Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tavşan Modelinde Kostal Kartilaj Greftin Biyomekanik Ve Histolojik Özellikleri: Deneysel Çalışma
 

Tavşan Modelinde Kostal Kartilaj Greftin Biyomekanik Ve Histolojik Özellikleri: Deneysel Çalışma

Noyan B., Alkan Z., Yiğit Ö., Ünal A., Acıoğlu E., Dursun N., Azizli E.

AMAÇ:Tavşanlarda nazal dorsal bölgede otogreft şeklinde kullanılmış kostal kartilajın hem histolojik hem de biyomekanik özellikleri incelenerek karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmada 8 adet erkek yeni Zelanda tavşanı kullanılmıştır. Her denekten uygun yöntem ile sol 7. Kostal kartilajı rezeke edilerek nazal dorsal greft şeklinde implante edilmiştir. Doksan gün takip süresi sonunda hem greft materyali hem de aynı deneğe ait karşı taraf 7.kosta rezeksiyonu yapılmıştır. Histolojik inceleme amaçlı tüm materyallerden örneklem yapılmıştır. Biyomekanik değerlendirme amaçlı üç noktalı eğme testi uygulanmış, eğme dayanımı ve elastik modülüs değerleri tespit edilerek histolojik veriler eşliğinde karşılaştırma yapılmıştır. BULGULAR:Nazal dorsal greftler ile kontrlateral 7. Kostaları arasında kalınlık ve genişlik açısından istatistiksel fark bulunmadı.(p=0,498, p=0,249, sırasıyla) Üç noktalı eğme deneyi sonrası nazal dorsal greftler ile kontrlateral 7. Kostaların ortalama eğme dayanımı sırasıyla 9,4±3,6 Mpa, 12,8±3,47 Mpa olarak bulundu. Kontrol amaçlı alınan kontrlateral 7. Kostanın eğme dayanımının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edildi. (p=0.028) Yük-defleksiyon eğrisinden elde edilen elastik modülüs değerleri açısından nazal dorsal greftler ile kontrlateral 7. Kostalar arasında anlamlı fark tespit edilmedi.(p=0,917) Histolojik açıdan hiçbir materyalde kalsifikasyon, osteogenez veya nekroz tespit edilmedi. Yapılan kondrosit sayımı sonrası nazal dorsal greftlerde birim alanda viabilitesi devam eden ortalama 25,1±2,63 hücre, kontrlateral 7. Kostalarda ise ortalama 32,6±3,01 hücre bulundu. Nazal dorsal greftlerdeki kondrosit sayısı istatistiksel olarak anlamlı derecede kontrlateral 7. Kostalara göre düşük tespit edildi.(p=0.027) SONUÇ:Kostal kartilaj greftlerin zamanla makroskopik olarak boyutlarında belirgin bir değişim görülmese bile histolojik yapısında meydana gelen hücresel kayba paralel şekilde biyomekanik açıdan da taşıyıcı yüklere karşı oluşan zayıflama tavşanlarda 3 ay sonunda klinik açıdan insanlarda 1 yıl sonunda yaklaşık % 25 civarı bir zayıflama meydan getirebilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-131

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale