Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tedaviye Dirençli Alerjik Rinitte Psikiyatrik Analiz Ve Antidepresan Kullanımının Semptomlar Üzerine Etkisinin..
 

Tedaviye Dirençli Alerjik Rinitte Psikiyatrik Analiz Ve Antidepresan Kullanımının Semptomlar Üzerine Etkisinin..

Yıldırım Ö., Sözen E., Coşkun U. B., Uçal O. Y., Tansuker D. H., Talayhan G., Bakım B.

Tedaviye Dirençli Alerjik Rinitte Psikiyatrik Analiz Ve Antidepresan Kullanımının Semptomlar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi.. AMAÇ:Alerjik rinitin hayat kalitesini bozacak şiddetli semptomlara neden olması ve psikiyatrik bozuklukların alerjik rinite eşlik etmesi hekimleri tedavide alternatif metodlar aramaya yöneltmiştir. Biz çalışmamızda alerjik rinit tanılı hastalarda psikiyatrik bozukluk insidansını ve medikal tedaviye dirençli alerjik rinitli hastalarda tedaviye antidepresan ilaç kullanımının eklenmesinin semptomlar üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Alerjik rinit medikal tedavisine yanıt vermeyen tedaviye dirençli persistan alerjik rinit tanısı olan 49 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara alerjik rinit semptom skorlaması ve pskiyatri hekimi eşliğinde SCL-90 tarama ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Durumluk-Süreklilik Anksiyete Ölçeği uygulandı. Bu hastaların 44’ünde en az bir ruhsal bozukluk saptandı ve psikiyatrik görüşme için yönlendirildi. 6 hasta takipleri reddetti ve çalışmaya 38 hasta ile devam edildi. Hastalar 6 hafta sonra kontrole çağırıldı ve alerjik rinit tedavisinin yanında psikiyatri tarafından antidepresan ilaç başlanan hastalar Grup 1, sadece alerjik rinit tedavisi alan hastalar Grup 2 olarak değerlendirildi. Tüm hastalara kontrol alerjik rinit semptom skorlaması yapıldı. Grup 1 ve Grup 2 sosyodemografik verilerinin yanında semptom skorları, psikiyatrik analiz sonuçları ve psikiyatri görüşme kayıtları yönünden incelenmiş ve alerjik rinit semptom skorları tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerleri karşılaştırılmıştır. BULGULAR:Hastalara yapılan psikiyatrik analiz raporları değerlendirildiğinde alerjik rinit tedavisinden fayda görmediğini belirten hasta popülasyonumuzda uygulanan ölçeklerde hem Grup 1 hem de Grup 2’de ruhsal bozukluğa işaret edecek yüksek değerler saptanmış ancak Grup 1 ve Grup 2 arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Alerjik rinit toplam semptom skoru her iki grupta da anlamlı derecede iyileşme göstermiş ancak bu iyileşme Grup 1’de daha fazla olarak saptanmıştır. Burun kaşıntısı ve burun tıkanıklığı skorları Grup 2’de tedavi sonrası iyileşme göstermezken, Grup 1’de tüm değerlerde iyileşme saptanmış olup bu iyileşme yüzdeleri Grup 2’den anlamlı derecede daha yüksek olarak belirlenmiştir. SONUÇ:Alerjik rinitin tetiklenmesinde veya semptomların agreve olmasında ruhsal sorunlar rol oynayabilir. Bu durumda alerjik rinit hastalarının psikolojik durumları değerlendirilirse hastaların tedaviye uyumu ve semptomların kontrolü sağlanabilir ve yaşam kalitesi arttırılabilir. Çalışmamızda psikiyatrik değerlendirme sonucu alerjik rinit tedavisine eklenen antidepresan ilacın alerjik rinit semptomlarını azaltabileceği gösterilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-149

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale