Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Osas Nedeniyle Verilen Pap Cihazının Uzun Dönem (5 Yıl) Kullanılmasının İşitme Üzerine Etkileri
 

Osas Nedeniyle Verilen Pap Cihazının Uzun Dönem (5 Yıl) Kullanılmasının İşitme Üzerine Etkileri

Akın İ., Fırat H., Mutlu M., Ardıç S., Tulğar M., Yüceege M., Baykal N.

AMAÇ:Her PAP cihazının belirli bir gürültü seviyesi mevcuttur. PAP cihazı, uyku apnesi tedavisinde kullanılan yaygın bir yöntem olmasına karşın işitme üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, 5 yıllık PAP cihazı kullanımının hastalarda gürültüye maruziyete bağlı işitme kaybına yol açıp açmayacağıdır. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışma prospektif olarak yürütüldü ve uyku merkezine 2004-2008 yılları arasında başvuran ve OSA nedeniyle PAP cihazı verilen 174 hasta ile çalışmaya başlandı. 5 senenin sonunda hastalar geri çağrıldı. Telefon numaraları ve/veya adresleri değişmeyen 110 hastaya ulaşıldı ancak PAP cihazını sadece 44 hastanın 5 yıl boyunca kullanmaya devam ettiiği görüldü. 44 hastaya cihazı kullanım öncesi ve 5 yıllık kullanım sonrası saf ses odyometri yapıldı. Hastaların kullanmış oldukları farklı markalardaki cihazların (Hoffrichter, Devilbiss, Tyco, Weinmann, Fisherpaykel, Moritz, Evo) gürültü seviyeleri 24-30 dB arasında idi. BULGULAR:Çalışmada yer alan 44 bireyin yaş ortalaması 48.7±7.8 (min=28.0; mak=61. 0) yıl olarak elde edilmiştir. Bireylerin %72.7’ si (n=32) erkek, %27.3’ ü (n=12) kadındır. Çalışma kapsamında elde edilen işitme testi sonuçlarının cihaz kullanımı öncesi ve sonrasında farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek amacıyla Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek testi (Wilcoxon Signed Rank Test) kullanıldı. PAP kullanımı öncesi ve sonrası arasında sağ ve sol kulağın saf ses ortalamaları (Z=0.321; p=0.748) ve 125, 250,500, 1000, 2000, 4000, 6000 frekanslarda ayrı ayrı hava ve kemik yolları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05). PAP cihazının cinsinin de (APAP, BiPAP, CPAP) işitme üzerine etkisi görülmedi. SONUÇ:Çalışmada değerlendirdiğimiz farklı gürültü seviyelerine sahip PAP cihazları, 5 yıllık kullanım sonrası hastalarda işitme kaybına neden olmamıştır. PAP cihazının gürültüsü hastaların tedaviye uyumunu bozabiliyor olsa da bu çalışma sonucunda PAP cihazlarının objektif olarak herhangi bir otolojik probleme neden olmadığını saptadık.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-144

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale