Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Orta Kulak Basıncının Ve Östaki Tüp Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Orta Kulak Basıncının Ve Östaki Tüp Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Aslan A., Yılmaz H., Özgür E.

AMAÇ:Bu çalışmada obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda östaki tüp fonksiyonlarının ve orta kulak havalanmasının incelenmesi, östaki tüp disfonksiyonunun (ÖTD) sıklığının OUAS’ı olmayanlar ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışma için etik kurul onayı alındıktan sonra bu çalışmaya; Mayıs 2011 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında kulak burun boğaz polikliniğine ve uyku bozuklukları polikliniğine başvuran hastalardan OUAS veya diğer uykuda solunum bozuklukları ön tanıları ile Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Merkezinde polisomnografi yapılması planlanan ve muayenelerinde östaki tüp disfonksiyonuna neden olabilecek obstrüktif patolojiye rastlanmayan 107 hasta çalışmaya alınmıştır. Yapılan ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesi ve Epilepsi Uyku Bozuklukları birimi değerlendirmesinden sonra hastalara Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Merkezinde polisomnografi(PSG) yapılmış; hastalar PSG sonuçlarına göre normal (AHİ<5 OUAS düşünülmeyen), hafif OUAS (AHİ 5-15), orta OUAS (AHİ 15-30) ve ağır OUAS(AHİ>30) olarak 4 gruba ayrılmıştır. Ardından çalışmaya dahil olan hastaların tümüne orta kulak basıncını değerlendirmek için timpanometrik ölçüm; östaki tüp fonksiyonlarını değerlendirmek için Otomatik Williams Testi (ETF1 testi) uygulanmıştır. BULGULAR:Çalışmaya dahil olan 107 olgunun (34 kadın, 73 erkek) ortalama yaşı 47.19±12.8’dir. PSG sonuçlarına göre hastalar gruplandırıldığında 27 hastanın normal, 18 hastanın hafif OUAS, 21 hastanın orta OUAS, 41 hastanın ağır OUAS olduğu saptanmıştır. Tüm hastaların %29’unda (n=31) östaki tüp fonksiyonlarında bozukluk saptanmıştır. Ağır OUAS hastalarının 15’inde (%36.6), orta OUAS olanların 5’inde (%23.8) hafif OUAS olanların 6’sında (%33.3), OUAS’ı olmayan grupta ise 5 olguda (%18.5) ÖTD izlenmiştir. Diğer gruplar ile karşılaştırıldığında, ağır OUAS’ı olan grupta ÖTD’ye daha sık rastlanmış ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Tüm OUAS hastaları ile OUAS’ı olmayan hastalar karşılaştırıldığında ÖTD sıklığında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Ağır OUAS ile diğer olguların orta kulak basınçları karşılaştırıldığında ağır OUAS olan olguların her iki kulağında da orta kulak basıncı daha düşük saptanmış ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). SONUÇ:Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların orta kulak basıncının OUAS’ın şiddeti arttıkça daha negatif olarak saptanması bu hastaların orta kulak basınçlarının düzenlenme mekanizmalarında sorun olduğunu düşündürmektedir. Ağır OUAS’ı olan hastalarda östaki tüp disfonksiyonuna daha sık rastlanması da bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-146

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale