Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Erken Glottik Kanserlerde Tümörsüz Cerrahi Sınırda P53 Ekspresyonunun Lokal Başarısızlık İle İlişkisi
 

Erken Glottik Kanserlerde Tümörsüz Cerrahi Sınırda P53 Ekspresyonunun Lokal Başarısızlık İle İlişkisi

Akyıldız S., Öztürk K., Veral A., Göde S., Gürsan G.

AMAÇ:Açık cerrahi ile tedavi edilen erken glottik kanserlerde morfolojik olarak negatif cerrahi sınırdan çalışılan p53’ün uzun dönem takip sonucunda lokal başarısızlık ile ilişkisinin değerlendirilmesi, prognostik değerinin belirlenmesi ve tümörden çalışılan p53 ile karşılaştırılmasıdır. YÖNTEM-GEREÇLER:2003-2013 yılları arasında larinks kanseri nedeniyle cerrahi uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi ve nüks açısından değerlendirildi. 1458 larinks ameliyatının 311’i erken evre larinks kanserleri ve 232’si erken glottik kanserler nedeniyle yapılan açık cerrahilerdi. 15 hastada lokal rekürrens saptandı. Lokal rekürrens olan (grup 1) ve kontrol grubu olarak rekürrens saptanmayan (grup 2) 15’er hasta çalışmaya dahil edildi. Primer tümörden ve alınan cerrahi sınırdan p53 çalışıldı. Tümör ve cerrahi sınır dokusunda 1000 hücre sayılarak p53 için pozitif boyanan hücre oranı hesaplandı ve yüzde olarak belirtildi. BULGULAR:Primer tümörde p53 yüzdesi ortanca değeri grup 1 ve 2 de sırasıyla %55 (IR:67) ve %5 (IR:71) olarak bulundu (p>0.05). Cerrahi sınırda p53 yüzdesi ortanca değeri grup 1 ve 2 de sırasıyla %11 (IR:13) ve %2 (IR:2) olarak bulundu (p<0.05). Regresyon analizinde sadece cerrahi sınır p53 yüzdesi rekürrens öngörüsünde istatistiksel olarak anlamlı saptandı (OR:1.68, %95CI:1.1-2.6, p:0.017). ROC analizinde cerrahi sınır p53 AUC: 0.86 (p<0.05), primer tümör AUC:0.65 (p>0.05) olarak saptandı. SONUÇ:Erken glottik kanserlerde lokal tedavi başarısızlığının öngörülmesinde cerrahi sınır p53 overekspresyonu (>%5) tümör dokusundaki p53 overekspresyonundan daha etkin bulunmuştur. Bu çalışma erken glottik kanserlerde aynı hasta grubunda hem cerrahi sınırdan hem de tümör dokusundan p53’ün çalışıldığı ilk çalışmadır. Çalışmadaki sonuçlar çok önemli ve umut vadedici olmakla birlikte, çalışmanın gücü göz önüne alındığında kesin bir yargıya varmak mümkün görünmemektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-156

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale