Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Oral Skuamöz Hücreli Kasinomlarda Servikal Lenf Nodu Metastasızını Değerlendirmede Pet-Ct Nin Yeri
 

Oral Skuamöz Hücreli Kasinomlarda Servikal Lenf Nodu Metastasızını Değerlendirmede Pet-Ct Nin Yeri

Yılmaz S., Çaylaklı F., Özer C., Reyhan M.

AMAÇ:Oral kavite skuamöz hücreli kanserlerinde servikal lenf nodu metastazını değerlendirmede PET-CT nin sensitivite ve spesifitesini belirlemek, reaktif ve metastatik lenf nodu ayrmında destekleyici bir paramaetre olarak SUV-Max değerlerini belirlemektir. YÖNTEM-GEREÇLER:2006 - 2013 yılları arasında kliniğimizde oral kavite skuamoz hücreli kanseri tanısı alıp cerrahi tedavi uygulanan ve PET-CT ile taranan 23 hasta çalışmaya alındı. Hastaların tedavi öncesi PET-CT sonuçları ( tutulum yerleri ve SUV- Max değerleri ) ve patoloji raporları ayrıntılı olarak elde edildi. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanıldı. Kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümlerse ortalama ve standart sapma (gerekli yerlerde ortanca ve minimum - maksimum) olarak özetlendi. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki Kare test ya da Fisher test istatistiği kullanıldı. Yöntemler arasındaki uyum Kappa Uyum Analizi ile değerlendirildi. Çalışmada patoloji sonuçları altın standart olarak kabul edilerek pet yönteminin üstünlükleri sensitivite (duyarlılık) ve spesifite (özgüllük) değerleri hesaplanarak ve SUV-max değeri için ROC eğrisi altında kalan alan incelenerek değerlendirildi. Tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak alındı. BULGULAR:23 hasta için girilen patoloji ve PET verilerine göre belirlenen SUV-max eşik değeri 2,50 idi. Saptanan bu eşik değerin güvenirliği AUC=0,819 olarak hesaplandı. Oral kavite kanserli hastalarda boyun metastazını göstermede PET-BT nin sensitivitesi %66.7, spesifitesi %64.5 olarak belirlendi. Boyunda metastatik lenf nodu için patoloji ve PET-BT uyumu Kappa uyum analizi ile 0,416 belirlendi. SONUÇ:PET- BT, metastatik servikal lenf nodu olan tüm hastalarda lenf nodu bölgesinde FDG tutulumu göstermiştir. FDG tutmayan hiçbir hastada metatastaz saptanmamıştır. FDG tutulumu olan hastlarda eşik SUV-max değeri 2.50 olarak alındığında PET-BT servikal lenf nodu metastazını belirlemede sensitivitesi %66.7, spesifitesi %64.5 güvenilirliği % 81,9 olarak belirlendi. Anahtar Kelimeler: Oral Kavite, SCC, Servikal Lenf Nodu, PET-BT, SUV-max

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-159

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale