Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Medikal Ve Konservatif Tedaviye Yanıt Vermeyen Tinnitus Vakalarında İntratimpanik Steroid Enjeksiyonunun Etkinliği
 

Medikal Ve Konservatif Tedaviye Yanıt Vermeyen Tinnitus Vakalarında İntratimpanik Steroid Enjeksiyonunun Etkinliği

İnci E., Yener M., Yılmaz M., Aslan M., Gözen D. E., Sarı E., Yollu U.

AMAÇ:Bu sunumda tinnitus şikayeti ile kliniğimize başvuran ve medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalarda uygulanan intratimpanik steroid enjeksiyonunun etkinliğini sunmaktayız. YÖNTEM-GEREÇLER:: Medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalarda 1. grup hastalara haftada 3 kez 2 hafta intratimpanik 8 mg/2ml deksametazon preparatından 0.5 cc, 2. grup hastalara haftada 3 kez 2 hafta plasebo intratimpanik % 0.9 NaCl çözeltisinden 0.5 cc uygulandı. Tinnitus engellilik anketi kullanılarak her iki grubun tedaviye olan yanıtları karşılaştırıldı. BULGULAR:Kliniğimize tinnitus şikayetiyle başvuran ve medikal tedaviye cevap vermeyen randomize seçilmiş 56 hasta iki gruba ayrıldı. 1. gruptaki hastalara intratimpanik 8 mg/ml 0.5 cc deksametazon enjeksiyonu yapıldı. 2. gruptaki hastalara intratimpanik 0.5 cc %0.9 NaCl enjeksiyonu yapıldı. 1. grup 30 hastadan 2. grup 16 hastadan oluşmaktaydı. 1. gruptaki hastaların 17’si kadın 13’ü erkek hastalardan oluşmaktaydı. Hastalar en az 22 yaş, en fazla 77 yaş, ortalama 42.47 (+/- 14.1) yaşındaydı. Tedavi öncesi tinnitus engellilik anketi skoru (tinnitus handicap inventory) ortalama 57.33 +/- 25.1 bulundu. Tedavinin birinci haftasında THI ortalama 52 +/-27.2, birinci ayında ortalama 48.93 +/-27.86, 6. ayında ortalama 46.13 +/- 29.03 bulundu. Tedavi öncesi sağ kulak işitme eşik ortalaması 23.7 +/- 19.3 dB, tedavi sonrası 22.7 +/-18.3 dB saptandı. Sol kulak tedavi öncesi işitme eşik ortalaması 26.27 +/- 28.08 dB, tedavi sonrası 27.43 +/-30.26 dB saptandı. 2. gruptaki hastaların 9’u kadın 7’si erkek hastaydı. Hastalar en az 20 yaş, en fazla 67 yaş, ortalama 43.25 +/-14.3 yaşındaydı. Tedavi öncesi THI ortalama skoru 57.25 +/- 25.1, tedavinin birinci haftasında ortalama 57.38 +/-23.4, birinci ayında 57.33 +/- 24.6 ve 6. ayında 55.2 +/- 24.4 saptandı. Tedavi öncesi sağ kulak işitme eşik ortalaması 26.08 +/- 22.2 dB, tedavi sonrası 27.23 +/- 21.3 dB saptandı. Tedavi öncesi sol kulak işitme eşik ortalaması 21.36 +/- 11.8 dB, tedavi sonrası 23.29 +/- 15.9 dB saptandı. Tedavi öncesi 1. ve 2. grup arasında tinnitus engellilik anketi skorlarına göre anlamlı fark saptanmadı. Tedavi sonrası birinci grupta 1. Hafta ve 1. ay sonunda TEA skorunda düşme saptandı fakat istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı. 6. ay sonunda tedaviye yanıtta 1. grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. 1. ve 2. grupta tedavi öncesi ve sonrası sağ ve sol kulakta işitme eşik ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. SONUÇ:Medikal ve konservatif tedaviye yanıt vermeyen şiddetli tinnitus vakalarında uyguladığımız intratimpanik steroid enjeksiyonunun etkin bir tedavi yöntemi olduğu kanaatindeyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-238

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale