fonksiyonu oranının %88,9 (48 östaki tüpü)' a yükseldiği saptandı ve kontrol grubu ile fark olmadığı görüldü. NOP grubunda yer alan 27 hastanın toplam 54 östaki tüpü fonksiyonu preoperatif, postoperatif 1. ve 3. ay karşılaştırıldığında preoperatif dönemde toplam 17 kulakta östaki tüpü disfonksiyonu saptanırken postoperatif 3. ayda toplam 6 kulakta östaki tüpü disfonksiyonu saptandı ve östaki tüpü fonksiyonlarında istatistiksel olarak anlamlı derecede (p=0,013) düzelme olduğu görüldü. SONUÇ:Sonuç olarak nazal obstrüktif patolojilerin östaki tüpü üzerinde olumsuz etkisi mevcuttur ve bu etki cerrahi sonrası düzelmektedir. Hastalar postoperatif 1. ay ve 3. ayda tekrar değerlendirildiğinde nazal ve östaki tüpü fonksiyonlarının düzeldiği ve kontrol grubu ile fark olmadığı saptandı. Naal cerrahi, östaki tüpü, timpanometri

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-127

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale