Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Timokinon Kullanımının Amikasin Ototoksisitesi Üzerine Etkisi
 

Timokinon Kullanımının Amikasin Ototoksisitesi Üzerine Etkisi

Özturan O., Aksoy F., Doğan R., Yıldırım S. Y., Pektaş A.

AMAÇ:Aminoglikozid antibiyotikler ototoksik etkilere sahip olup sensörinöral işitme kaybı oluşturabilmektedirler. Çalışmamızda sıçanlarda Amikasin’in indüklediği ototoksisiteye karşı Timokinon’un olası koruyucu etkisini araştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamızda 32 sağlıklı dişi rat kullanıldı. Ratlar sekizerli dört gruba (Amikasin, Amikasin +Timokinon, Timokinon ve Kontrol) ayrıldı. Timokinon, çalışma süresi olan 14 gün boyunca 40 mg/kg/gün dozunda gavaj ile verildi. Amikasin ise 14 gün boyunca 600 mg/kg/gün intramüsküler olarak verildi. Ratların işitme seviyeleri, DPOAE ve ABR ile çalışmanın başlangıcında, 7. ve 15. günlerde değerlendirildi. Ayrıca Amikasin ve Timokinon kulanımına bağlı oluşabilecek oksidatif dengeyi ölçmek için çalışma bitiminde sıçanlardan alınan kan örneklerinde biyokimyasal parametreler (TAS, TOS, OSI) çalışıldı. BULGULAR:Amikasin grubunun DPOAE değerlerinde 7. ve 15. günlerde Timokinon+Amikasin grubuna göre anlamlı derecede düşme ile beraber ABR eşik değerlerinde de anlamlı derecede yükselme saptandı (p<0,05). Amikasin grubunun ABR eşik değerleri 7. ve 15. günlerde başlangıç değerlerine göre anlamlı olarak yükselirken (p<0,05), Timokinon+Amikasin grubunda anlamlı yükselme saptanmadı (p>0,05). Amikasin grubunda TOS ve OSI değerleri Timokinon+Amikasin grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,05). TAS değerleri Amikasin grubunda Timokinon+Amikasin grubuna göre daha düşük olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). SONUÇ:Bu çalışma Timokinon’un Amikasin ototoksisitesine karşı koruyucu rol oynadığını hem odyolojik testlerle hem de biyokimyasal parametrelerle göstermekle birlikte histopatolojik verilerin eklendiği deneysel ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-233

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale