Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Epidemiyolojisi Ve Komorbid Hastalıklar
 

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Epidemiyolojisi Ve Komorbid Hastalıklar

Korkmaz H., Korkmaz M.

AMAÇ:: Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) periferik vestibüler hastalıkların %20 ila 40’ını oluşturmaktadır ve en sık vertigo nedenidir. Yaşam boyu görülme sıklığı, kadınlarda %3,2, erkeklerde %1,6 ve toplamda %2,4 olarak bildirilmiştir. BPPV ile pek çok faktör arsında ilişki kurulmuştur. İleri yaş, hafif kafa travması, diyabet, başka bir kulak hastalığı, sinüs hastalığı, migren, hipertansiyon, hiperlipidemi, serebrovasküler iskemi ve osteoporozun BPPV açısından risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Düşük D Vitamin değeri ile BPPV arasındaki ilişki ile ilgili çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Vestibüler nörinit geçiren hastaların %15’inde ilerleyen zamanda BPPV geliştiği bilinmektedir. Uzun süreli yatak istirahati ve Meniere Hastalığı da risk faktörler arasında gösterilmiştir. Bu çalışmada en sık vertigo nedeni olan BPPV de epidemiyolojik verilerin, eşlik eden komorbid hastalıklar ve risk faktörlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz polikliniğine baş dönmesi şikayeti ile başvuran ve BPPV tanısı alarak tedavileri yapılan 121 hasta çalışmaya alınmıştır. Bu hastaların dosyaları retrospektif olarak taranmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, özgeçmiş sorgusunda belirtilen komorbid hastalıkları ve tutulan kanal verileri kaydedilmiştir. BULGULAR:Hastaların 73 ‘ü (%60) bayan ve 48’i (%40) erkek idi. Yüzsekiz (%89,25) hastada posterior kanal, 9 (%7,4) hastada lateral kanal, 4(%3,3) hastada anterior kanal ve 2 (%1,6) hastada ise birden fazla kanal tutulumu vardı. Ortalama yaş 53,1 idi. Yüzyirmibir hastanın 42’sinde tek bir, 39’unda ise birden fazla olmak üzere 81’inde ( %66,7) komorbid hastalık saptanmıştır. En sık görülen komorbiditenin servikal yada lomber herni (%34,7) olduğu görülmüştür. Bunu sırasıyla hipertansiyon (%26,4), allerji (%17), diyabet (%9,9), osteoartrit (%9,9), osteoporoz(%9,9), depresyon(%3,3) ve migren (%3,3) takip etmektedir. SONUÇ:Literatürden farklı olarak BPPV’ye en sık eşlik eden hastalık lomber yada servikal herni olarak bulunmuştur. Migren ve osteoporozun da literatüre kıyasla daha az sıklıkla BPPV’ye eşlik ettiği görülmüştür. Lomber yada servikal herninin hareket kısıtlılığına ve yatakta sabit pozisyonda kalmaya yol açarak BPPV gelişimesine neden olabileceği düşünülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-239

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale