Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Obstruktif Uyku Apneli Hastalarda Müller Manevrasıyla Tespit Edilen Obstruksiyon Yerinin Bmı, Boyun Çevresi ve Psg..
 

Obstruktif Uyku Apneli Hastalarda Müller Manevrasıyla Tespit Edilen Obstruksiyon Yerinin Bmı, Boyun Çevresi ve Psg..

Özcan M., Ünal A., Yılmaz F. Y., Kum O. R., Güngör V., Kum Y. N.

Obstruktif Uyku Apneli Hastalarda Müller Manevrasıyla Tespit Edilen Obstruksiyon Yerinin Bmı, Boyun Çevresi Ve Psg Bulguları İle İlişkisi.. AMAÇ:Bu çalışmada obstruktif uyku apnesi olan hastalarda Müller manevrasında tespit edilen obstruksiyon yerinin polisomnografi (PSG) ve diğer fizik muayene bulgularıyla ilişkileri araştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışmada kliniğimize Nisan 2008 ve Nisan 2013 tarihleri arasında başvuran 703 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Yapılan polisomnografi (PSG) sonucunda apne-hipopne indeksi (AHI) beş ve üzeri olan hafif, orta ve ileri derecede obstruktif uyku apnesi olan 394 hasta çalışmaya dahil edildi. Basit horlama hastaları ve verilerinde eksiklik olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastalara müller manevrası uygulandı. Müller manevrası ile tespit edilen obstrüksiyonun yerine göre; orofarenks seviyesinden bakıldığında, retrolingual bölgedeki anteroposterior kollaps Müller 1, lateral duvarlardaki kollaps Müller 2 ve yumuşak damak seviyesinden bakıldığında, anteroposterior kollaps Müller 3, lateral duvarlardaki kollaps Müller 4 skoru olarak adlandırıldı. ESS, Müller skorları, boyun çevresi, vucüt kitle indeksi (BMI) ve PSG bulguları arasındaki ilişki araştırıldı. BULGULAR:Olguların 125’i (%31,7) kadın, 269’u (%68,3) erkek idi. Minimum oksijen saturasyonu ile AHI (r=-0,568; p<0,001), ESS (r=-0,149; p=0,003), tüm Müller skorları (Müller 1 r=-0,101; p=0,046, Müller 2 r=-0,240; p<0,001, Müller 3 r=-0,149; p=0,003, Müller 4 r=-0,181; p<0,001) ve BMI (r=-0,361; p=0,001) arasında ters yönlü istatistiksel olarak anlamlı korelasyon görüldü. BMI ile Müller 2 ve Müller 4 skorları (Müller 2 r=0,211; p<0,001, Müller 4 r=0,156; p=0,002), ESS (r=0,126; p=0,013) ve AHI (r=0,230; p=0,001) arasında aynı yönlü istatistiksel olarak anlamlı korelasyon görüldü (r=0,230; p=0,001). AHI ile ESS (r=0,150; p=0,003), Müller 2, Müller 3 ve Müller 4 skorları (Müller 2 r=0,226; p<0,001, Müller 3 r=0,105; p=0,037, Müller 4 r=0,203; p<0,001) ve boyun çevresi (r=0,183; p=0,001) arasında aynı yönlü istatistiksel olarak anlamlı korelasyon görüldü. Boyun çevresi ile Müller 4 skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon görüldü (r=0,109; p=0,031). SONUÇ:OSAS hastalarında BMI ve BÇ artışı, yumuşak damak seviyesinde daha belirgin olmak üzere Müller manevrasında retropalatal ve retrolingual seviyede lateral farengeal duvar kollapsı ile ilişkilidir ve ilk başvuran hastalarda OSAS hastalığını tahmin etmede antero-posterior kollapsa göre daha değerlidir. Müller manevrasında lateral farengeal duvarlarda kollaps görülmesi bu hastalara PSG yapılması gerektiğini düşündürmelidir. Ayrıca PSG parametrelerinden minimum oksijen saturasyonu da Müller manevrasında lateral farengeal bant kollapsı ile anteroposterior kollapsla gösterdiği ilişkiden daha güçlü bir ilişki göstermektedir. Lateral farengeal duvarın OSAS cerrahisindeki önemini ortaya koymak için yeni araştırmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-142

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale